Plata salariului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată CAPITOLUL IV Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

TITLUL IV Salarizarea -
CAPITOLUL III
Plata salariului

Art. 166. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență (18), Practică judiciară (54), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență (34), Practică judiciară (420), Reviste (11), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Art. 167. - Practică judiciară (6), Reviste (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia. Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moștenitori, în condițiile dreptului comun. Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 168. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (40), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Practică judiciară (24), Reviste (6), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. Practică judiciară (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 169. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (50), Reviste (12), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Hotărâri judecătorești

(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență (4), Practică judiciară (28), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Modificări (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (25), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei; Caută hotărâri judecătorești

b) contribuțiile și impozitele datorate către stat; Caută hotărâri judecătorești

c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite; Caută hotărâri judecătorești

d) acoperirea altor datorii. Caută hotărâri judecătorești

(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net. Practică judiciară (3), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 170. - Practică judiciară (49), Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Acceptarea fără rezerve a unei părți din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiilor legale sau contractuale. Caută hotărâri judecătorești

Art. 171. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (124), Reviste (10), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență (5), Practică judiciară (101), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...