Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL II
Răspunderea disciplinară

Art. 247. - Jurisprudență, Reviste (37), Doctrină (8), Modele (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (3), Comentarii expert (7)

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (3), Librăria Indaco (2)

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2), Modele (2), Comentarii expert (1)

a) avertismentul scris; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6), Comentarii expert (5)

Art. 249. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Art. 250. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (37), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (6), Librăria Indaco (1)

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) gradul de vinovăție a salariatului; Jurisprudență, Comentarii expert (3)

c) consecințele abaterii disciplinare; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Art. 251. - Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (4), Modele (2), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (1)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (8)

(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (9)

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Art. 252. - Jurisprudență, Reviste (57), Doctrină (8), Modele (2), Comentarii expert (5), Librăria Indaco (3)

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Comentarii expert (16)

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (49), Doctrină (5), Comentarii expert (5)

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; Jurisprudență, Reviste (2)

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (5), Comentarii expert (13)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

”Angajatorul stabilește...”. Este totuși posibilă prorogarea de competență a organelor care dispun sancțiuni disciplinare? - Horatiu Sasu
În cazurile în care abaterile disciplinare se săvârșesc de mai multe persoane, pentru care competența de stabilire a sancțiunii revine – potrivit legii – unor organe diferite, este necesar ca aplicarea sancțiunilor să se facă de organul cu gradul ierarhic cel mai înalt, operând astfel o prorogare de competență. De pildă, în cazul când abaterea este săvârșită de o persoană încadrată prin hotărârea organului ierarhic superior, împreună cu alta numită de reprezentantul angajatorului, ar trebui ca să se facă de organe diferite. Este evident că o asemenea soluție naște o sumă de dificultăți, atât de ordin procedural, cât și de drept material (de pildă, aprecierea abaterii poate fi făcută în mod diferit și deci aplicate sancțiunile diferite; deciziile sau ordinele de sancționare pot fi emise la date calendaristice diferite și deci termenele de formulare a plângerii să înceapă și să se termine la alte date; organele competente a soluționa plângerile sunt altele și ele ar putea da soluții diferențiate). În interesul unei stabiliri unitare a răspunderii disciplinare și spre a evita contrarietatea de hotărâri în cazul când abaterea s-a săvârșit de mai multe persoane, este evident că apare ca absolut necesară o prorogare de competență, urmând ca aplicarea sancțiunii să fie făcută de un singur organ și anume cel cu gradul ierarhic cel mai înalt (pe larg, în Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 241). [ Mai mult... ]

Abatere disciplinară sancționată printr-un înscris întitulat „atenționare scrisă” - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 264 alin. 1 Codul muncii (actualul art. 248 alin. 1 din Codul muncii), una dintre sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară este și „avertisment scris”.
Există similitudine între cele două noțiuni, cea de „atenționare scrisă” folosită de angajator în decizia de sancționare și cea de „avertisment scris”, ambele noțiuni având sensul de sancțiune administrativă aplicată unui angajat pentru o abatere disciplinară și prin care se atrage atenția acestuia asupra consecințelor negative ale faptei sale.
[ Mai mult... ]

Abatere disciplinară. Absențe nemotivate de la locul de muncă. Legalitatea măsurii concedierii - Mădălina Moceanu
Articolul 267 alin. 2 Codul muncii (actualul art. 251 alin. 2 din Codul muncii) dispune: „În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii”.
În lumina acestor dispozitii legale angajatorul, prin adresa MM-407 din 11 aprilie 2006, a convocat reclamantul la sediul unitatii „joi, 13 aprilie 2006 ora 7,30 pentru clarificarea situatiei personale” pe motiv ca „începând cu data de 5 aprilie 2006 este absent nemotivat de la serviciu si, în conformitate cu prevederile Codului muncii , art. 61 lit. a si ale Regulamentului de ordine interioara pentru personalul civil din M.A.N., art. 51 alin. 2 este posibil de concediere care tin de persoana salariatului”.
[ Mai mult... ]

Aplicarea sancțiunii - dublul termen - Horatiu Sasu
Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă in forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
Valabilitatea deciziei de sancționare este condiționată de respectarea ambelor termene în mod cumulativ (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 332).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 247-id_liid_link=12093125;nk=12093123;252, art. 61 lit. a) și a art. 63 alin. (1) Codul muncii [10]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Răspunderea disciplinară reglementată de art. 247-252 din Codul [m]uncii implică stabilirea certă aîncălcării de către angajat aunei norme legale, din regulamentul intern, acontractului individual sau colectiv de muncă ori aunor dispoziții și ordine legale ale conducătorilor ierarhici. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Salariata a solicitat daune morale în cuantum de 50.000 lei, invocând suferințele pe plan moral, social și profesional provocate de angajator, prin actele de hărțuire zilnică, abuzurile și actele de discriminare din partea directoarei agenției. 
    Toate susținerile și apărările contestatoarei privind starea sa specială de sănătate și atitudinea angajatorului în raport cu această stare sunt făcute în contextul contestației împotriva măsurii unilaterale a angajatorului de încetare a contractului individual de muncă și din această perspectivă se examinează, fără posibilitatea de extindere a analizei asupra modului în care, în general, s-au derulat raporturile de muncă dintre părți, în vederea stabilirii unui eventual comportament discriminatoriu al angajatorului și acordării de despăgubiri, conform O.G. nr. 137/2000, pentru fapte care nu au legătură cu decizia de sancționare disciplinară. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Prerogativa disciplinară. Răspunderea disciplinară a salariaților derivă din existența raportului de subordonare308 dintre salariat și angajator. În cadrul acestui raport de subordonare, angajatorul dispune de prerogative de direcție și control în ceea ce privește activitatea salariatului, precum și de o prerogativă disciplinară, corelativă acestora, în temeiul căreia angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Studiu de caz - Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
Abatere disciplinară. Consum de alcool în incinta societății în afara programului de lucru
Cercetare disciplinară. Lipsa apărării salariatului. Lipsa menționării motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Criterii privind stabilirea sancțiunii disciplinare
STUDIU DE CAZ: Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
Sancțiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenția angajatorului de a înceta raportul de muncă, constituie abatere disciplinară gravă
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Modele:
Decizie de sancționare
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Decizie numire comisie cercetare disciplinară prealabilă
Referat de sesizare a abaterii disciplinare
Raport de cercetare disciplinară prealabilă
Convocare în vederea desfășurării cercetării disciplinare
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
Dreptul muncii - Curs universitar
Concedierea. Teorie și jurisprudență
Concedierea colectivă
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2013
Decizia nr. 16/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012
;
se încarcă...