Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 159. - Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 160. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 161. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 162. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 163. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Confidențialitatea salariului - Costel Gilca
Confidențialitatea salariului permite existența unei liniști și evitarea unor tensiuni inutile, în cadrul unei societăți capitaliste, având în vedere caracterul negociat al salariului.
În perioadă regimului comunist nu exista principiul confidențialității salariului, deoarece acestea erau stabilite prin acte normative și extrem de detaliate, astfel încât fiecare salariat cunoștea salariul pe care îl aveau (puteau avea) colegii lui. De altfel, plata salariului se realiza pe un stat de plată, fiecare salariat semnând în dreptul numelui lui, astfel încât fiecare salariat putea să vadă salariul concret al fiecărui coleg, politica salarială în perioadă comunistă fiind cea a transparenței salariale.
[ Mai mult... ]

Elementele salariului - Costel Gilca
Legiuitorul precizează componentele salariului, precizând foarte clar că atunci când vorbește despre salariu se au în vedere și celelalte componente, precum: indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 423, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Privilegiul salariatului - Costel Gilca
Salariul fiind contraprestația muncii efectuate și, după cum menționam de cele mai multe ori unica sursă de venituri a salariatului și a familiei lui, legiuitorul statuează că angajatorul are obligația să asigure plata salariilor înaintea plății oricărei alte obligații financiare care îi incumbă.
Această obligație urmărește să asigure plata salariilor ca o măsura de protecție a salariaților și a unei păci sociale.
[ Mai mult... ]

Problema sporurilor incluse în salariul de bază - Horatiu Sasu
Unii angajatori completează contractul de muncă prevăzând ca salariu salariul minim și precizând că „sporurile sunt incluse în salariul de bază”. Logic, unde sunt incluse? În diferența – zero – dintre salariul acordat și salariul minim pe economie?! Recomandarea Inspectoratelor de muncă este în sensul că, dacă se specifică, la încheierea contractului de muncă, faptul că sporul este inclus în salariul de bază, să se acorde un salariu de bază mai mare decât cel minim la nivel național, în așa fel încât să se deducă existența sporului. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Salariul. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul este astfel un element esențial al contractului de muncă, el fiind cauza juridică a obligației de prestare a muncii ce revine salariatului. În doctrină, salariul a fost definit drept totalitatea drepturilor bănești cuvenite salariatului pentru munca prestată247. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Or, față de conținutul expres al dispozițiilor art. 159 și art. 38 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, și, respectiv, art. 18 alin. (6) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, este indubitabil că noțiunea generică la care se referă textul art. 6 alin. (71) din O.G. nr. 12/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O.G. nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare – cheltuieli prilejuite de pregătirea profesională a rezidentului, nu poate include și salariul achitat medicului pe durata rezidențiatului, care reprezintă contraprestația pentru munca efectiv prestată de către acesta în folosul unității sanitare angajatoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Reviste:
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Inspecția muncii. Acțiunea formulată de o societate comercială împotriva actelor de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă cu încălcarea prevederilor legale. Admisibilitatea acțiunii reclamantului pe bază de probe raportat la prevederile legale incidente
Personal din învățământ. Drepturi salariale. Plată orelor de educație fizică în sistem de plată cu ora
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) Codul muncii
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Contract individual de muncă. Modificarea ulterioară a obiectivelor contractului individual de muncă, care a fost făcută fără a se aduce la cunoștința angajatului
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Răspundere patrimonială. Condițiile restituirii indemnizației de dispozitiv cu titlu de plată nedatorată
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...