Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 6-a

Dreptul la preaviz

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (5)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (3), Comentarii expert (5)

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (4)

b) durata preavizului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (7)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

Art. 77. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în anulare decizie de concediere. Nerespectarea condițiilor prevazute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune - Mădălina Moceanu
Decizia nr.1 din 28.02.2013 a fost emisă cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) – d) din Codul muncii, privind concedierea pentru motive care nu au legătură cu persoana salariatului, aceasta nefiind nemotivată în fapt și în drept, iar sancțiunea care intervine în lipsa acestei mențiuni este nulitatea absolută conform art. 78 din Codul muncii.
De asemenea, decizia în cauză nu conține nici mențiunile obligatorii conform art. 252 alin. (2) din Codul muncii, în cazul unei concedierii disciplinare, sancțiunea fiind tot nulitatea deciziei emise.
[ Mai mult... ]

Aplicarea criteriilor stabilite la concedierea colectiva. Imposibilitatea invocarii unui alt criteriu în timpul litigiului - Mădălina Moceanu
Angajatorul a luat masura efectuarii unei concedieri colective, în cadrul acestei proceduri având obligatia, în conformitate cu prevederile art. 74 lit. c) C.mun., în forma în vigoare la data emiterii deciziei de concediere (actualmente art. 76 lit. c din Codul muncii), de a respecta anumite criterii de stabilire a ordinii de prioritati.
Angajatorul a mentionat în cuprinsul deciziei contestate în prezentul litigiu ca a avut în vedere la desfiintarea postului contestatorului, criteriul referitor la "salariatii care cumuleaza pensia cu salariul sau beneficiaza de alte surse suplimentare de venit".
[ Mai mult... ]

Concediere colectiva. Directiva Cons. 98/59/CE/20.07.1998 privind aproprierea legislațiilor st. membre cu privire la conced. colective - Mădălina Moceanu
Recurenta nu a respectat procedurile de informare, respectiv cele care sa cuprinda criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, asa cum corect a apreciat instanta ca decizia nu contine în mod obligatoriu toate elementele prevazute de art.74 din Codul muncii (actualul art. 76 din Codul muncii), astfel încât devin incidente în cauza dispozitiile art.76 din Codul muncii (actualul art. 78 din Codul muncii) si care atrag nulitatea absoluta a masurii dispuse, nerezultând " criteriile propuse pentru selectarea lucratorilor ce urmeaza a fi concediati în masura în care legislatiile si /sau practicile nationale atribuie aceasta competenta angajatorului".
Potrivit art.76 din Codul muncii (art. 78 din Codul muncii) "Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta".
[ Mai mult... ]

Concediere colectivă. Aplicarea criteriilor de prioritate. Justificarea criteriului concret aplicat de angajator - Mădălina Moceanu
Aflându-ne în ipoteza unei desființări a locului de muncă din motive obiective, legiuitorul a impus existența unor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, în conformitate cu art. 69 lit. d) și art. 76 lit. c) din Codul muncii, exigența fiind nu doar de ordin formal, ci vizând fondul procedurii de concediere. Cu alte cuvinte, angajatorul are îndatorirea de a selecta salariații care ocupă posturile ce urmează a fi desființate în raport de anumite criterii și trebuie să justifice în concret, în cazul fiecărui salariat, ce criteriu a fost avut în vedere, în scopul excluderii unei decizii arbitrare a angajatorului și înlăturării unui eventual abuz al acestuia.
Aceste criterii nu reprezintă simple enunțuri ori motive formale pentru departajarea salariaților, ci trebuie să reflecte în mod real situația în care se găsește salariatul concediat, în raport cu alți salariați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea operată în legătură cu acest articol din Codul muncii vizează doar mărirea duratei preavizului de la 15 zile lucrătoare la cel puțin 20 de zile lucrătoare. 
    Având în vedere finalitatea instituirii preavizului și anume aceea de a pune la adăpost pe angajat de efectul negativ al întreruperii intempestive a raportului de muncă, considerăm că intervenția legiuitorului este binevenită și în acord cu caracterul protectiv al normelor dreptului muncii. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Reviste:
Notificarea salariatului privind desființarea postului ocupat. Natura juridică și acțiunea privind anularea ei distinct de decizia de concediere
Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator
STUDIU DE CAZ: Forma și durata preavizului în cazul desfacerii CIM
12. Contestație împotriva notificării de preaviz. Critici aduse deciziei de concediere pentru prima dată în apel. Limitele efectului devolutiv al apelului
STUDIU DE CAZ: Efectele incapacității temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz. Consecințele neacordării termenului legal de preaviz
Practică judiciară comentată. Hotărâre legală și temeinică schimbată în apel
Termenul de preaviz în cazul concedierii. Ce facem dacă salariatul este în incapacitate temporară de muncă sau în concediu de odihnă?
Studiu de caz: Forma și durata preavizului în cazul concedierii
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Preaviz de concediere individuală
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014
Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere și a deciziei de concediere și care sunt condițiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere și a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului
;
se încarcă...