Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de muncă CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă Reviste (2), Comentarii expert (5)

Art. 49. - Practică judiciară (11), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (5)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Practică judiciară (3)

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Practică judiciară (1), Reviste (4), Comentarii expert (1)

Art. 50. - Practică judiciară (34), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Practică judiciară (1), Comentarii expert (1)

a) concediu de maternitate; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (3)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (13), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

c) carantină; Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; Practică judiciară (4), Comentarii expert (2)

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

f) forță majoră; Comentarii expert (5)

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Practică judiciară (1), Reviste (3), Comentarii expert (1)

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Practică judiciară (1), Comentarii expert (7)

Art. 51. - Practică judiciară (6), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Practică judiciară (4), Reviste (1)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Practică judiciară (2), Reviste (2)

c) concediu paternal; Modele (1), Comentarii expert (1)

d) concediu pentru formare profesională; Comentarii expert (1)

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Practică judiciară (1)

f) participarea la grevă. Comentarii expert (1)

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern. Practică judiciară (8), Reviste (5), Comentarii expert (1)

Art. 52. - Practică judiciară (28), Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: Practică judiciară (7), Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii; Jurisprudență (1), Practică judiciară (12), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (2), Practică judiciară (38), Reviste (17), Doctrină (2), Comentarii expert (16)

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; Practică judiciară (13), Reviste (6), Comentarii expert (1)

d) pe durata detașării; Practică judiciară (2), Reviste (3), Comentarii expert (1)

e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. Comentarii expert (2)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (21), Reviste (5), Comentarii expert (1)

(3) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz. Reviste (4), Doctrină (1)

Art. 53. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). Practică judiciară (6), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (7)

Art. 54. - Practică judiciară (8), Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (2)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...