Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social -
CAPITOLUL II
Sindicatele

Art. 214. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

Art. 215. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Sindicatele participă prin reprezentanții proprii, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 216. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condițiile legii, în federații, confederații sau uniuni teritoriale.

Art. 217. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Exercițiul dreptului sindical al salariaților este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor și libertăților garantate prin Constituție și în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și ale legilor speciale.

Art. 218. - Comentarii expert (1)

(1) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiile legii.

Art. 220. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Competențele sindicatelor - Costel Gilca
Din moment ce LDS reglementează detaliat în art. 2 – art. 53 aspectele care țin de rolul și drepturile sindicatelor, apreciem că menționarea unor aspecte nesemnificative în Codul muncii reprezintă o eroare de tehnică legislativă.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 539, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Dreptul la asociere - Costel Gilca
Art. 41 – art. 50 din LDS reglementează modalitățile și condițiile de asociere a organizațiilor sindicale. Apreciem ca fiind inutile prevederile acestui articol din Codul muncii, acestea neavând relevanță nici din punct de vedere practic, dar nici din punct de vedere juridic.
Dispozițiile care prezintă relevanță atât juridic, dar și practic sunt cele cuprinse în LDS.
[ Mai mult... ]

Exercitarea dreptului sindical - Costel Gilca
Conform art. 9 din Constituția României „Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor”, iar art. 40 alin. (1) consacră libertatea de asociere a salariaților în sindicate.
LDS reglementează modalitățile concrete ale exercițiul dreptului sindical al salariaților.
[ Mai mult... ]

Interzicerea îngrădirii libertății sindicale - Costel Gilca
Este inadmisibil ca un principiul fundamental al exercitării drepturilor sindicale să fie reglementate în două acte normative diferite, în concret în acest articol al Codului muncii, precum și în art. 7 alin. (1) și (2) în LDS, respectiv sancționarea faptelor în art. 218 alin. (2) și (3) LDS.
Astfel, conform art. 7 alin. (1) și (2) din LDS „organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune, cu respectarea legii. (2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În noua formă de redactare a textului de lege apar o serie de elemente noi, după cum urmează: 
    – definirea sindicatelor ca fiind alcătuite din salariați care exercită dreptul lor la liberă asociere; 
    – circumstanțierea naturii drepturilor individuale și colective ale salariaților protejate de sindicate și stabilite prin lege prin contractele individuale de muncă, precum și cele reglementate prin legislația națională și internațională; [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    În cadrul unei fabrici de încălțăminte, în condițiile unei perioade în care volumul de muncă a crescut fiind necesară prestarea muncii suplimentare pentru a se asigura livrarea comenzilor la timp, salariații Maria Mateescu, Matei Rădoi și Răzvan Marin discută despre posibilitatea de a constitui un sindicat care să le promoveze și să le apere drepturile și interesele în raport cu angajatorul pentru a putea preveni eventualele abuzuri. Salariații nu cunosc însă ce beneficii ar avea dacă ar constitui un sindicat, care ar fi dezavantajele și care este procedura de urmat pentru constituirea legală a organizației sindicale. De asemenea, ei au în vedere și eventualele avantaje de care ar beneficia dacă și-ar alege reprezentanți care să le promoveze drepturile și interesele. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor.

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În noua formă de redactare a textului de lege apar o serie de elemente noi, după cum urmează: 
    – definirea sindicatelor ca fiind alcătuite din salariați care exercită dreptul lor la liberă asociere; 
    – circumstanțierea naturii drepturilor individuale și colective ale salariaților protejate de sindicate și stabilite prin lege prin contractele individuale de muncă, precum și cele reglementate prin legislația națională și internațională; [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor.

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Reviste:
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Sindicat, salariat, contract colectiv - CEDO, practică și norme interne. Inadmisibilitate acțiune individuală privind anularea, desființarea normelor convenționale
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Codul muncii - Art. 214. Organizațiile sindicale. Noțiune și regim juridic (comentariu)
Sindicatele și interesul acestora în promovarea unor cereri introductive de instanță care ar putea contraveni drepturilor fundamentale ale salariaților // Trade unions and their interest in promoting court actions that might violate the fundamental rights of employees
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Exercitarea dreptului la grevă (I)
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
Concedierea colectivă
;
se încarcă...