Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria
Număr celex: 32011R0442

Modificări (1), Reviste (1)

În vigoare de la 10 mai 2011 până la 18 ianuarie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

___________

(1) JO L 121, 10.5.2011, p. 11.

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Decizia 2011/273/PESC prevede un embargo asupra armelor, interzicerea echipamentelor utilizate în scopuri de represiune internă, restricții privind admiterea pe teritoriul Uniunii, precum și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane și entități responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. Respectivele persoane, entități și organisme sunt enumerate în anexa la respectiva decizie.

(2) Unele dintre măsurile respective intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, pentru a se asigura mai ales aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, se impune o măsură de reglementare la nivelul Uniunii în vederea punerii lor în aplicare.

(3) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

(4) Competența de modificare a listei cuprinse în anexa II la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere situația politică gravă din Siria, precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/273/PESC.

(5) Procedura de modificare a listelor de la anexa II la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(6) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

___________

(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...