Vânzare-cumpărare de acțiuni (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

MODEL DE CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI

Între:

Fondul Proprietății de Stat, denumit în continuare F.P.S., cu sediul în București, str. ........................ sector ......... reprezentat legal prin domnul ............... președintele Consiliului de administrație, în calitate de vânzător,

și

Asociația .............. cu sediul în .............., reprezentată legal prin domnul ................., președintele Consiliului de administrație, în calitate de cumpărător, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 577/2002 .

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vânzătorul vinde și cumpărătorul cumpără, libere de orice sarcini, un număr ........ de acțiuni cu o valoare nominală de ............ lei fiecare, în sumă totală de ............. lei ........ reprezentând ........% din capitalul social al societății comerciale cu sediul în ................... denumită în continuare "societate".

II. TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII ACȚIUNILOR

Proprietatea asupra acțiunilor vândute se transmite la cumpărător pe data plății avansului din prețul acțiunilor, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute pentru acționari de legea română și de prezentul contract.

III. PREȚUL

Prețul convenit de părți este de ........ lei pentru fiecare acțiune vândută, în total .......... lei.

IV. MODALITATEA DE PLATĂ

Părțile convin că plata prețului se face după cum urmează:

a) suma de .......... lei, reprezentând .........% din prețul contractului se plătește de cumpărător în termen de 15 zile de la data semnării prezentului contract.

Pentru nerespectarea acestui termen de plată cumpărătorul va plăti vânzătorului o penalitate de 1% din suma menționată la alin. 1, pentru fiecare zi de întârziere.

b) suma de ....... lei, reprezentând restul de ....% din prețul contractului, cumpărătorul se obligă să o plătească în 4 rate eșalonate astfel:

Nr. crt Data Suma
1. 1 aprilie 1996
2. 1 aprilie 1997
3. 1 aprilie 1998
4. 1 aprilie 1999
TOTAL

Dobânda pentru plata în rate a sumei de ............ lei este de ............ pe an și se plătește la data scadenței de plată a fiecărei rate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...