Salarizarea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă TITLUL V Sănătatea și securitatea în muncă

TITLUL IV Salarizarea

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 159. - Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (97), Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Practică judiciară (35), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Practică judiciară (22), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Practică judiciară (33), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 160. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (245), Reviste (15), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 161. - Jurisprudență (11), Practică judiciară (174), Reviste (7), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 162. - Practică judiciară (25), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (2)

(2) Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat. Jurisprudență (2), Practică judiciară (47), Reviste (5)

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe (1), Practică judiciară (14), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Art. 163. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul. Practică judiciară (2), Reviste (1)

CAPITOLUL II Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Art. 164. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (39), Reviste (3), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Practică judiciară (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 165. - Practică judiciară (8), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege.

CAPITOLUL III Plata salariului

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență (18), Practică judiciară (54), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență (34), Practică judiciară (420), Reviste (11), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Art. 167. - Practică judiciară (6), Reviste (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (40), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Practică judiciară (24), Reviste (6), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 169. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (50), Reviste (12), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Hotărâri judecătorești

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență (4), Practică judiciară (28), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (25), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; Caută hotărâri judecătorești

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; Caută hotărâri judecătorești

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite; Caută hotărâri judecătorești

d) acoperirea altor datorii. Caută hotărâri judecătorești

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Practică judiciară (3), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 170. - Practică judiciară (49), Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale. Caută hotărâri judecătorești

Art. 171. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (124), Reviste (10), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență (5), Practică judiciară (101), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL IV Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Art. 172. - Practică judiciară (1), Comentarii expert (1)

Constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor reglementa prin lege specială. Practică judiciară (1)

CAPITOLUL V Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia

Art. 173. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (25), Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Practică judiciară (8), Reviste (1)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Practică judiciară (5), Reviste (2), Comentarii expert (1)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Practică judiciară (3), Reviste (1)

Art. 174. - Practică judiciară (3), Reviste (7), Comentarii expert (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...