Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția muncii -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 266. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (5), Modele (5), Comentarii expert (1)

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod. Jurisprudență

Art. 267. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Pot fi părți în conflictele de muncă: Jurisprudență, Reviste (3)

a) salariații, precum și orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligații în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; Jurisprudență, Reviste (2)

b) angajatorii - persoane fizice și/sau persoane juridice -, agenții de muncă temporară, utilizatorii, precum și orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfășurată în condițiile prezentului cod; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) sindicatele și patronatele; Jurisprudență

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocație în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă. Jurisprudență

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: Jurisprudență, Reviste (10)

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (23), Comentarii expert (3)

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

c) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului la acțiune, în situația în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum și în cazul răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator; Respingeri de neconstituționalitate (12), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

e) în termen de 6 luni de la data nașterii dreptului la acțiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) În toate situațiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data nașterii dreptului. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (18), Comentarii expert (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul de control efectuat de Curtea de Cont. sau de un alt organ cu atrib. de control marchează încep. termenului de prescrip. extinctivă? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 03.06.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 19/ 03.06.2019în dosarul nr.490/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în gr. de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 13/16.05.2016 că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, respectiv art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicat, acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispozițiilor Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acțiunilor în constatare de drept comun și sunt imprescriptibile.
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 3 iunie 2019 - admitere recurs în interesul legii - Marian Orzață
În ședința din 3 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr.19 în dosarul nr.490/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța șia stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 8 și 12 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, și a dispozițiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a art. 2526 din Codul civil, actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atribuții de control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligația de a acționa pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat ori rezultat în urma plății către acesta a unei sume de bani necuvenite, nu marchează începutul termenului de prescripție extinctivă a acțiunii pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Conflict de muncă. Demisie. Act consecvent emis de angajator. Termen de contestare în justiție. Comunicare - Mădălina Moceanu
Pentru a se stabili termenul în care poate fi contestată decizia este necesar a se stabili natura juridică, respectiv efectele acestei decizii.
Încetarea raporturilor de muncă dintre părți a avut la bază cererea scrisă prin care salariatul și-a exprimat voința neechivocă de a demisiona.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile art. 266 și art. 267 Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Conflictele de muncă sunt definite atât de Codul muncii, cât și de Legea dialogului social drept conflictele dintre salariați și angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu. 
    Conflictele de muncă pot apărea în cadrul oricărei relații de muncă, deoarece în cadrul unei astfel de relații părțile pot avea atât interese convergente, cât și interese divergente. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Jurisdicția muncii. Aspectele privind jurisdicția muncii sunt reglementate de Codul muncii (art. 266-275) și de Legea dialogului social nr. 62/2011 (art. 208-216), în Titlul VIII privind reglementarea modalităților de soluționare aconflictelor de muncă, Capitolul VI privind conflictele individuale de muncă, act normativ cu vocație generală mai recent. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere prevederile și Codul muncii corelate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 278 alin. (2) Codul muncii, în practica judiciară s-a pus în multe cazuri problema stabilirii naturii unor raporturi juridice care implică prestarea unei activități remunerate, ce au generat litigii cu acăror soluționare au fost învestite completurile specializate în materia conflictelor de muncă, în contextul diversificării modalităților de prestare aunor activități remunerate, în cadrul unor raporturi juridice bazate pe regulile generale privind contractele cuprinse în Codul civil sau reglementate de acte normative cu caracter special, atunci când s-a invocat necompetența materială sau funcțională ainstanței fie atunci când s-au ivit conflicte de competență sau atunci când problema competenței s-a invocat ca motiv al unei căi de atac18. 
    18 A se vedea R. Anghel, Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară, în RDS nr. 3/2015.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Invocarea prescripție dreptului material la acțiune în lumina dispozițiilor art. 268 din Codul muncii- Ipoteza acțiunilor de anulare în parte a contractelor individuale de muncă
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Termen de prescripție. Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă
Sume cu titlu de cadou prevăzute în contractul colectiv de muncă. Salariați ai unei companii naționale. Obligație de diligență, iar nu de rezultat. Condiționarea acordării lor, de prevederea acestor cheltuieli în bugetul anual de venituri și cheltuieli al companiei
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Considerații teoretice și practice privind termenele de sesizare a instanțelor judecătorești în materia conflictelor individuale muncă în reglementarea Codului muncii și a Legii nr. 62/2011 a dialogului social
STUDIU DE CAZ: Din nou despre abaterile disciplinare și cercetarea disciplinară prealabilă
ÎCCJ: Acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform Ordinului 50/1990 sunt imprescriptibile
Comentariu asupra imprescriptibilității acțiunii având ca obiect încadrarea muncii în grupa I sau a II-a și a domeniului de aplicare al art. 268 alin. 2 din Codul muncii
Prescripție extinctivă. Valorificarea unui drept rezultat din clauzele contractului colectiv de muncă și nu de un drept salarial prescriptibil
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului (dreptul muncii)
Acțiune în pretenții formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)
Acțiune pentru încetarea grevei ca nelegală (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în dosarele nr. 13.307/63/2014 și 10.630/63/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 19/2019 privind examinare sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la o problemă de drept
;
se încarcă...