Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Încheierea contractului individual de muncă CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL II
Executarea contractului individual de muncă

Art. 37. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (31), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă. Caută hotărâri judecătorești

Art. 38. - Referințe (1), Jurisprudență (10), Practică judiciară (172), Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Practică judiciară (2), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 39. - Practică judiciară (65), Reviste (8), Doctrină (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Practică judiciară (26), Reviste (4)

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; Practică judiciară (52), Reviste (4), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual; Practică judiciară (6), Reviste (2)

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; Practică judiciară (79)

e) dreptul la demnitate în muncă; Practică judiciară (3), Reviste (10), Doctrină (1)

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; Practică judiciară (5), Reviste (4)

g) dreptul la acces la formarea profesională; Practică judiciară (2), Reviste (2)

h) dreptul la informare și consultare; Practică judiciară (1), Reviste (3)

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Practică judiciară (3)

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Practică judiciară (3), Reviste (1)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (8), Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Practică judiciară (7), Reviste (3)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Practică judiciară (6), Reviste (2)

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; Reviste (1)

f) obligația de a respecta secretul de serviciu; Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (1)

g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. Doctrină (1)

Art. 40. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (57), Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Practică judiciară (13), Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Practică judiciară (25), Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Practică judiciară (6), Reviste (4), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; Practică judiciară (3), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: Practică judiciară (30), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență (5), Practică judiciară (159), Reviste (13), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; Practică judiciară (1), Reviste (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Practică judiciară (2), Reviste (1)

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Practică judiciară (42), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (39), Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...