Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Contractul individual de muncă

TITLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (83), Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Jurisprudență (2), Practică judiciară (11), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (32), Reviste (10), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Art. 2. - Practică judiciară (16), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Practică judiciară (3)

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Practică judiciară (7)

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Practică judiciară (9), Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Practică judiciară (1)

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice; Practică judiciară (1)

g) organizațiilor sindicale și patronale.

CAPITOLUL II Principii fundamentale

Art. 3. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (27), Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență (2), Practică judiciară (8), Comentarii expert (3)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Practică judiciară (6)

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de drept. Practică judiciară (8), Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 4. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Practică judiciară (2)

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Practică judiciară (2)

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: Practică judiciară (1)

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

___________

**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. Comentarii expert (2)

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (128), Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Practică judiciară (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Practică judiciară (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 6. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (73), Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. Practică judiciară (6), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Jurisprudență (1), Practică judiciară (42), Reviste (8), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 7. - Practică judiciară (6), Reviste (1), Comentarii expert (1)

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art. 8. - Jurisprudență (9), Practică judiciară (78), Reviste (25), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență (2), Practică judiciară (22), Reviste (9)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Practică judiciară (5)

Art. 9. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (2)

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...