Răspunderea juridică | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL XI Răspunderea juridică Reviste (1)

CAPITOLUL I Regulamentul intern Reviste (3)

Art. 241. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Jurisprudență

Art. 242. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții: Reviste (1)

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității; Reviste (3), Comentarii expert (4)

c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților; Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (5)

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; Reviste (1), Comentarii expert (4)

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Art. 243. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților prin grija angajatorului și își produce efectele față de salariați din momentul încunoștințării acestora. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern. Jurisprudență

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 244. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 243.

Art. 245. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art. 246. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

(2) În cazul angajatorilor înființați după intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data dobândirii personalității juridice.

CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară

Art. 247. - Jurisprudență, Reviste (49), Doctrină (8), Modele (5), Comentarii expert (2)

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. Jurisprudență, Reviste (56), Doctrină (3), Comentarii expert (7)

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Modele (2), Comentarii expert (1)

a) avertismentul scris; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6), Comentarii expert (5)

Art. 249. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Art. 250. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (6)

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) gradul de vinovăție a salariatului; Jurisprudență, Comentarii expert (3)

c) consecințele abaterii disciplinare; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Art. 251. - Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (4), Modele (2), Comentarii expert (2)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (8)

(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (10)

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Art. 252. - Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (8), Modele (2), Comentarii expert (6)

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (3), Comentarii expert (16)

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (52), Doctrină (5), Comentarii expert (5)

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (5)

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; Jurisprudență, Reviste (2)

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (2)

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (5), Comentarii expert (13)

CAPITOLUL III Răspunderea patrimonială Comentarii expert (1)

Art. 253. - Jurisprudență, Reviste (58), Doctrină (8), Comentarii expert (5)

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Jurisprudență, Reviste (32), Modele (3), Comentarii expert (9)

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condițiile art. 254 și următoarele. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 254. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (93), Doctrină (9), Modele (1), Comentarii expert (13)

(1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (33), Comentarii expert (52)

(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (12)

(3) În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (23), Comentarii expert (5)

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (8)

Art. 255. - Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (1)

(1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (5)

Art. 256. - Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4), Comentarii expert (6)

(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (6)

Art. 257. - Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (2)

(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (8)

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv. Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

Art. 258. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 259. - Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă. Comentarii expert (5)

CAPITOLUL IV Răspunderea contravențională

Art. 260. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Jurisprudență

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; Jurisprudență, Reviste (2)

e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 și 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; Jurisprudență, Reviste (5)

h) încălcarea obligației prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Jurisprudență, Reviste (1)

k) neacordarea indemnizației prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei; Reviste (1)

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Reviste (1)

m) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 27 și 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; Reviste (3)

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligației prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă. Jurisprudență

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispozițiile legislației în vigoare. Jurisprudență

CAPITOLUL V Răspunderea penală

Art. 261. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

Art. 263. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 261 și 262 acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea persoanei vătămate.

(2) Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 264. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut de lege. Reviste (2)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și infracțiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spațiile unității sau de a pune la dispoziția acestora documentele solicitate, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 265. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani. Reviste (2)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (3) se sancționează primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin. (2) și la art. 264 alin. (3) este de natură să îi pună în pericol viața, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3), instanța de judecată poate dispune și aplicarea uneia dintre următoarele pedepse complementare: Reviste (2)

a) pierderea totală sau parțială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestații, ajutoare sau subvenții publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziții publice pentru o perioadă de până la 5 ani;

c) recuperarea integrală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelor sau subvențiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritățile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracțiunii;

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracțiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licențe de desfășurare a activității profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

(5) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând: Reviste (1)

a) orice remunerație restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunerației se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepția cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare;

c) cheltuielile determinate de transferul plăților restante în țara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condițiile legii.

