Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale; Reviste (1)

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Art. 193. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară ori din străinătate; Jurisprudență

b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; Jurisprudență

c) stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

d) ucenicie organizată la locul de muncă;

e) formare individualizată;

f) alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Art. 194. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;

b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. (1), se suportă de către angajatori. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Reviste (1)

(2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Reviste (2)

(3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională. Jurisprudență

Art. 196. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului. Reviste (1)

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Art. 197. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 198. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condițiile art. 197 alin. (1), nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 199. - Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 200. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actul adițional la contractul individual de muncă – clauze și consecințe - Horatiu Sasu
O problemă de actualitate este aceea a completării contractului de muncă printr-un act adițional în cazurile în care salariatul este trimis să urmeze o școală sau un curs. Actul adițional trebuie să cuprindă:
a) obligația unității de a suporta – direct sau prin alt organ – parțial sau integral, cheltuielile pentru instruirea persoanei respective
[ Mai mult... ]

Analiza unui caz complex - Horatiu Sasu
Prezentăm mai jos analiza unui caz complex, în care argumentele folosite de către salariat, precum și argumentele instanței, sunt utile în soluționarea echilibrată a unor situații similare.
A. Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Avantaje în natură pentru formarea profesională - Costel Gilca
O primă observație vizează aspecte care țin de tehnica legislativă. În ceea ce ne privește apreciem că acest articol ar fi trebui să fie un alineat al art. 197, deoarece acel articol reglementează drepturile salariaților în situația formării profesionale.
Acest articol prevede că prin act adițional se pot prevedea și alte avantaje în natură, în afara salariului corespunzător locului de muncă.
[ Mai mult... ]

Când nu răspunde patrimonial salariatul care a demisionat înainte de termen? - Horatiu Sasu
Într-un caz s-a decis că demisia salariatului înainte de împlinirea termenului stipulat în actul adițional încheiat pentru asigurarea pregătirii sale profesionale nu atrage agravarea răspunderii sale contractuale DACĂ angajatorul nu și-a îndeplinit integral obligația asumată.
Prin sentința civilă nr. 513 din 9 martie 2006 Tribunalul Timiș a admis în parte acțiunea intentată de reclamanta S.C. „C.D.” T. și a dispus obligarea pârâtului C.S.R. la plata unor despăgubiri bănești în cuantum de 3.000 Euro, echivalentul în lei la data executării, reprezentând cheltuieli estimative ocazionate de instruirea și perfecționarea acestuia.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Formarea profesională asalariaților284 constituie oparte aformării profesionale aadulților, reglementată prin O.G. nr. 129/2000, republicată, ca fiind formarea profesională apersoanelor care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă și pot participa la programe de formare profesională, organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ. Ea cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 192 și de O.G. nr. 129/2000 ca având următoarele obiective principale: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor/Performance of the individual employment agreement. Employer’s obligation to provide all rights to the employees. Professional training. Insertion of a specific clause on the secondment of workers
Răspunderea salariatului de a mai presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile de formare profesională
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Formare profesională. Suportarea cheltuielilor. Cheltuieli de judecată. Exonerarea pârâtului care a recunoscut pretențiile reclamantului de la plata acestora
STUDIU DE CAZ: Când are salariatul obligația de a plăti cursurile de formare profesională?
MOTIVAREA PERSONALULUI: Programele de formare profesionale și cheltuielile sociale
Contractul de stagiu în lumina Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...