Încetarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL V
Încetarea contractului individual de muncă Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

a) de drept; Jurisprudență, Reviste (6)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (13)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (8)

SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; Modificări (3), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (6), Modele (1)

d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (12)

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (9)

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) -j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Art. 57. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Jurisprudență, Reviste (4)

SECȚIUNEA a 2-a
Concedierea
Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 59. - Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală; Jurisprudență, Reviste (3)

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale. Comentarii expert (2)

Art. 60. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2), Comentarii expert (5)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (5)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (8)

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

d) pe durata concediului de maternitate; Jurisprudență, Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență, Reviste (2)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Reviste (2)

g) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (3)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (5), Comentarii expert (8)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (3), Comentarii expert (9)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (3), Comentarii expert (30)

Art. 62. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b) -d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 247-252. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

Art. 63. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (13)

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (9)

Art. 64. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (16)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Art. 65. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (95), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (19)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Jurisprudență, Reviste (39), Doctrină (1), Comentarii expert (19)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (10)

Art. 66. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (24), Comentarii expert (3)

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă. Jurisprudență

Art. 67. - Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (3)

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. Referințe (1)

SECȚIUNEA a 5-a
Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective

Art. 68. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(1) Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de: Jurisprudență, Reviste (9)

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Reviste (3)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați; Jurisprudență, Reviste (1)

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri. Reviste (4)

Art. 69. - Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la: Jurisprudență, Reviste (6)

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați; Reviste (1)

b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligația să le furnizeze toate informațiile relevante și să le notifice, în scris, următoarele: Jurisprudență, Reviste (7)

a) numărul total și categoriile de salariați; Reviste (2)

b) motivele care determină concedierea preconizată;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere; Reviste (2)

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; Jurisprudență, Reviste (1)

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2)

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se mențin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului. Jurisprudență

(5) În situația în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informațiile necesare.

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (3)

Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților. Jurisprudență

Art. 71. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Reviste (2)

Art. 72. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) În situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, potrivit prevederilor art. 69 și 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la intenția de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, prevăzute la art. 69 alin. (1) și art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul salariaților afectați de concediere și data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri. Reviste (1)

(3) Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanților salariaților, la aceeași dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă. Reviste (2)

(4) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă. Reviste (1)

(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 73. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenția teritorială de ocupare a forței de muncă trebuie să caute soluții la problemele ridicate de concedierile colective preconizate și să le comunice în timp util angajatorului și sindicatului ori, după caz, reprezentanților salariaților. Reviste (3)

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. Reviste (2)

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în scris angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum și despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei inițiale prevăzute la art. 72 alin. (1). Reviste (1)

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Jurisprudență

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit. Jurisprudență

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Jurisprudență

(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. Reviste (2)

SECȚIUNEA a 6-a
Dreptul la preaviz

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (5)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (3), Comentarii expert (5)

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (4)

b) durata preavizului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (7)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

Art. 77. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

SECȚIUNEA a 7-a
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Reviste (1)

Art. 78. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (49), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (5)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (34), Modele (1), Comentarii expert (6)

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1), Modele (1)

SECȚIUNEA a 8-a
Demisia
Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 81. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (4), Comentarii expert (5)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Modele (3), Comentarii expert (3)

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (6)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul părților în cazul minorului salariat în vârstă de 15-16 ani - Horatiu Sasu
O discuție ar putea apare cu privire la capacitatea salariatului cu vârsta între 15 și 16 ani de a-și manifesta acordul în vederea încetării contractului individual de muncă și procedura aferentă.
Dacă contractul de muncă este valabil numai cu încuviințarea părinților, încetarea acestuia prin acordul părților trebuie să beneficieze din nou de acest acord?
[ Mai mult... ]

Acțiune în anulare decizie de concediere. Nerespectarea condițiilor prevazute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune - Mădălina Moceanu
Decizia nr.1 din 28.02.2013 a fost emisă cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) – d) din Codul muncii, privind concedierea pentru motive care nu au legătură cu persoana salariatului, aceasta nefiind nemotivată în fapt și în drept, iar sancțiunea care intervine în lipsa acestei mențiuni este nulitatea absolută conform art. 78 din Codul muncii.
De asemenea, decizia în cauză nu conține nici mențiunile obligatorii conform art. 252 alin. (2) din Codul muncii, în cazul unei concedierii disciplinare, sancțiunea fiind tot nulitatea deciziei emise.
[ Mai mult... ]

Amânarea momentului emiterii deciziilor - Costel Gilca
Obligația agenției teritorială de ocupare a forței de muncă de a căuta locuri de muncă este una de diligență și nu de rezultat.
Această obligație constă în verificarea documentelor scriptice pe care agenția le are la îndemână și comunicarea rezultatului angajatorului și sindicatului.
[ Mai mult... ]

