Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL I
Regulamentul intern Reviste (2)

Art. 241. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Jurisprudență

Art. 242. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții: Reviste (1)

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității; Reviste (3)

c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; Jurisprudență, Reviste (2)

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; Jurisprudență, Reviste (5)

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; Jurisprudență, Reviste (3)

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Art. 243. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern. Jurisprudență

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 244. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

Art. 245. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 246. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

(2) În cazul angajatorilor înființați după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data dobândirii personalității juridice.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contestarea - Costel Gilca
Conform art. 245 alin. (2) din Codul muncii, controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate.
Așadar, din analiza normelor legale incidente rezultă că salariatul are posibilitatea de a contesta dispoziții din regulamentul intern. Procedura contestări prevede două etape:
[ Mai mult... ]

Contractul individual de muncă și Regulamentul intern - Horatiu Sasu
Ca să facem legătura dintre contractul individual de muncă și regulamentul intern – act care consfințește ordinea internă – arătăm că prin încheierea contractului individual de muncă, salariatul este presupus a fi luat cunoștință de prevederile contractului colectiv de muncă și ale regulamentului intern. Ordinea interioară poate fi considerată ca fiind aplicarea normelor de drept în realizarea raporturilor juridice de muncă – consfințite în partea legală sau convențională a contractului individual de muncă - sau, cu alte cuvinte, desfășurarea raporturilor juridice de muncă în strictă conformitate cu normele dreptului muncii (I. Ceterchi și col., Teoria statului și dreptului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967, pag. 443; M. Luburici, Noțiunea de drept și ordine publică în teoria și practica instanțelor judecătorești, Justiția nouă, nr. 1/1961, pag. 19).
Orice neîndeplinire sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu constituie o atingere adusă ordinii interne existente în cadrul respectivei unități și totodată, o încălcare a dreptului obiectiv. În consecință, nerespectarea Regulamentului intern poate să constituie abatere disciplinară, deoarece a respecta disciplina muncii înseamnă a respecta toate obligațiile rezultând din lege (în sens larg), din regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă dar și din contractul individual de muncă, asigurându-se prin aceasta ordine necesară bunei desfășurări a procesului de muncă. Abaterea gravă de la prevederile Regulamentului intern sau abaterea repetată de la acestea poate să constituie motiv de desfacere a contractului individual de muncă pe motive disciplinare (Constantin Flitan, Răspunderea disciplinară a angajaților, Editura Științifică, București, 1959, pag. 28-29).
[ Mai mult... ]

Conținutul minim al Regulamentul intern - Costel Gilca
Legiuitorul menționează doar elementele principale pe care trebuie să le cuprindă regulamentul intern, angajatorul având dreptul și posibilitatea să reglementeze orice alt aspect pe care îl consideră necesar, inclusiv coduri de conduită, elemente de deontologie profesională etc.
a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității.
[ Mai mult... ]

Informarea în caz de modificare - Costel Gilca
În situația în care angajatorul intenționează să aducă modificări regulamentului intern, acesta trebuie să consulte sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, și să informeze salariații prin afișarea modificărilor regulamentului la avizierul societății.
Apreciem că pentru a se face dovada că salariații au fost informați nu este suficientă afișarea la avizierul sediului unității, de altfel în măsura în care modificarea va fi afișată doar la sediul unității salariații de la sucursale, unități sau alte puncte de lucru ale angajatorului nu vor fi informați în mod real. Scopul informării nu este unul pur formal, ci este acela ca salariatul să poată lua cunoștință în mod efectiv de regulile din unitate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
Importanța termenului de convocare pentru economia cercetării disciplinare
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Abaterea disciplinară
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
întrebări și răspunsuri
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
Codul Muncii - Art. 241. Întocmirea regulamentului intern (comentariu)
Ce informații trebuie să știm despre regulamentul intern?
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
Dreptul muncii - Curs universitar
;
se încarcă...