Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL III
Modificarea contractului individual de muncă Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (3), Comentarii expert (8)

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (5)

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (20), Comentarii expert (2)

a) durata contractului; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

b) locul muncii; Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (4)

c) felul muncii; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (10)

d) condițiile de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

e) salariul; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1), Comentarii expert (3)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (7)

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Derogări (1), Comentarii expert (7)

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (5)

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului. Derogări (1), Comentarii expert (5)

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (3)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni. Derogări (1), Reviste (2)

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (6)

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. Jurisprudență

(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu își îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) și (2), salariatul detașat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Comentarii expert (30)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adaugarea unor atribuii noi care corespund in fapt unei functii cu un alt specific reprezinta modificarea CIM in privinta felului muncii - Mădălina Moceanu
Chiar daca funcția păstreaza aceeași denumire, in situatia in care se adauga unele atribuțiile noi celor inițial stabilite prin fișa postului - anexă la contractul individual de muncă, atribuții noi care au altă natură și corespund, în fapt, unei funcții cu un alt specific, acest aspect conduce la concluzia că, în realitate, are loc o modificare a unui element esențial al contractului individual de muncă și anume felul muncii.
In aceste conditii apreciem ca se impunea obținerea acordului salariatului și încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Alte situații de modificare unilaterală a CIM - Denisa Pătrașcu
În conformitate cu prevederile art.41 alin.(2) din Codul Muncii situațiile de modificare unilaterală a condițiilor de muncă sunt limitat prevăzut de lege. Locul și felul muncii poate fi modificat în situații de forță majoră (pentru a limita efectul acestora, durata acestei modificării fiind egală cu durata forței majore); cu titlu de sancțiune disciplinară, în condițiile prevăzute de art.264 alin.(1) lit.c din Codul Muncii , în cazul retrogradării din funcție, fără a depăși 60 de zile; ca măsură de protecție (prevederile legale privind minorii, femeile gravide, care alăptează sau în perioada de lăuzie, persoanele cu handicap, pentru persoanele pentru care recomandarea medicului de medicină muncii implică schimbarea locului muncii, pentru pensionarii de invaliditate gradul III, cu capacitate de muncă diminuată, etc.). [ Mai mult... ]

Anulare proces verbal de control încheiat de I.T.M. - Mădălina Moceanu
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
„Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
[ Mai mult... ]

Aspecte din practica resurselor umane - Horatiu Sasu
Dincolo de cazurile în care starea de sănătate suferă o degradare reală, uneori salariatul „se îmbolnăvește” cu acte în regulă pentru a se sustrage anumitor îndatoriri. Trecerea pe o funcție inferioară, cu salariu inferior, conduce cel mai adesea la ”însănătoșirea” grabnică a salariatului. Repet, aceasta în cazurile în care inaptitudinea nu e chiar atât de gravă pe cât se pretinde.
Alteori salariatul „se acoperă” cu hârtii, adeverințe, decizii, pentru a fi mutat pe un loc de muncă pe care îl consideră mai convenabil. Dacă în schimb angajatorul îl transferă la un loc de muncă salarizat inferior (sau la orice loc de muncă decât cel „visat” de salariat) acesta din urmă poate avea reacții mergând până la demisie, contestarea măsurii etc. Decizia este însă perfect legală, iar instanțele nu o pot anula (H. Sasu, Derularea corectă a raporturilor de muncă, Ed. C. H. Beck, București, 2009).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Totodată, conform art. 41 Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Regula și excepția. Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege101. 
    101 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 99-103; V. Voinescu, „modificare a contractului individual de muncă”, în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Totodată, conform art. 41 Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Regula și excepția. Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege101. 
    101 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 99-103; V. Voinescu, „modificare a contractului individual de muncă”, în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Totodată, conform art. 41 Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Reviste:
Modificarea contractului individual de muncă. Locul muncii
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Studiu de caz: Posibilitatea angajatorului de a-și reorganiza activitatea, fără a modifica felul și locul muncii pentru salariați
Contract individual de muncă. Modificare unilaterală de către angajator, prin revocarea angajatului din funcția de director și trecerea lui în funcția de specialist de marketing principal I, cu o salarizare inferioară. Interzicere
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Inadmisibilitatea considerării unei "misiuni" efectuate de către salariat în temeiul unui contract individual "de muncă temporară" (art. 88 și urm. din Codul muncii, republicat) ca reprezentând o detașare (art. 45 și urm. din același cod)
Contestare decizie de delegare. Interes
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...