Jurisdicția muncii | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL XII Jurisdicția muncii

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 266. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (5), Modele (5), Comentarii expert (1)

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Jurisprudență

Art. 267. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Pot fi părți în conflictele de muncă: Jurisprudență, Reviste (3)

a) salariații, precum și orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligații în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

b) angajatorii - persoane fizice și/sau persoane juridice -, agenții de muncă temporară, utilizatorii, precum și orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfășurată în condițiile prezentului cod; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) sindicatele și patronatele; Jurisprudență

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă. Jurisprudență

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: Jurisprudență, Reviste (10)

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (25), Comentarii expert (3)

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator; Respingeri de neconstituționalitate (12), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (50), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) În toate situațiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (18), Comentarii expert (4)

CAPITOLUL II Competența materială și teritorială

Art. 269. - Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor stabilite conform Codului de procedură civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3)

(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

CAPITOLUL III Reguli speciale de procedură

Art. 270. - Jurisprudență, Reviste (16), Modele (5), Comentarii expert (1)

Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 271. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile. Jurisprudență

(3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Art. 272. - Jurisprudență, Reviste (87), Doctrină (6), Modele (5), Comentarii expert (4)

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare. Comentarii expert (4)

Art. 273. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Comentarii expert (1)

Art. 274. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept. Comentarii expert (2)

Art. 275. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Modele (5), Comentarii expert (1)

Dispozițiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul de control efectuat de Curtea de Cont. sau de un alt organ cu atrib. de control marchează încep. termenului de prescrip. extinctivă? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 03.06.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 19/ 03.06.2019în dosarul nr.490/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în gr. de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 13/16.05.2016 că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, respectiv art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicat, acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispozițiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acțiunilor în constatare de drept comun și sunt imprescriptibile.
[ Mai mult... ]

Administrarea probelor - Costel Gilca
Conform art. 273 NCPC, administrarea probelor se face în regim de urgență, instanța putând să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Legea neprevăzând o perioadă de timp în care probele trebuie administrate, rezultă că rămâne la aprecierea instanței să stabilească dacă partea întârzie nejustificat administrarea probelor. Având în vedere tăcerea legii cu privire la înțelesul noțiunii de întârziere nejustificată în administrarea probelor, rămâne ca instanța să aprecieze în concret când întârzierea este nejustificată. Angajatorul decăzut din dreptul de a administra o dovadă va putea totuși să se apere, discutând în fapt și în drept temeinicia susținerilor și a dovezilor părții potrivnice.
Curtea Constituțională a statuat că reglementarea decăderii părții din beneficiul probei în cazul întârzierii nejustificate a administrării ei este constituțională deoarece dispozițiile legale avute în vedere „sunt menite să asigure soluționarea cu celeritate a conflictelor de muncă, în primul rând, în interesul salariatului, al apărării raporturilor de muncă și al exercitării dreptului la muncă. Angajatorul, în apărarea sa, trebuie să dovedească legalitatea și temeinicia măsurii de concediere, fiind obligat să prezinte probele în acest sens înainte de prima zi de înfățișare. Dacă angajatorul întârzie, în mod nejustificat, administrarea acestor probe, el poate fi decăzut chiar și din probele admise anterior”, iar „în urma decăderii angajatorului din proba admisă în apărare, sarcina administrării acesteia nu revine salariatului, aplicându-se, în continuare, regula generală potrivit căreia sarcina probei revine angajatorului.”
[ Mai mult... ]

Celeritatea proceselor - Costel Gilca
Celeritatea procesului de dreptul muncii
Potrivit acestui articol toate litigiile de muncă trebuie soluționate în regim de urgență. Pentru a realiza această impunere, termenele de judecată în astfel de cazuri nu pot depăși 15 zile, totodată procedura de citare se consideră legal îndeplinită dacă este făcută cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile art. 266 și art. 267 Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Conflictele de muncă sunt definite atât de Codul muncii, cât și de Legea dialogului social drept conflictele dintre salariați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. 
    Conflictele de muncă pot apărea în cadrul oricărei relații de muncă, deoarece în cadrul unei astfel de relații părțile pot avea atât interese convergente, cât și interese divergente. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile și Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Invocarea prescripție dreptului material la acțiune în lumina dispozițiilor art. 268 din Codul muncii- Ipoteza acțiunilor de anulare în parte a contractelor individuale de muncă
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Acțiune în răspundere patrimonială. Suspendare prescripție
Discuții referitoare la unele aspecte în legătură cu soluționarea conflictelor de muncă în lumina reglementărilor legale recente
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă
Considerații teoretice și practice privind termenele de sesizare a instanțelor judecătorești în materia conflictelor individuale muncă în reglementarea Codului muncii și a Legii nr. 62/2011 a dialogului social
Art. 252 alin. (2) din Codul muncii. Sancțiunea nulității absolute a deciziei de sancționare disciplinară pentru neanalizarea și neprezentarea motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului sancționat disciplinar
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului (dreptul muncii)
Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)
Acțiune pentru încetarea grevei ca nelegală (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în dosarele nr. 13.307/63/2014 și 10.630/63/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 19/2019 privind examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la o problemă de drept
Decizia nr. 1/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 19/2012
;
se încarcă...