Contract de arendă (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ARENDĂ

Încheiat astăzi _____________ la __________________________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ______________________, cu sediul social în _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, județ/sector ___________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de arendator

și

1.2. Subsemnatul (a) ________________________, de cetatenie ____________, cu domiciliul in localitatea ________________,str. ______, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/județ _____________, având actul de identitate ____ seria ____ nr. ________, eliberat de ______________, la data de ____________, născut la data de ___________, în localitatea __________, cod numeric personal ________________, în calitate de arendaș au convenit să încheie prezentul contract de arendare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitate cu art. 1836 Cod civil, arendatarul încredințează arendașului următoarele bunuri:

.......................................................................... .

.......................................................................... .

.......................................................................... .

.......................................................................... .

2.2. Inventarul bunurilor aagricole arendate sunt trecute în anexa nr. ....... la acest contract ...................... și sunt prezentate în planul de situație anexa nr. ............................................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de _______ ani.

3.2. Predarea bunurilor va avea loc la dată de _____________, data la care începe executarea contractului, a cărui durată se încheie la data de _________.

3.3. Prezentul contract poate fi reînnoit potrivit înțelegerii părților și cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Fiecare parte contractanta este obligată să încunoștințeze în scris cealaltă parte, cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei contractului, despre intenția sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.

3.5. Prin acordul părților, contractul de arendare poate să înceteze și înainte de a ajunge la termen.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...