Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL II
Executarea contractului individual de muncă Reviste (1)

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.

Art. 38. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Jurisprudență, Comentarii expert (4)

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (7)

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (2)

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual; Jurisprudență, Reviste (3)

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; Jurisprudență

e) dreptul la demnitate în muncă; Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă; Jurisprudență, Reviste (4)

g) dreptul la acces la formarea profesională; Jurisprudență, Reviste (2)

h) dreptul la informare și consultare; Jurisprudență, Reviste (3)

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Jurisprudență

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Jurisprudență, Reviste (5)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective; Reviste (1)

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Modele (1)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Jurisprudență, Reviste (5)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Jurisprudență, Reviste (5)

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; Reviste (1)

f) obligația de a respecta secretul de serviciu; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. Doctrină (2)

Art. 40. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (5)

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; Jurisprudență, Reviste (5)

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență, Reviste (4)

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență, Reviste (23), Comentarii expert (3)

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; Reviste (3)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Jurisprudență, Reviste (1)

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (8)

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (1), Modele (4), Comentarii expert (2)

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordarea sporului de salariu aferent titlului științific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a ÎCCJ - Mădălina Moceanu
Analizând evoluția legislativă în materia salarizării, rezultă că legiuitorul nu a operat o abrogare veritabilă și efectivă, ci a instituit o natură juridică nouă pentru suma ce recompensează angajatul care își perfecționează pregătirea profesională prin obținerea titlului științific de doctor. Prin includerea acestei sume în salariul de bază, rezultă că un drept salarial secundar devine parte a salariului, ca drept fundamental, recunoscut și apărat de lege. Altfel spus, dreptul a supraviețuit, chiar dacă a cunoscut o evoluție în planul reglementării și a dobândit o nouă denumire: "sumă compensatorie", fiind inclus în salariul de bază.
Rezultă așadar că prin legile anuale de salarizare, aceste sume compensatorii ar fi trebuit incluse în salariul de bază, indiferent de data dobândirii titlului științific de doctor.
[ Mai mult... ]

Aplicarea reglementării în domeniul clauzei penale - Horatiu Sasu
Una din aplicațiile art. 38 este clauza penală în contractele de muncă. Clauza penală este convenția prin care părțile determină anticipat despăgubirile pe care debitorul le va plăti creditorului, în cazul întârzierii, neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale (art. 1538 din actualul C. civ.). Debitorul se obligă, prin această clauză, ca, în cazul în care nu-și va achita obligațiile contractuale, să plătească creditorului o sumă de bani sau o altă valoare patrimonială (sumă fixă, procentuală, forfetară etc. – conform înțelegerii părților). O clauză penală poate fi inclusă în contractul individual de muncă numai în sarcina angajatorului, deoarece art. 38 C. muncii interzice tranzacțiile care urmăresc renunțarea sau limitarea drepturilor salariaților (O. Ținca, Unele clauze specifice contractului individual de muncă, în RDC nr. 6/2003). O astfel de clauză penală împotriva salariatului este așadar ilegală, dar nimic nu o împiedică să fie stipulată contra angajatorului. Desigur, astfel de situații sunt rare în practică, dar posibile (mai ales la angajarea de specialiști, manageri de nivel înalt etc., unde sunt negociate primele de performanță și de exit, iar o clauză penală împotriva angajatorului care întârzie plata este utilă). [ Mai mult... ]

C O M U N I C A T Î.C.C.J. - interpertare art. 38 din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Când există imposib. obigării pârâtei de a elibera o adev. din care să reiasă venit. de care a beneficiat reclam. pe toată per. angajarii? - Mădălina Moceanu
Societatea angajatoare a avut foarte multe unități și subunități cu gestiune economică proprie, astfel că nu s-au predat documentele cu valoare arhivistică întreprinderii „mamă”.
Obligația societății pârâte să îi elibereze reclamantului o adeverință privind veniturile încasate în perioada 02.07.1977 - 10.07.1992 este o obligație imposibil de executat pentru întreaga perioadă, deoarece din arhiva cu valoare practică rămasă de la antecesoarea sa lipsește o mare parte, iar pentru perioada din care există aceasta este incompletă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Incontestabil că, în temeiul art. 969 alin. (1) C. civ.. și al art. 37 Codul muncii, și contractele individuale de muncă au putere de lege, fiind pe deplin valabile și constituind izvor al drepturilor și obligațiilor părților, dar cu condiția să fie legal întocmite, respectiv să nu încalce legea sau bunele moravuri. [ Mai mult... ] 

.....
    7 Ibidem, p. 57. 
    8 T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Științifică, București, 1968, p. 151-152. 
    9 P. Demetrescu, Teoria generală a obligațiilor, București, 1946, p. 142 
    10 S. Angheni, Clauza penală în Dreptul civil și Dreptul comercial, Ed. Oscar Print, București, 1996, p. 96.
[ Mai mult... ]
 
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertății de voință apărților (cu respectarea dispozițiilor art. 11 și art. 38 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    7 Ibidem, p. 57. 
    8 T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Științifică, București, 1968, p. 151-152. 
    9 P. Demetrescu, Teoria generală a obligațiilor, București, 1946, p. 142 
    10 S. Angheni, Clauza penală în Dreptul civil și Dreptul comercial, Ed. Oscar Print, București, 1996, p. 96.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Caracterul imperativ. Marea majoritate a normelor dreptului muncii, în special cele care reglementează drepturi ale salariaților, au caracter imperativ. Pentru cea mai mare parte din drepturile salariaților, legea stabilește un nivel minim sau maxim, după caz, de la care părțile nu pot deroga prin negociere. 
    În acest sens, art. 38 Codul muncii prevede că „salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Reviste:
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Codul muncii - Art. 242. Dispoziții minimale (comentariu)
Plăți compensatorii. Izvorul acordării lor. Termenul și condițiile în care pot fi solicitate
Reintegrarea salariatului pe un alt post. Negocierea părților. Legalitate
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Codul muncii - Art. 129. Norma de muncă. Noțiune (comentariu)
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Modalități alternative de soluționare a litigiilor și limitele lor în litigiile de muncă
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Modele:
Decizie de sancționare
Adeverință salariat
Exemplu de completare - adeverință venituri salariale
Exemplu de completare - adeverință de vechime
Exemplu de completare - adeverință de venituri la încetare contract de muncă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a legii în ce privește calitatea procesuală pasivă în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activității desfășurate în grupele I și/sau a II-a de muncă, în situația în care fostul angajator nu mai există
;
se încarcă...