Încetarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de muncă CAPITOLUL VI Contractul individual de muncă pe durată determinată

TITLUL II Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL V
Încetarea contractului individual de muncă Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 55. - Practică judiciară (91), Reviste (9), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Practică judiciară (3), Reviste (1), Comentarii expert (3)

a) de drept; Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (4)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență (3), Practică judiciară (104), Reviste (12), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (2)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (8)

SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: Derogări (1), Practică judiciară (4), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii; Referințe (1), Practică judiciară (5), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Derogări (2), Jurisprudență (10), Practică judiciară (36), Reviste (22), Doctrină (3), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Practică judiciară (8), Reviste (1), Comentarii expert (12), Caută hotărâri judecătorești

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (13), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Practică judiciară (1), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) -j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 57. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (12), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 2-a
Concedierea
Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Reviste (7), Comentarii expert (2)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (23), Reviste (4)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 59. - Practică judiciară (7), Reviste (3), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală; Practică judiciară (1), Reviste (1)

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art. 60. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (32), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (5), Referințe în cărți (2)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (8)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Jurisprudență (3), Practică judiciară (52), Reviste (7), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (6)

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; Reviste (1), Comentarii expert (2)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Practică judiciară (6), Reviste (1)

d) pe durata concediului de maternitate; Practică judiciară (1), Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Practică judiciară (2), Reviste (1)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Reviste (1)

g) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1)

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. Practică judiciară (11), Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii. Practică judiciară (7), Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Practică judiciară (136), Reviste (16), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (2)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Practică judiciară (1), Reviste (1)

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență (17), Practică judiciară (108), Reviste (32), Doctrină (3), Comentarii expert (7)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (6), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență (5), Practică judiciară (32), Reviste (29), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

Art. 62. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b) -d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Doctrină (1)

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 247-252. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (36), Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

Art. 63. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (19), Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență (2), Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Jurisprudență (2), Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (1)

Art. 64. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (58), Reviste (16), Doctrină (1), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (28), Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (12)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. Practică judiciară (15), Reviste (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Practică judiciară (9), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Practică judiciară (3)

SECȚIUNEA a 4-a
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (13), Practică judiciară (333), Reviste (57), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (12), Referințe în cărți (2)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Jurisprudență (11), Practică judiciară (214), Reviste (26), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (14), Practică judiciară (97), Reviste (22), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (8)

Art. 66. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (64), Reviste (17), Comentarii expert (3)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Practică judiciară (1)

Art. 67. - Practică judiciară (71), Reviste (10), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Referințe (1)

SECȚIUNEA a 5-a
Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective

Art. 68. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (97), Reviste (16), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

(1) Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de: Practică judiciară (14), Reviste (6)

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Reviste (1)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați; Practică judiciară (2), Reviste (1)

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Practică judiciară (5)

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri. Reviste (3)

Art. 69. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (60), Reviste (22), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (2)

(1) În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la: Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (4)

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați; Reviste (1)

b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligația să le furnizeze toate informațiile relevante și să le notifice, în scris, următoarele: Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (4)

a) numărul total și categoriile de salariați;

b) motivele care determină concedierea preconizată;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; Jurisprudență (8), Practică judiciară (22), Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; Practică judiciară (1), Reviste (1)

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Jurisprudență (3), Practică judiciară (14), Reviste (10), Doctrină (1)

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se mențin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1)

(5) În situația în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informațiile necesare.

Art. 70. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (30), Reviste (3), Comentarii expert (3)

Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților. Practică judiciară (3)

Art. 71. - Practică judiciară (15), Reviste (7), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. Practică judiciară (2), Reviste (3)

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Reviste (1)

Art. 72. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) În situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, potrivit prevederilor art. 69 și 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (6), Comentarii expert (1)

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la intenția de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, prevăzute la art. 69 alin. (1) și art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul salariaților afectați de concediere și data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri. Reviste (1)

(3) Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanților salariaților, la aceeași dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă. Reviste (1)

(4) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă. Reviste (1)

(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Reviste (1)

Art. 73. - Practică judiciară (4), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenția teritorială de ocupare a forței de muncă trebuie să caute soluții la problemele ridicate de concedierile colective preconizate și să le comunice în timp util angajatorului și sindicatului ori, după caz, reprezentanților salariaților. Reviste (3)

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. Reviste (1)

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în scris angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum și despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei inițiale prevăzute la art. 72 alin. (1). Reviste (1)

Art. 74. - Practică judiciară (44), Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Practică judiciară (4)

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității. Practică judiciară (2), Reviste (2)

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit. Practică judiciară (1)

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Practică judiciară (1)

(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice. Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (2), Reviste (6)

(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 6-a
Dreptul la preaviz

Art. 75. - Practică judiciară (101), Reviste (17), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (42), Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (5)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Practică judiciară (2), Reviste (3)

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 76. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (150), Reviste (35), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (3), Comentarii expert (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență (7), Practică judiciară (43), Reviste (11), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3)

b) durata preavizului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (32), Reviste (6), Doctrină (2)

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; Jurisprudență (4), Practică judiciară (32), Reviste (7), Comentarii expert (4)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Jurisprudență (4), Practică judiciară (39), Reviste (12), Comentarii expert (1)

Art. 77. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (52), Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Practică judiciară (4), Comentarii expert (1)

SECȚIUNEA a 7-a
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Reviste (1)

Art. 78. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (184), Reviste (32), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (2)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Practică judiciară (7)

Art. 79. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (67), Reviste (15), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (241), Reviste (28), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (10), Practică judiciară (112), Reviste (31), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (5)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (6), Practică judiciară (56), Reviste (22), Modele (1), Comentarii expert (3)

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (9), Modele (1)

SECȚIUNEA a 8-a
Demisia
Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 81. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (59), Reviste (15), Doctrină (2), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (34), Reviste (11), Modele (3), Comentarii expert (3)

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Practică judiciară (2), Reviste (5)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Practică judiciară (5), Reviste (3)

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Practică judiciară (1)

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Jurisprudență (4), Practică judiciară (19), Reviste (11), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (5)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (12), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...