Salarizarea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Salarizarea

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 159. - Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 160. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 161. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 162. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 163. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL II Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Art. 164. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. Puneri în aplicare (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștința salariaților prin grija angajatorului. Jurisprudență

Art. 165. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege.

CAPITOLUL III Plata salariului

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (2)

Art. 167. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 169. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Jurisprudență, Reviste (1)

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat;

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Art. 171. - Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Art. 172. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor reglementa prin lege specială. Jurisprudență

CAPITOLUL V Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia Comentarii expert (3)

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (4)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 174. - Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cadrul legal național: cele două reglementări în materie - Horatiu Sasu
În cazul transferului total sau parțial al dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale emise de o societate (comercială), indiferent de forma de proprietate - în fond, o formă a restructurării -, avem două reglementări legale, la care vom face referire în comentariile de la acest capitol:
a) art. 173-174 din Codul muncii
[ Mai mult... ]

Câmpul de aplicare a prevederilor Codului muncii referitoare la transferul întreprinderii - Horatiu Sasu
Din economia textului Codului muncii nu rezultă câmpul material de aplicare al acestor dispoziții. Astfel, dispozițiile articolului 173 din Codul muncii sunt aplicabile doar în cazul societăților comerciale și doar în situația întreprinderilor particulare sau și în alte situații? Având în vedere bogata jurisprudență europeană, precum și dispozițiile directivei 2001/23/ CE, directiva care fructifică aceste dezvoltări jurisprudențiale, considerăm că acestea pot sta la baza fie a modificării textului Codului muncii (ceea ce este de dorit), fie acestea pot constitui o sursă de inspirație pentru judecătorii români însărcinați cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolelor 173-174 din Codul muncii. Astfel, directiva, preluând jurisprudența Curții de la Luxembourg precizează că dispozițiile acesteia sunt aplicabile atât în cazul întreprinderilor private, cât și în cazul celor publice, indiferent dacă urmează sau nu un scop lucrativ (Hotărârea din 19 mai 1992 a Curții de justiție a comunității europene, Redmond Stichting, C-29/91 , Rec., pag. 1-3189).
La rândul său, Legea 67/2006 nu face distincție, în art. 4 lit. d) între forma de organizare a cedentului sau cesionarului.
[ Mai mult... ]

Ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua în cont bancar? - Horatiu Sasu
Art. 166 alin. (3) C. muncii legiferează o practică frecventă la nivelul angajatorilor, care acordau salariile pe card sau în cont curent, fără a mai prevedea acest aspect în contractul colectiv de muncă (în caz că un astfel de contract exista). Practic, în întreg mecanismul de acordare a salariilor în cont curent/de card este esențial protocolul/contractul semnat cu banca, în rest modul de plată a salariilor ținând de fapt de decizia unilaterală a angajatorului.
Totuși ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua?
[ Mai mult... ]

Condițiile reținerii din salariu - Costel Gilca
Salariul, contraprestația munci efectuate de salariat, reprezintă fără îndoială un drept de proprietate al prestatorului. În aceste condiții, salariul se bucură de protecție ca orice drept de proprietate.
Legiuitorul face doar o aplicare a principiilor constituționale ale garantării dreptului de proprietate, precizând că nicio reținere din salariu nu poate fi operată, decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Reguli privind plata salariilor
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Premiul anual. Modalitate de acordare
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...