Formarea profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VI Formarea profesională Comentarii expert (1)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale; Reviste (1)

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Art. 193. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate; Jurisprudență

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; Jurisprudență

c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formare individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Art. 194. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;

b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. (1), se suportă de către angajatori. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Reviste (1)

(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Reviste (2)

(3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. Jurisprudență

Art. 196. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Reviste (1)

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Art. 197. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 198. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condițiile art. 197 alin. (1), nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 199. - Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 200. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională. Reviste (1)

CAPITOLUL II Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională și contractul de adaptare profesională. Comentarii expert (1)

Art. 202. - Comentarii expert (1)

(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariații cu vârsta minimă de 16 ani împliniți, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menținerea locului de muncă la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni și 2 ani.

Art. 203. - Comentarii expert (1)

(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizați în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Procedura de autorizare, precum și modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială.

Art. 204. - Jurisprudență, Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcția nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condițiile legii.

Art. 205. - Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face față funcției noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.

Art. 206. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.

(3) Un formator poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 salariați.

(4) Exercitarea activității de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului.

Art. 207. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Formatorul are obligația de a primi, de a ajuta, de a informa și de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională și de a supraveghea îndeplinirea atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare și participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

CAPITOLUL III Contractul de ucenicie la locul de muncă Reviste (1)

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. Doctrină (1)

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: Reviste (1)

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

b) ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Art. 209. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Comentarii expert (1)

Art. 210. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul adițional la contractul individual de muncă – clauze și consecințe - Horatiu Sasu
O problemă de actualitate este aceea a completării contractului de muncă printr-un act adițional în cazurile în care salariatul este trimis să urmeze o școală sau un curs. Actul adițional trebuie să cuprindă:
a) obligația unității de a suporta – direct sau prin alt organ – parțial sau integral, cheltuielile pentru instruirea persoanei respective
[ Mai mult... ]

Analiza unui caz complex - Horatiu Sasu
Prezentăm mai jos analiza unui caz complex, în care argumentele folosite de către salariat, precum și argumentele instanței, sunt utile în soluționarea echilibrată a unor situații similare.
A. Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Avantaje în natură pentru formarea profesională - Costel Gilca
O primă observație vizează aspecte care țin de tehnica legislativă. În ceea ce ne privește apreciem că acest articol ar fi trebui să fie un alineat al art. 197, deoarece acel articol reglementează drepturile salariaților în situația formării profesionale.
Acest articol prevede că prin act adițional se pot prevedea și alte avantaje în natură, în afara salariului corespunzător locului de muncă.
[ Mai mult... ]

Când nu răspunde patrimonial salariatul care a demisionat înainte de termen? - Horatiu Sasu
Într-un caz s-a decis că demisia salariatului înainte de împlinirea termenului stipulat în actul adițional încheiat pentru asigurarea pregătirii sale profesionale nu atrage agravarea răspunderii sale contractuale DACĂ angajatorul nu și-a îndeplinit integral obligația asumată.
Prin sentința civilă nr. 513 din 9 martie 2006 Tribunalul Timiș a admis în parte acțiunea intentată de reclamanta S.C. „C.D.” T. și a dispus obligarea pârâtului C.S.R. la plata unor despăgubiri bănești în cuantum de 3.000 Euro, echivalentul în lei la data executării, reprezentând cheltuieli estimative ocazionate de instruirea și perfecționarea acestuia.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Formare profesională. Suportarea cheltuielilor. Cheltuieli de judecată. Exonerarea pârâtului care a recunoscut pretențiile reclamantului de la plata acestora
STUDIU DE CAZ: Când are salariatul obligația de a plăti cursurile de formare profesională?
Evoluția reglementării contractului de ucenicie la locul de muncă
MOTIVAREA PERSONALULUI: Programele de formare profesionale și cheltuielile sociale
Contractul de stagiu în lumina Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Modele:
Adaptare profesională
;
se încarcă...