Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL IV
Suspendarea contractului individual de muncă Derogări (1), Reviste (3), Comentarii expert (5)

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți. Reviste (1)

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) concediu de maternitate; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (3)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

c) carantină; Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

f) forță majoră; Reviste (2), Comentarii expert (5)

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (7)

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență, Reviste (3)

c) concediu paternal; Modele (1), Comentarii expert (1)

d) concediu pentru formare profesională; Comentarii expert (1)

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Jurisprudență

f) participarea la grevă. Comentarii expert (1)

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (3)

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Comentarii expert (4)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (2), Comentarii expert (16)

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) pe durata detașării; Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor. Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz. Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

Art. 53. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3). Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (7)

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Absențele nemotivate – abateri disciplinare al căror regim trebuie reglementat de angajator - Horatiu Sasu
Absențele nemotivate nu mai sunt prevăzute legal ca motiv de suspendare a contractului individual de muncă. Prin alin. (2) al articolului 51 s-a transferat reglementarea dinspre Codul muncii înspre reglementările interne de la nivelul angajatorului. Indiferent cum este prevăzut, acest caz de suspendare îi neliniștește pe angajatori, deoarece aceștia consideră că nu ar putea lua măsuri împotriva salariatului care absentează. Doctrina a arătat însă că absențele nemotivate, deși reprezintă un caz forțat de suspendare a contractului de muncă, durează un timp limitat, până la clarificarea situației care a determinat absențele (în acest sens, Al. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 2/2003, pag. 11). În plus, nicio sancțiune disciplinară, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă înainte de efectuarea cercetării prealabile (art. 251 alin. (1) din Codul muncii). Cu ocazia cercetării prealabile se va clarifica dată este vorba într-adevăr de absențe nemotivate sau salariatul respectiv a fost ținut de un motiv obiectiv să se prezinte la serviciu (a fost bolnav, a suferit un accident, a trebuit să rezolve o problemă familială urgentă) sens în care va aduce probele necesare. În acest din urmă caz urmează să opereze o suspendare a contractului (art. 50 lit. b) sau g) din Codul muncii) și nu una din inițiativa salariatului (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 357). [ Mai mult... ]

Absențele nemotivate – consecințe - Horatiu Sasu
Încadrarea absențelor nemotivate între motivele de suspendare a contractului individual de muncă la inițiativa salariatului nu reprezintă consacrarea unui drept al salariatului de a suspenda contractul său de muncă, fără ca angajatorul să îl poată sancționa pentru neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale. Această reglementare are numai scopul de a stabili că suspendarea prestării muncii determină automat și justifică suspendarea plății salariului de către angajator. În acest sens, se impune a menționa că absențele nemotivate nu reprezintă una dintre situațiile de suspendare a contractului individual de muncă în care nu se poate dispune concedierea salariatului în cauză (art. 60 din Codul muncii). În cazul în care contractul a fost suspendat pentru absențe nemotivate, pe durata suspendării salariatul nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat, dar va avea toate celelalte obligații prevăzute în contractul său de muncă (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 5/2003, pag. 241-242). [ Mai mult... ]

Are salariatul dreptul să renunțe la anumite perioade de suspendare de drept? - Horatiu Sasu
Pentru perioadele de suspendare a contractului datorită bolii, unui accident de muncă, în timpul concediilor de maternitate datorită sarcinii și lăuziei, precum și în cazul carantinei se pune problema dacă salariatul poate renunța în perioadele de concediu enumerate la beneficiul acestor concedii, prestând munca. S-a răspuns că, ținând seama că suspendarea contractului operează de drept în cazurile menționate, iar concediile respective sunt acordate nu numai în interesul salariatului, ci și în considerarea unor interese generale, în mod legal renunțarea la aceste concedii nu este posibilă. Evident, dacă contrar celor arătate, s-a prestat munca, aceasta trebuie remunerată, chiar dacă la această situație s-a ajuns prin încălcarea unor principii ale legii (Sanda Ghimpu, Ion Traian Ștefănescu, Șerban Beligrădeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, pag. 283).
Aceste considerații ale doctrinei se mențin și sub imperiul actualului Cod al muncii.
[ Mai mult... ]

