Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social -
CAPITOLUL III
Reprezentanții salariaților

Art. 221. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Reviste (2)

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Reviste (4)

Art. 222. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au capacitate deplină de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia. Reviste (1)

(3) Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani. Reviste (1)

Art. 223. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern; Reviste (1)

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale legate de relațiile de muncă;

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 224. - Reviste (2), Comentarii expert (1)

Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaților, în condițiile legii. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 225. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanții salariaților destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unității.

Art. 226. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții salariaților nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atribuțiile reprezentanților salariaților - Costel Gilca
Acest articol stabilește doar atribuțiile principale ale reprezentanților salariaților, prin mandatul încredințat, salariații pot să prevadă orice alte atribuții, cu condiția să nu contravină legii și să nu fie acordate de legiuitor în mod exclusiv sindicatului.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 548, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Condițiile de eligibilitate, numărul și durata mandatului - Costel Gilca
Formularea legiuitorului este destul de neclară cu privire la cine poate să fie reprezentant al salariatului, instituind o singură condiție, și anume să aibă capacitate deplină de exercițiu, altfel spus să fi împlinit vârsta de 18 ani și să nu fie supuși vreunei interdicții.
Legiuitorul nu precizează dacă reprezentantul salariaților trebuie să fie și el un salariat al angajatorului sau o altă persoană.
[ Mai mult... ]

Constituirea și desemnarea reprezentanților salariaților - Costel Gilca
Instituția reprezentanților salariaților reprezintă un imperativ al dialogului social, modalitatea de a se realiza dialogul între angajator și salariații care nu au organizații sindicale.
Astfel, reprezentanții salariaților sunt acei salariați care sunt aleși prin vot direct de către salariații unui angajator, în vederea îndeplinirii unui mandat precis pentru apărarea și promovarea drepturilor și intereselor legitime ale salariaților.
[ Mai mult... ]

Protecția reprezentanților salariaților - Costel Gilca
Având în vedere rolul de reprezentant al salariaților pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime în fața angajatorului, în primul rând, dar și a altor instituții, legiuitorul instituie măsuri de protecție a acestora, cu privire la concedierea lor, protecție similară cu cea a reprezentanților aleși ai sindicatului.
Astfel, pe durata mandatului, salariatul nu poate fi concediat pentru motive care nu țin de persoana lui, însă poate fi concediat pentru motive disciplinare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea esențială de fond și formă privește doar alin. (1) al textului de lege care învederează că reprezentarea salariaților în vederea apărării și promovării drepturilor acestora se face în întreprinderile cu cel puțin 21 de salariați prin sindicate reprezentative în sensul Legii nr. 62/201 (majoritare) sau prin reprezentanți ai salariaților. 
    În alți termeni, a fost desființat cvasi monopolul sindical cât privește reprezentarea salariaților la nivel de întreprindere atât prin eliminarea prevederii anterioare care permitea reprezentarea prin sindicat a salariaților și în ipoteza când în întreprindere lucra cel puțin un membru de sindicat, cât și prin dispoziția cu valoare de principiu a Legii nr. 62/2011 care condiționează reprezentativitatea sindicală de caracterul lor majoritar, respectiv să se reprezinte cel puțin 50% din total salariaților. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Sediul materiei 
    Principalele reglementări naționale : Titlul VII „Dialogul social” Capitolul III „Reprezentanții salariaților, respectiv art. 221 - 226 Codul muncii ; art. 1 lit. h) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată. 
    Principalele reglementări internaționale : Convenția O.I.M. nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, Convenția O.I.M. nr. 135/1971 privind protecția reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acordă acestora. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea esențială de fond și formă privește doar alin. (1) al textului de lege care învederează că reprezentarea salariaților în vederea apărării și promovării drepturilor acestora se face în întreprinderile cu cel puțin 21 de salariați prin sindicate reprezentative în sensul Legii nr. 62/201 (majoritare) sau prin reprezentanți ai salariaților. 
    În alți termeni, a fost desființat cvasi monopolul sindical cât privește reprezentarea salariaților la nivel de întreprindere atât prin eliminarea prevederii anterioare care permitea reprezentarea prin sindicat a salariaților și în ipoteza când în întreprindere lucra cel puțin un membru de sindicat, cât și prin dispoziția cu valoare de principiu a Legii nr. 62/2011 care condiționează reprezentativitatea sindicală de caracterul lor majoritar, respectiv să se reprezinte cel puțin 50% din total salariaților. [ Mai mult... ] 

.....
    Prin modificarea textului de lege a fost eliminată condiția de vârstă de 21 de ani, înlocuită cu cea de 18 ani, printr-o formulare perifrastică – data dobândirii capacității de exercițiu și a fost desființată cerința vechimii minime în întreprindere a angajaților care pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților. 
    Modificările operate sunt în direcția eliminării unor cerințe suplimentare cât privește exercițiul complet al drepturilor lucrătorilor în privința participării acestora la determinarea condițiilor de muncă și corespund standardului normativ european. [ Mai mult... ] 
.....
    Comentariu Art. 223. 
    Textul de lege a fost completat cu lit. e) prin care se „marchează”, cu titlu de atribuție legală și principială, negocierea colectivă în portofoliul de competență a reprezentanților salariaților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Legea 62/2011 - o lege controversată
Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Studiu de caz: Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Codul muncii - Art. 221. Reprezentanții salariaților. Desemnare și incompatibilități (comentariu)
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizațiilor sindicale în acțiuni promovate în numele membrilor de sindicat, precum și a dispozițiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind determinarea instanței competente teritorial în soluționarea conflictelor de muncă în cazul acestor acțiuni
Este imunitatea juridică a liderilor sindicali un privilegiu sau o necesitate în cadrul raporturilor de muncă? Examen critic al Deciziei Curții Constituționale nr. 814/2015*
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...