Management.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE MANAGEMENT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea comercială ..................................................................... (denumirea și forma juridică) cu sediul social în ......................................., (localitatea) str. ............................................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........, județul/sectorul .................., CUI ..........................................., număr de înregistrare în registrul comerțului ....../....../............., telefon nr. ........................, fax nr. ..................., reprezentată prin .........................................., cu funcția ......................., și de .........................., cu funcția de .............................................., în calitate de proprietar/ angajator/beneficiar și

1.2. ........................................................ (persoană juridică) cu sediul în localitatea ....................................................., str. ...................................... nr. ......, județul/sectorul2 .........................., reprezentată prin ........................................, cu funcția de .............................................., în calitate de manager sau

1.2. Dl/Dna ...................................................................................., domiciliat(a) în ..........................................................., (localitatea) str. .............................................. nr. ............. , bl. ............., sc. .............., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ............................, având B.I./C.I. seria ...................., nr. ............................., eliberat(a) de .................................... la data de ................................, CNP ............................, permis de muncă nr. ........................... din ......................................., în calitate de manager, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea, conducerea și gestionarea activitat îi proprietarului/angajatorului, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în proiectul de management3 anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

a) Durata contractului este de4 .................................... .

b) Perioada de probă este de 120 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract5.

IV. LOCUL DE MUNCĂ

4.1. Activitatea se desfășoară la ...................................................................... .

V. FELUL MUNCII

5.1. Munca desfășurată de manager este/ Funcția îndeplinită de manager este de ...................

VI. DURATA MUNCII

a) Durata muncii este ............................................................................. .

b) Durata muncii este, după caz6:

- echivalența cu o normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ............... ore/săptămână .................... .

VII. CONCEDIUL6

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...