Reguli generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea și securitatea în muncă -
CAPITOLUL I
Reguli generale

Art. 175. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. Jurisprudență

(2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Reviste (1)

(3) Obligațiile salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă nu pot aduce atingere responsabilității angajatorului. Jurisprudență

(4) Măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligații financiare pentru salariați.

Art. 176. - Comentarii expert (1)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se completează cu dispozițiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii. Reviste (2)

(2) Normele și normativele de protecție a muncii pot stabili:

a) măsuri generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) măsuri de protecție a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activități;

c) măsuri de protecție specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispoziții referitoare la organizarea și funcționarea unor organisme speciale de asigurare a securității și sănătății în muncă. Comentarii expert (3)

Art. 177. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cadrul propriilor responsabilități angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. Jurisprudență

(2) La adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ține seama de următoarele principii generale de prevenire: Doctrină (1)

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății; Jurisprudență

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

g) planificarea prevenirii;

h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.

Art. 178. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă. Jurisprudență

(2) În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea și sănătatea în muncă. Comentarii expert (1)

(3) În elaborarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, precum și cu comitetul de securitate și sănătate în muncă. Reviste (3)

Art. 179. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și boli profesionale, în condițiile legii.

Art. 180. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul are obligația să organizeze instruirea angajaților săi în domeniul securității și sănătății în muncă. Jurisprudență

(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalități specifice stabilite de comun acord de către angajator împreună cu comitetul de securitate și sănătate în muncă și cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor care își schimbă locul de muncă sau felul muncii și al celor care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activității. Jurisprudență

(4) Instruirea este obligatorie și în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.

Art. 181. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea salariaților. Jurisprudență

(2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor și substanțelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătății și securității salariaților. Jurisprudență

(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condițiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent. Jurisprudență

Art. 182. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Pentru asigurarea securității și sănătății în muncă instituția abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a substanțelor și preparatelor periculoase pentru salariați. Reviste (1)

(2) Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de medicină a muncii, să impună angajatorului să solicite organismelor competente, contra cost, analize și expertize asupra unor produse, substanțe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaște compoziția acestora și efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Asigurarea împotriva accidentelor și bolilor profesionale - Costel Gilca
Și acest articol apare inutil în economia generală a legislației de dreptul muncii, deoarece prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, este reglementat întregul sistem de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Din moment ce legiuitorul reglementează sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale printr-un act normativ de aceeași putere ca și Legea nr. 53/2003, dispoziția din Codul muncii apare ca fiind inutilă.
[ Mai mult... ]

Controlul securității și sănătății în muncă - Costel Gilca
Art. 47 din Legea nr. 319/2006 stabilește care sunt atribuțiile inspecției muncii în domeniul sănătăți și securității în muncă.
Astfel, conform primului alineat al art. 47 din Legea nr. 319/2006 Inspecția Muncii reprezintă autoritatea competentă în ceea ce privește controlul aplicării legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, care controlează modul în care se aplică legislația națională din domeniul securității și sănătății în muncă la toate persoanele fizice și juridice (...).
[ Mai mult... ]

Instruirea salariaților - Costel Gilca
Secțiunea 7 „Instruirea lucrătorilor” din Capitolul II al Legii nr. 319/2006 reglementează în detaliu modalitatea de instruire a salariaților cu privire la sănătatea și securitatea în muncă.
De asemenea, art. 74 și urm. din Normele metodologice la Legea nr. 319/2006, adoptate prin H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
[ Mai mult... ]

Obligațiile angajatorului - Costel Gilca
În ceea ce ne privește considerăm inutil reglementarea cu titlul de principiu a sănătății și securității muncii pentru ca apoi acestea să fie dezvoltate în alte acte normative disparate.
Nu are nici un sens, deoarece de ele mai multe ori această dublare a legiferării nu face decât să creeze confuzie.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și scop. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă atât un scop, cât și mijloacele reglementate pentru atingerea acestui scop, respectiv un ansamblu de reglementări și de activități instituționalizate elaborate și, respectiv, desfășurate pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Din modul în care s-a produs accidentul de muncă rezultă în general și obligațiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă ce au fost încălcate de angajator sau angajat, astfel încât, în cele mai multe cazuri, nu este necesar ca reclamantul să probeze și fapta angajatorului, culpa acestuia și legătura de cauzalitate cu producerea rezultatului, mai ales că obligațiile legale stabilite în sarcina angajatorului în art. 175-178 și art. 180-181 Codul muncii, Capitolul III din Legea nr. 319/2006, sunt formulate cu un grad mare de generalitate, fiind suficient ca cel puțin oobligație să fie încălcată, indiferent de culpa angajatului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Reviste:
Reguli generale privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 33/2019
Dorința de putere a hărțuitorului: numitor comun pentru hărțuirea morală și hărțuirea sexuală la locul de muncă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretare și aplicare a prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiții speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, însă aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant
Câteva considerații privind necesitatea incriminării fenomenului de mobbing în legislația românească a muncii
Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înțelege prin "data constatării cauzei concedierii" pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C. mun./Dismissal for professional unfitness. What is meant by "the date of establishing the cause of dismissal" for professional unfitness, for the purpose of Art. 62 para. (1) of the Labour Code
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Reprezentanții salariaților
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...