Locațiune (sau închiriere).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LOCAȚIUNE (SAU ÎNCHIRIERE)

Încheiat astăzi ..............la ..................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Dl/Dna..............................................................., domiciliat (a) în ......................................, str. ........................................ nr. .............., bloc....... scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/județ ...................., născut (a) la data de (ziua, luna, anul) ...................................................... în (localitatea)......................................sector/județ .............. ................................, posesorul (posesoarea) buletinului (cărții) de identitate seria ........... nr........................... eliberat (a) de ....................................., cod numeric personal ...................................., în calitate de proprietar, pe de o parte, și

1.2. S. ................................................................................................................... cu sediul social în (localitatea) ................................ str. ................................. nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., județ/sector ....................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..................................................., sub nr. ............................................, din ............................................, cod fiscal nr. ..............................din........................,având contul nr...................................................... deschis la ...................................................., reprezentată de dl./ dna...................................................., cu funcția de ..........................., în calitate de chiriaș, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietarul declara că închiriază chiriașului apartamentul nr. ....... din imobilul situat în .............................................., str. ............................................................. nr. ................, bloc ............, etaj ............. , județ/sector ............, compus din ...................... camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de ...................... mp, complet mobilat.

2.2. Proprietarul declara că apartamentul, ce face obiectul prezentului contract, se afla în proprietatea sa exclusivă, fiind dobândit prin .................... (vânzare-cumpărare, donație, schimb, moștenire etc.) conform ........................................................................... autentificat la ..............................., dreptul de proprietate (titlul de proprietate, numărul, data) fiind înscris în Cartea funciară nr. ....................... la Judecătoria ......................... .

2.3. Spațiul închiriat este dat în folosința chiriașului pentru a servi drept ..........................................., proprietarul declarând că este de acord cu această folosință.

2.4. Spațiul închiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat în folosința chiriașului pe baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna descrierea imobilului, starea acestuia, obiectele de inventar predate, suprafața efectivă.

Procesul verbal de predare-primire va constitui anexa la contract și se va încheia la data predării apartamentului.

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Chiria pentru folosirea spațiului prevăzut la art. 1 este de ............... euro/lună.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...