Răspunderea penală | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL V
Răspunderea penală

Art. 261. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

Art. 263. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 261 și 262 acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea persoanei vătămate.

(2) Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 264. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege. Reviste (2)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spațiile unității sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 265. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani. Reviste (1)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (3) se sancționează primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin. (2) și la art. 264 alin. (3) este de natură să îi pună în pericol viața, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3), instanța de judecată poate dispune și aplicarea uneia dintre următoarele pedepse complementare: Reviste (2)

a) pierderea totală sau parțială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestații, ajutoare sau subvenții publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziții publice pentru o perioadă de până la 5 ani;

c) recuperarea integrală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelor sau subvențiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracțiunii;

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracțiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licențe de desfășurare a activității profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

(5) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:

a) orice remunerație restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunerației se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepția cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare;

c) cheltuielile determinate de transferul plăților restante în țara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condițiile legii.

(6) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât și orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoștință de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflați în situație de ședere ilegală, pot fi obligați de către instanță, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) și c). Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încălcarea regimului de muncă al minorilor - Costel Gilca
Conform acestui articol constituie infracțiune și încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor, precum și primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.
Sancțiunile aplicabile sunt de la un an la 3 ani, iar dacă munca prestată de aceste persoane este de natură să îi pună în pericol viața, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
[ Mai mult... ]

Neexecutarea plății salariului - Costel Gilca
Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești se realizează cu ajutorul forței coercitive a statului, în măsura în care angajatorul nu execută de bună voie obligația privind plata salariilor stabilite prin hotărâre judecătorească.
Legiuitorul stabilește că pe lângă posibilitatea recurgerii la executarea silită, neîndeplinirea de către angajator a obligației de plată a salariilor stabilite prin hotărâre judecătorească reprezintă faptă penală și se pedepsește fie cu amendă penală, fie cu închisoare de la 3 la 6 luni.
[ Mai mult... ]

Neexecutarea reintegrării în muncă - Costel Gilca
Conform art. 80 alin. (2) din Codul muncii „la solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere”, ceea ce presupune reintegrarea salariatului în funcția deținută anterior.
Reintegrarea în muncă reprezintă restabilirea situației de fapt și de drept și, sub acest aspect, ea este la dispoziția celor care au fost părți în litigiul de muncă. Astfel, în cazul în care persoana în cauză dorește să execute hotărârea organului jurisdicțional și să reia activitatea în virtutea aceluiași contract de muncă, prezentându-se în acest scop la unitate, iar unitatea nu se opune, reintegrarea în muncă se realizează pur și simplu. Dimpotrivă, dacă unitatea se opune, reintegrarea în muncă urmează a se realiza prin executarea silită a hotărârii, cu posibilitatea obligării la daune.
[ Mai mult... ]

Nerespectarea salariului minim brut pe țară - Costel Gilca
Legiuitorul reglementează alte fapte ale angajatorului care constituie infracțiuni, și anume:
a) stabilirea în mod repetat a salariului sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin textul nou introdus prin Legea nr. 40/2011 se incriminează ca infracțiune fapta repetată de încadrare a salariaților la salarii mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. 
    Așadar, legiuitorul califică o atare faptă ca infracțiune doar în ipoteza săvârșirii sale în formă continuată, în caz contrar răspunderea angajatorului este contravențională. 
    Desigur că în practică formularea generică a textului de lege sus-menționat poate genera eterogenitate de soluții și chiar hotărâri judecătorești contradictorii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spațiile unității sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin textul nou introdus prin Legea nr. 40/2011 se incriminează ca infracțiune fapta repetată de încadrare a salariaților la salarii mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. 
    Așadar, legiuitorul califică o atare faptă ca infracțiune doar în ipoteza săvârșirii sale în formă continuată, în caz contrar răspunderea angajatorului este contravențională. 
    Desigur că în practică formularea generică a textului de lege sus-menționat poate genera eterogenitate de soluții și chiar hotărâri judecătorești contradictorii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spațiile unității sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost consistent modificat prin completarea sa cu alin. (2)-(6). 
    Astfel, conform alin. (2) se incriminează și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de art. 264 alin. (3) din Cod primirea la muncă aunei persoane aflate în situația de ședere ilegală în România, victimă atraficului de persoane, dacă acest lucru este cunoscut. 
    Reglementarea acestei fapte este discutabilă, întrucât, practic, avem de aface cu odublă incriminare pentru ofaptă similară incriminată de art. 264 alin. (3) din Cod, și cea prevăzută de art. 141 din Legea nr. 678/2001 potrivit cu care se pedepsește fapta de abeneficia de executarea unei munci prestate cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă de opersoană despre care se știe că este victimă atraficului de persoană. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă
Repararea prejudiciului moral, urmare a achitării cu întârziere de către angajator a despagubirilor acordate în baza unui titlu executoriu în materia raporturilor de muncă. Dovada îndeplinirii condițiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa faptei ilicite
Neîndeplinirea de către angajator a obligației de reintegrare a salariatului pe postul deținut anterior concedierii, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă
Răspunderea penală a persoanei juridice și a persoanei fizice: Infracțiunile pedepsite cu închisoare sau amendă
Codul muncii - Art. 164. Stabilire și calculare (comentariu)
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Angajarea fără contract de muncă - contravenție sau infracțiune?
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
;
se încarcă...