Analiza cazului de concediere - Horatiu Sasu
Pentru a dobândi și menține calitatea de salariat, orice persoană fizică trebuie să fie aptă pentru prestarea acelei munci, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. De aceea, este reglementat examenul medical, nu numai la încheierea contractului individual de muncă, ci și periodic pe parcursul executării sale (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 414).
Textul legal vizează inaptitudinea medicală a salariatului față de exercitarea atribuțiilor unui anumit loc de muncă, iar nu o inaptitudine medicală generală (care ar determina pensionarea acestuia pentru invaliditate de gradul I sau II). Inaptitudinea medicală specială (față de un anumit loc de muncă) trebuie să fie:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Libertatea muncii și limitele ei. Art. 41 alin. (1) din Constituția României, republicată, prevede că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Potrivit art. 3 alin. (2) și (3) Codul muncii, orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze și nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. [ Mai mult... ] 

.....
    Noțiune. Codul muncii prevede expres situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. Acestea sunt situații în care contractul de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic, independent de voința vreuneia din părțile contractante. 
    Decesul salariatului sau al angajatorului persoană fizică. Dizolvarea angajatorului persoană juridică. Contractul individual de muncă este un contract încheiat intuitu personae. Din acest motiv, drepturile și obligațiile contractuale ce revin salariatului și, respectiv, angajatorului, dacă acesta este o persoană fizică, nu se pot transmite moștenitorilor acestora. Prin urmare, independent de voința părților contractante, contractul individual de muncă încetează de drept la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică de la data la care angajatorul și-a încetat existența. [ Mai mult... ] 
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În esență, modificările aduse acestui text de lege reflectă o anumită „instabilitate” a legiuitorului în decursul aplicării noului Cod al muncii din anul 2003. 
    Afirmația noastră se întemeiază pe faptul că ipotezele de reglementare ce fac obiectul modificării au mai fost în vigoare în trecut, fiind ulterior abrogate. 
    În mod specific ne referim, de pildă, la decesul angajatorului persoană fizică care a figurat în redactarea inițială a Codului muncii drept o cauză de încetare de drept a contractului de muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 56 Codul muncii, astfel cum afost modificat prin Lege nr. 12/2015, contractul individual de muncă existent încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii; b) la data rămânerii irevocabile ahotărârii judecătorești de declarare amorții sau apunerii sub interdicție asalariatului sau aangajatorului persoană fizică; c) la data îndeplinirii cumulative acondițiilor de vârstă standard și astagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II; d) ca urmare aconstatării nulității absolute acontractului individual de muncă, de la data la care nulitatea afost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare aadmiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat aunei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești de reintegrare; f) ca urmare acondamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești; g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente aavizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; h) ca urmare ainterzicerii exercitării unei profesii sau aunei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Codul muncii prevede expres situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept. Acestea sunt situații în care contractul de muncă încetează prin efectul legii, ca urmare a producerii unui act sau fapt juridic, independent de voința vreuneia din părțile contractante. 
    Decesul salariatului sau al angajatorului persoană fizică. Dizolvarea angajatorului persoană juridică. Contractul individual de muncă este un contract încheiat intuitu personae. Din acest motiv, drepturile și obligațiile contractuale ce revin salariatului și, respectiv, angajatorului, dacă acesta este o persoană fizică, nu se pot transmite moștenitorilor acestora. Prin urmare, independent de voința părților contractante, contractul individual de muncă încetează de drept la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică de la data la care angajatorul și-a încetat existența. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Reviste:
Despre concedierea colectivă în procedura insolvenței
Conținutul obligației angajatorului de a furniza sindicatului sau reprezentanților salariaților informațiile relevante în perioada în care au loc consultări în procedura concedierii colective/The content of the employer's obligation to provide the trade union or the employees' representatives with the relevant information during the consultation period in collective dismissal proceedings
Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Concedierea colectivă
Concediere colectivă. Decizie ce nu prevede individualizarea criteriului ce a constituit temeiul concedierii. Anulare
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
STUDIU DE CAZ: Forma și durata preavizului în cazul desfacerii CIM
Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei și reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior concedierii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Cerere de încetare a contractului individual de muncă cu acordul părților
Decizie de încetare de drept a contractului individual de muncă ca urmare a pensionării
Decizie de concediere individuală cu preaviz
Preaviz de concediere individuală
Decizie de încetare a contractului individual de muncă - demisie cu preaviz
Demisie (cu preaviz)
Decizie de încetare a contractului individual de muncă - demisie
Demisie (cu renunțarea totală sau parțială a preavizului)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014
Decizia nr. 37/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acțiunii în constatare a raportului de muncă și a efectelor acestuia pentru recunoașterea jurisdicțională a tuturor drepturilor legale derivând din desfășurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanței), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului, respectiv ce se înțelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispozițiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 pct. VIII B lit. v) și pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010
Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 759/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Decizia nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere și a deciziei de concediere și care sunt condițiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere și a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului
;
se încarcă...