Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
CAPITOLUL III
Plata salariului

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (2)

Art. 167. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 169. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (15)

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Jurisprudență, Reviste (1)

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat;

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale.

Art. 171. - Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua în cont bancar? - Horatiu Sasu
Art. 166 alin. (3) C. muncii legiferează o practică frecventă la nivelul angajatorilor, care acordau salariile pe card sau în cont curent, fără a mai prevedea acest aspect în contractul colectiv de muncă (în caz că un astfel de contract exista). Practic, în întreg mecanismul de acordare a salariilor în cont curent/de card este esențial protocolul/contractul semnat cu banca, în rest modul de plată a salariilor ținând de fapt de decizia unilaterală a angajatorului.
Totuși ce înseamnă că plata salariului „se poate” efectua?
[ Mai mult... ]

Condițiile reținerii din salariu - Costel Gilca
Salariul, contraprestația munci efectuate de salariat, reprezintă fără îndoială un drept de proprietate al prestatorului. În aceste condiții, salariul se bucură de protecție ca orice drept de proprietate.
Legiuitorul face doar o aplicare a principiilor constituționale ale garantării dreptului de proprietate, precizând că nicio reținere din salariu nu poate fi operată, decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
[ Mai mult... ]

Corelație între Codul muncii și Codul fiscal - Horatiu Sasu
Plata în natură a unei părți din salariu este posibilă numai în condițiile stabilite la art. 165. Aceasta sub aspectul legislației muncii. Codul fiscal, la rândul său, completează aceste aspecte enumerând avantajele în natură la art. 76 alin. (3) din Codul fiscal. Pentru a evita confuzia între terminologia art. 165 C. muncii și art. 76 din Codul fiscal menționăm că suntvenituri NEimpozabile, iar nu drepturi salariale în natură, cele prevăzute la art. 76 alin. (4) Cod fiscal, drepturi analizate în comentariile de la acel alineat. [ Mai mult... ]

Cum se poate proba plata drepturilor bănești de către un angajator? - Mădălina Moceanu
Este adevărat că prin art. 163 alin. 1 din Codul muncii (actualmente art. 168 alin. 1 din Codul muncii) se prevede că plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată lunare, însă tot prin acest articol se prevede și posibilitatea de a dovedi efectuarea plății și prin alte documente justificative, or pârâtul a demonstrat prin acel înscris denumit „stat de plată pe lunile iulie – noiembrie 2008”, că a efectuat plata drepturilor salariale aferente perioadei respective.
Extras din Decizia civilă nr. 699/R/03.06.2010 , Curtea de Apel Târgu Mureș, www. portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea adusă alin. (2) constă în aceea că pentru plata salariului prin virament în cont bancar nu mai este necesar acordul partenerilor sociali. 
    Totuși, rămâne deschisă chestiunea utilizării acestei modalități de plată în sensul de a ști dacă este sau nu necesar acordul salariatului. 
    În ce ne privește, chiar în absența unei prevederi exprese în materie, apreciem că plata prin virament bancar și cu atât mai mult prin card bancar nu este constituțională în absența acordului salariatului. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Principiul egalității de tratament. Potrivit art. 159 alin. (3) Codul muncii, „la stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală”253. [ Mai mult... ] 

.....
    Criterii de stabilire a salariilor. Salariile se stabilesc în funcție de diferite criterii avute în vedere de către angajator la angajarea unui salariat pe un anumit post: pregătirea profesională a salariaților (nivelul studiilor), funcția îndeplinită, calitatea și cantitatea (rezultatele) muncii, condițiile de muncă. Salariul trebuie să fie stabilit în funcție de importanța și complexitatea lucrărilor ce revin postului (fișa postului), de pregătirea profesională și de competența profesională a fiecărui salariat, precum și în raport cu performanțele salariatului în exercitarea atribuțiilor sale, conform rezultatelor obținute la evaluările profesionale periodice265. [ Mai mult... ] 
.....
    Criterii de stabilire a salariilor. Salariile se stabilesc în funcție de diferite criterii avute în vedere de către angajator la angajarea unui salariat pe un anumit post: pregătirea profesională a salariaților (nivelul studiilor), funcția îndeplinită, calitatea și cantitatea (rezultatele) muncii, condițiile de muncă. Salariul trebuie să fie stabilit în funcție de importanța și complexitatea lucrărilor ce revin postului (fișa postului), de pregătirea profesională și de competența profesională a fiecărui salariat, precum și în raport cu performanțele salariatului în exercitarea atribuțiilor sale, conform rezultatelor obținute la evaluările profesionale periodice265. [ Mai mult... ] 
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În raport de dispozițiile art. 168 redate mai sus și ale art. 272 [din] Codul muncii, potrivit cu care sarcina probei îi revine angajatorului, lipsa unor dovezi pertinente care să ateste plata drepturilor solicitate prin cererea de față, adeterminat înlăturarea apărărilor pârâtei, iar soluția pronunțată de Tribunal este legală și temeinică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reviste:
Reguli privind plata salariilor
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Premiul anual. Modalitate de acordare
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Codul muncii - Art. 159. - Salariul. Noțiune și acordare (comentariu)
Probleme de practică judiciară neunitară. Plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturi salariale, efectuată în conformitate cu acte normative cu caracter special. Efectele plăților parțiale asupra cursului prescripției extinctive a dreptului de a solicita dobânda legală pentru aceste sumele. Sesizarea înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...