Agenție comercială (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE AGENȚIE COMERCIALĂ

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială .................... cu sediul în ..................... telefon ....................... fax ............. înregistrată la .............. sub nr. ....... având cont curent nr. ........... deschis la Banca ............. și codul fiscal nr. ........................... funcționând potrivit legislației statului ......... reprezentată legal prin ....................... având funcția de ............ cetățean ............... legitimat cu act de identitate/pașaport nr. ................ în calitate de PRINCIPAL și

Societatea Comercială ...................... cu sediul în ................... telefon ................... fax ............... înregistrată la ................ sub nr. ........ având cont de virament ........... deschis la Banca ........... și codul fiscal nr. ......... funcționând potrivit legislației statului ........ reprezentată legal prin ........................ având funcția de .............. cetățean ............ legitimat cu act de identitate/pașaport nr. .............. în calitate de AGENT au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Principalul este o societate comercială care desfășoară afaceri și și-a stabilit o bună reputație în domeniul ........... dorind să-și extindă afacerile în Teritoriu, iar Agentul dorește să sprijine pe Principal în vederea promovării produselor Principalului în Teritoriu.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT are drept obiect ........... (se trec următoarele variante de activități de agenție comercială, alternativ sau cumulativ):

1) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare privind Produsele Principalului cu persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea în teritoriul determinat;

2) negocierea de contracte prevăzute la pct. 1) privind produsele înscrise în Anexa nr. 7 a prezentului CONTRACT, denumite în continuare Produse. Anexa poate fi modificată periodic (fie prin acordul ambelor părți, fie unilateral de către Principal dar numai după consultarea prealabilă a Agentului) în scopul adaptării ei la cerințele pieței.

Art. 3. TERITORIU

Prezentul CONTRACT va fi executat în cadrul teritoriului delimitat de ....... (se trec limitele geografice ale teritoriului).

Agentul este obligat să nu negocieze și/sau să încheie contracte legate de obiectul contractului care în mod evident vor fi executate în afara Teritoriului sau își vor produce efectele în afara Teritoriului.

Art. 4. OBLIGAȚIILE AGENTULUI

Agentul este obligat să acționeze în îndeplinirea îndatoririlor sale impuse de CONTRACT și de lege, cu bună credință și cu grijă manifestată în general în contractele de acest tip.

Agentul nu garantează principalului că terța persoană contractată este solvabilă. Dar dacă agentul știa, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, că acea persoană este insolvabilă, el va fi ținut răspunzător față de principal. Agentul, fără acordul său expres exprimat în scris, nu poate fi obligat să participe la executarea contractului încheiat prin intermediul său (exemplu să depoziteze Produsele Principalului, să primească plăți în numele acestuia).

Agentul va informa terțele persoane cu care negociază/încheie contracte asupra calității sale de agent (formulare care nu se folosesc în cazul agentului comercial).

Art. 5. INSTRUCȚIUNI ADRESATE AGENTULUI

Agentul trebuie să respecte instrucțiunile Principalului, în special cele privind strategia de marketing, dacă aceste instrucțiuni sunt rezonabile, adică nu cauzează un prejudiciu Agentului și/sau Principalului și pot fi executate fără eforturi deosebite de către Agent.

În cazurile în care o decizie trebuie luată fără întârziere de către Agent și nu este posibilă consultarea în timp util a Principalului, contractele încheiate de Agent cu terțe persoane pot include condiții suplimentare sau deosebite față de cele cuvenite inițial între Agent și Principal, dacă aceste noi condiții sunt în acord cu interesele Principalului, așa cum rezultă ele din CONTRACT și din instrucțiunile anterioare ale Principalului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...