(6) În cazul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (2) și (3) și la art. 264 alin. (3) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât și orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoștință de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflați în situație de ședere ilegală, pot fi obligați de către instanță, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) și c). Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

”Angajatorul stabilește...”. Este totuși posibilă prorogarea de competență a organelor care dispun sancțiuni disciplinare? - Horatiu Sasu
În cazurile în care abaterile disciplinare se săvârșesc de mai multe persoane, pentru care competența de stabilire a sancțiunii revine – potrivit legii – unor organe diferite, este necesar ca aplicarea sancțiunilor să se facă de organul cu gradul ierarhic cel mai înalt, operând astfel o prorogare de competență. De pildă, în cazul când abaterea este săvârșită de o persoană încadrată prin hotărârea organului ierarhic superior, împreună cu alta numită de reprezentantul angajatorului, ar trebui ca să se facă de organe diferite. Este evident că o asemenea soluție naște o sumă de dificultăți, atât de ordin procedural, cât și de drept material (de pildă, aprecierea abaterii poate fi făcută în mod diferit și deci aplicate sancțiunile diferite; deciziile sau ordinele de sancționare pot fi emise la date calendaristice diferite și deci termenele de formulare a plângerii să înceapă și să se termine la alte date; organele competente a soluționa plângerile sunt altele și ele ar putea da soluții diferențiate). În interesul unei stabiliri unitare a răspunderii disciplinare și spre a evita contrarietatea de hotărâri în cazul când abaterea s-a săvârșit de mai multe persoane, este evident că apare ca absolut necesară o prorogare de competență, urmând ca aplicarea sancțiunii să fie făcută de un singur organ și anume cel cu gradul ierarhic cel mai înalt (pe larg, în Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 241). [ Mai mult... ]

Abatere disciplinară sancționată printr-un înscris întitulat „atenționare scrisă” - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 264 alin. 1 Codul muncii (actualul art. 248 alin. 1 din Codul muncii), una dintre sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară este și „avertisment scris”.
Există similitudine între cele două noțiuni, cea de „atenționare scrisă” folosită de angajator în decizia de sancționare și cea de „avertisment scris”, ambele noțiuni având sensul de sancțiune administrativă aplicată unui angajat pentru o abatere disciplinară și prin care se atrage atenția acestuia asupra consecințelor negative ale faptei sale.
[ Mai mult... ]

Abatere disciplinară. Absențe nemotivate de la locul de muncă. Legalitatea măsurii concedierii - Mădălina Moceanu
Articolul 267 alin. 2 Codul muncii (actualul art. 251 alin. 2 din Codul muncii) dispune: „În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii”.
În lumina acestor dispozitii legale angajatorul, prin adresa MM-407 din 11 aprilie 2006, a convocat reclamantul la sediul unitatii „joi, 13 aprilie 2006 ora 7,30 pentru clarificarea situatiei personale” pe motiv ca „începând cu data de 5 aprilie 2006 este absent nemotivat de la serviciu si, în conformitate cu prevederile Codului muncii , art. 61 lit. a si ale Regulamentului de ordine interioara pentru personalul civil din M.A.N., art. 51 alin. 2 este posibil de concediere care tin de persoana salariatului”.
[ Mai mult... ]

Acordul părților în practică (I). Mecanism - Horatiu Sasu
Potrivit exigențelor firești ale dreptului comun, acordul părților pentru acoperirea prejudiciului produs de una dintre ele celeilalte implică:
- recunoașterea (extrajudiciară) de către angajator a faptului că l-a prejudiciat patrimonial pe salariat, ori de către salariat a faptului că l-a prejudiciat patrimonial pe angajator (ori a primit un serviciu, un bun sau o sumă nedatorate);
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Studiu de caz - Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
Abatere disciplinară. Consum de alcool în incinta societății în afara programului de lucru
Cercetare disciplinară. Lipsa apărării salariatului. Lipsa menționării motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul muncii, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Decizie de sancționare
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
Decizie numire comisie cercetare disciplinară prealabilă
Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Referat de sesizare a abaterii disciplinare
Raport de cercetare disciplinară prealabilă
Convocare în vederea desfășurării cercetării disciplinare
Acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 18.248/233/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include și situația contractului individual de muncă suspendat
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2013
Decizia nr. 16/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012
;
se încarcă...