Arestarea preventivă (I). Coordonatele conform procedurii penale - Horatiu Sasu
Arestarea preventivă este o măsură de prevenție care constă în lipsirea de libertate a unei persoane, cu caracter provi­zoriu și în condițiile determinate de lege, înainte de soluționarea definitivă a cauzei penale pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal ori a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei (V. Păvăleanu, Drept procesual penal, Partea generală, Editura Lumina Lex, București 2001, pag. 404).
Codul de procedură penală reglementează atât arestarea preventivă a învinuitului cât și cea a inculpatului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin modificarea adusă Codului muncii, art. 49 a fost completat cu 2 alineate care, în esență, vizează următoarele aspecte: 
    – posibilitatea încetării de drept a contractelor de muncă suspendate; 
    – suspendarea contractelor de muncă determină și suspendarea termenelor privind încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de muncă. 
    În legătură cu primul aspect, apreciem ca necesară și binevenită intervenția legiuitorului, întrucât suspendarea contractului de muncă reprezintă, prin ipoteză, un incident produs pe parcursul executării contractului de muncă. Or, dacă acest contract încetează de drept și, prin definiție, nu se mai pune problema continuării sale, este de la sine înțeles că nu mai subzistă nicio rațiune ca suspendarea să mai aibă loc. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și clasificare. Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă încetarea temporară a producerii efectelor acestui contract116. 
    116 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 75-97; I.T. Ștefănescu, „suspendare a contractului individual de muncă” în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin modificarea adusă Codului muncii, art. 49 a fost completat cu 2 alineate care, în esență, vizează următoarele aspecte: 
    – posibilitatea încetării de drept a contractelor de muncă suspendate; 
    – suspendarea contractelor de muncă determină și suspendarea termenelor privind încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de muncă. 
    În legătură cu primul aspect, apreciem ca necesară și binevenită intervenția legiuitorului, întrucât suspendarea contractului de muncă reprezintă, prin ipoteză, un incident produs pe parcursul executării contractului de muncă. Or, dacă acest contract încetează de drept și, prin definiție, nu se mai pune problema continuării sale, este de la sine înțeles că nu mai subzistă nicio rațiune ca suspendarea să mai aibă loc. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și clasificare. Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă încetarea temporară a producerii efectelor acestui contract116. 
    116 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 75-97; I.T. Ștefănescu, „suspendare a contractului individual de muncă” în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin modificarea adusă Codului muncii, art. 49 a fost completat cu 2 alineate care, în esență, vizează următoarele aspecte: 
    – posibilitatea încetării de drept a contractelor de muncă suspendate; 
    – suspendarea contractelor de muncă determină și suspendarea termenelor privind încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de muncă. 
    În legătură cu primul aspect, apreciem ca necesară și binevenită intervenția legiuitorului, întrucât suspendarea contractului de muncă reprezintă, prin ipoteză, un incident produs pe parcursul executării contractului de muncă. Or, dacă acest contract încetează de drept și, prin definiție, nu se mai pune problema continuării sale, este de la sine înțeles că nu mai subzistă nicio rațiune ca suspendarea să mai aibă loc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Reviste:
Reflecții privind suspendarea contractului individual de muncă și necesitatea regândirii reglementării acesteia cuprinsă în Codul muncii
Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel
Suspendarea exercițiului funcției de executor judecătoresc
Data de la care se cuvine dobânda în cazul plății drepturilor salariale în urma suspendării contractului individual de muncă
Aspecte referitoare la regimul juridic al învoirii de la locul de muncă
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Considerații privind perioada de probă inserată în contractul individual de muncă
Indemnizație de șomaj. Modalitate de calcul
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Decizie de suspendare a contractului individual de muncă - concediu pentru creșterea copilului
Decizie de suspendare a contractului individual de muncă - concediu paternal
Decizie de suspendare a contractului individual de muncă – acordul părților
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 7.521/99/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 279/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
;
se încarcă...