Confidential agreement.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONVENȚIE CIVILĂ BILATERALĂ SECRETĂ
(CONFIDENTIAL AGREEMENT)

CONDIȚII GENERALE PREALABILE DE VALIDITATE

1. Prezenta convenție s-a încheiat în secret astăzi, ziua ....... luna ...... anul ........ în localitatea ............... la sediul ...................... în prezența martorilor ...............................

2. Redactarea s-a făcut la cererea tuturor părților în urma negocierii condițiilor stabilite de părțile semnatare, și reprezintă voința lor fermă consensuală irevocabilă, liber exprimată.

3. Dactilografierea și procesarea textului s-a făcut, la cererea părților, cu spații albe completate olograf - prin scriere proprie - de către fiecare parte semnatară, astfel ca la final, fiecare semnatar va deține un exemplar completat - prin scriere proprie - de către cealaltă parte contractantă.

4. Părțile au convenit să dea un caracter secret confidențial absolut prezentului act, să nu îl folosească în interese potrivnice înțelegerii convenite și să nu îl folosească decât în ideea și scopul pentru care a fost creat.

5. Părțile semnatare au convenit să predea în depozit actul astfel întocmit, însoțit de actele anexate urmând să fie încredințat biroului notarial, prin închiriere contra unei taxe, în depozit.

6. Părțile semnatare ale prezentei convenții sunt următoarele persoane fizice/juridice identificate mai jos: ........................................

a) Prima parte ............................................. cu domiciliul în localitatea ...................... str. ................ jud./sect. ............ identificat cu buletinul/pașaportul seria ........ nr. ................ eliberat de ........................ având calitatea de ................... la societatea comercială ............................ înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...... din data .......... care în calitatea sa dublă de ................... și având procura de reprezentare/mandat cu drepturi de dispoziție, delegație de serviciu, etc. ................. cu seria ............. nr. .............. emisă de .............. la data de ................ în calitate de cedent abilitat, pe de o parte

b) A doua parte ............................................ cu domiciliul în localitatea ................. str. ............ nr. ...... jud./sect. .......... identificat cu buletinul seria .... nr. ........ eliberat la data de ........... având calitatea de cesionar abilitat, pe de altă parte

A intervenit prezenta convenție/contract secret de cesionare/vânzare/înstrăinare a părților sociale în procentaj de ........% de la societatea comercială .................... cu sediul în ........................ str. .................... nr. ......... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............. cod fiscal ........................... reprezentată în această tranzacție/convenție de numita .................. domiciliată în ............... str. ................... nr. ..... bl. ..... apt. ....... având toate drepturile legale și procura specială de administrare și de dispoziție, emisă de ........., la data de ........... autentificată de ............. la sediul ................

7. Pentru a putea semna legal în numele societății, mandatara de mai sus are mandatul expres al adunării generale din data de ............................ să cesioneze/vândă/înstrăineze definitiv ferm și irevocabil cota de ..........% din capitalul social total deținută de ..............., respectiv un nr. de ........ acțiuni (în litere .................) cu o valoare nominală de câte ............ lei fiecare acțiune, deci în valoare absolută suma de .......................... (în litere ..........................) numerotate de la ....... la nr. ......... precum și toate drepturile sau/și obligațiile conferite și aferente acestora.

8. Părțile semnatare ale prezentului act declară sub semnătură că au predat și primit ferm, definitiv și irevocabil, cu data încheierii prezentului act acțiunile și cotele procentuale aferente, și mai declară că:

...............................................................................

...............................................................................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...