Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL II
Principii fundamentale

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență, Reviste (5)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de drept. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 4. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Jurisprudență

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

___________

**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. Reviste (1), Comentarii expert (2)

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce a decis CJUE referitor la discriminare și accesul la încadrarea în muncă sau la muncă? - Mădălina Moceanu
Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05.07.2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă trebuie interpretate în sensul că o situație în care o persoană, prin prezentarea candidaturii sale pentru un loc de muncă, nu vizează să obțină acel loc de muncă, ci doar statutul formal de candidat, cu unicul scop de a solicita o despăgubire, nu intră sub incidența noțiunii „acces la încadrare în muncă sau la muncă”, în sensul acestor dispoziții, și poate fi calificată abuz de drept în cazul în care sunt întrunite condițiile impuse în temeiul dreptului Uniunii.
Astfel s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-423/15 prin Hotărârea din data de 28.07.2016.
[ Mai mult... ]

Condițiile de muncă - Costel Gilca
a) Principii ale dreptului muncii
Acest articol fixează, alături de libertatea muncii, egalitatea de tratament și nediscriminare, alte principii fundamentale care caracterizează relațiile de muncă, chiar dacă, în acest articol, acestea sunt prezentate într o formulă, în opinia noastră, puțin amalgamă și anume:
[ Mai mult... ]

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă în perioada de preaviz. Încălcarea flagrantă a principiului bunei credințe - Mădălina Moceanu
Unul dintre principiile de bază în derularea raporturilor de muncă îl constituie principiul consensualității și al bunei credințe, principiu care își găsește reglementarea în cuprinsul dispozițiilor art. 8 din codul muncii.
Ori, aplicarea celei mai drastice sancțiuni, în perioada de preaviz a contestatorului, pentru îndeplinirea corespunzătoare a unei atribuții de serviciu, faptă care nu a atras consecințe negative suficient de mari, astfel încât să fie lezată valorile enumerate mai sus, încalcă flagrant principiul bunei credințe.
[ Mai mult... ]

Despre stabilitatea în muncă - Horatiu Sasu
Consfințind libertatea muncii, stabilitatea în muncă reprezintă una din garanțiile înfăptuirii dreptului la muncă.
Deși în prezent nu e consacrat expres în Codul muncii, principiului stabilității muncii are o foarte mare importanță. Durata nedeterminată a contractului individual de muncă, prevăzută de art. 12 alin. (1) din Codul muncii, trebuie înțeleasă ca un mijloc de asigurare a continuității muncii, a permanenței ei. Contractul trebuie să rămână în ființă pe o perioadă cât mai îndelungată. Încetarea lui poate avea loc numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    63 A. Țiclea, op. cit., curs universitar, 2004, p. 225. 
    64 A se vedea I. Albu, Libertatea contractuală, în Dreptul nr. 3/1993, p. 29-30; V. Pătulea, Principiul libertății contractuale și limitele sale, în Dreptul nr. 10/1997, p. 24-26. 
    65 A. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în RRDM nr. 2/2003, p. 9-10. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. În dreptul muncii se întâlnesc două categorii de principii: principii fundamentale generale ale sistemului dreptului (principiul legalității, principiul democrației, principiul egalității în fața legii etc.) și principii fundamentale specifice dreptului muncii25. 
    25 Pentru mai multe detalii, a se vedea, F. Roșioru, Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 168-234.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Reviste:
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
încadrarea și salarizarea conform grilei de salarizare negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru personalul încadrat în funcții de execuție cu studii superioare. Discriminare față de un alt salariat cu aceeași funcție și atribuții de serviciu
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Hărțuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Legislație conexă :
Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
;
se încarcă...