Durata timpului de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Timpul de muncă -
SECȚIUNEA 1
Durata timpului de muncă

Art. 111. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare. Reviste (2)

Art. 112. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână. Reviste (4), Doctrină (1)

Art. 113. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 114. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință mai mari de 4 luni, dar care să nu depășească 6 luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a salariaților, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referință stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referință care în niciun caz să nu depășească 12 luni. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) La stabilirea perioadelor de referință prevăzute la alin. (2) - (4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Reviste (1)

Art. 115. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore. Reviste (3)

(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 116. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern. Reviste (1)

(2) Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 117. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoștință salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului. Jurisprudență

Art. 118. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză. Derogări (2), Doctrină (1)

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărțită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.

(4) Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea dispozițiilor art. 112 și 114. Comentarii expert (1)

Art. 119. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

Angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și de a supune controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitat. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (I). Coordonate - Horatiu Sasu
Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite este permisă ca o EXCEPȚIE de la durata normală a timpului de lucru de 8 ore, respectiv durata maximă a timpului de lucru de 48 de ore săptămânal, reglementate de art. 114 alin. (1) Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (II). Soluție pentru angajator - Horatiu Sasu
În caz de muncă suplimentară „salariatul beneficiază de salariul corespunzător...” (art. 122 alin. (2) Codul muncii) - adică de salariul normal. În cazul imposibilității de com¬pensare, art. 123 Codul muncii dispune că se va plăti un spor de minim 75% la salariul de bază. „Minim” înseamnă că, dacă în contractele colective de muncă aplica¬bile se prevede un spor în procent mai mare, se aplică acesta.
Pentru a nu aplica sporul, soluția este extinderea intervalului de referință până la 12 luni, prin CCM aplicabil (deci NU prin Regulamentul intern) și acordarea de zile libere pentru compensarea orelor suplimentare.
[ Mai mult... ]

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere plătite în 60 de zile – 4 luni – 6 luni – 12 luni (III). Exemplu - Horatiu Sasu
Să presupunem că, la un hotel, în perioada ianuarie-martie cererea de cazare este mică. Deși acordați concedii de odihnă pe cât de mult posibil (prin programare), totuși nu îi puteți utiliza pe salariați la capacitate maximă. Soluția este să li se acorde zile libere, astfel încât în perioada mai-septembrie angajatorul să le poată solicita efectuarea de ore suplimentare PENTRU CARE ANGAJATORUL NU PLĂTE?TE SPOR, utilizându-i la capacitate maximă, chiar în schimburi 12/24, exact atunci când activitatea este mai profitabilă. [ Mai mult... ]

Durata maximă a timpului de muncă - Costel Gilca
a) Regula
Regula o formează faptul că timpul de muncă, adică perioada în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, nu poate să depășească 48 de ore într-un interval de 7 zile, de regulă de luni până duminică.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate susține că salariata presta în medie 12 ore suplimentare pe săptămână, în condițiile în care, din probele administrate, nu rezultă că aceasta desfășura în mod constant o activitate peste programul normal de lucru, în alte perioade decât cele ce pot fi asociate organizării evenimentelor menționate de angajator. 
    Modalitatea în care raporturile de muncă s-au derulat a fost de natură să afecteze situația profesională a reclamantei și drepturile sale în calitate de salariat, în condițiile în care angajatorul nu a ținut o evidență corectă a orelor de muncă, așa încât reclamanta a fost în imposibilitatea de a beneficia de o remunerare corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Societatea Telefonică SA prestează servicii de telefonie mobilă și fixă clienților săi. În cadrul societății există o divizie care asigură mentenanța instalațiilor de telecomunicații atât în rețea, cât și la consumatorul final. În cadrul acestei divizii salariații lucrează în funcție de nevoile clienților, fiind necesar să asigure funcționarea rețelei în condiții optime, să intervină în caz de avarie, să rezolve orice defecțiuni, să soluționeze în timp foarte scurt sesizările și plângerile clienților privind accesul continuu la serviciile prestate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Societatea Telefonică SA prestează servicii de telefonie mobilă și fixă clienților săi. În cadrul societății există o divizie care asigură mentenanța instalațiilor de telecomunicații atât în rețea, cât și la consumatorul final. În cadrul acestei divizii salariații lucrează în funcție de nevoile clienților, fiind necesar să asigure funcționarea rețelei în condiții optime, să intervină în caz de avarie, să rezolve orice defecțiuni, să soluționeze în timp foarte scurt sesizările și plângerile clienților privind accesul continuu la serviciile prestate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Ce trebuie să reținem referitor la timpul de muncă sau durata muncii ?
16. Timp de lucru și timp de odihnă. Perioadă petrecută de salariat în cadrul unității, la dispoziția angajatorului
Reglementarea timpului de muncă. Aspecte teoretice și practice
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru/The legal adviser's travelling to courts in the country. Working time
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Plata pentru munca suplimentară - un caz practic
Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor mobili care desfășoară activități în domeniul transportului feroviar // Delimitation of working time by rest time for mobile workers engaged in railway transport activities
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...