Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare Reviste (1)

Art. 1. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Jurisprudență

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Jurisprudență

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Jurisprudență, Reviste (2)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Jurisprudență

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice; Jurisprudență

g) organizațiilor sindicale și patronale.

CAPITOLUL II Principii fundamentale

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență, Reviste (5)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de drept. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 4. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Jurisprudență

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

___________

**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. Comentarii expert (2)

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (1)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 2 lit. c din Codul muncii și art. 102 din Legea nr. 105/1992 salariatului, cetățean turc care a prestat muncă în temeiul contractului individual de muncă pentru angajatorul persoană juridică română, îi sunt aplicabile prevederile Codului muncii român și legislația aferentă, inclusiv OUG nr. 158/2005 privind concediile medicale.
Certificatele medicale emise de Policlinica din Turcia prin care se afirmă că intimatul s-a prezentat la clinică și a fost diagnosticat cu hernie de disc, drept pentru care i s-a recomandat repaus la pat, nu sunt certificate de concediu medical în accepțiunea OUG nr. 158/2005, ci doar certificate care atestă un diagnostic și o recomandare medicală. Chiar și în această situație, certificatul de concediu medical se elibera de medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară.
[ Mai mult... ]

Campul material de aplicare - Costel Gilca
Primul alineat al acestui articol reprezintă mai degrabă un deziderat al legiuitorului, în ceea ce privește câmpul material de aplicare, decât o realitate.
Astfel, deși se precizează că „prezentul Cod al muncii reglementează domeniul raporturilor de muncă”, în realitate trebuie făcute două precizări:
[ Mai mult... ]

Ce a decis CJUE referitor la discriminare și accesul la încadrarea în muncă sau la muncă? - Mădălina Moceanu
Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05.07.2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă trebuie interpretate în sensul că o situație în care o persoană, prin prezentarea candidaturii sale pentru un loc de muncă, nu vizează să obțină acel loc de muncă, ci doar statutul formal de candidat, cu unicul scop de a solicita o despăgubire, nu intră sub incidența noțiunii „acces la încadrare în muncă sau la muncă”, în sensul acestor dispoziții, și poate fi calificată abuz de drept în cazul în care sunt întrunite condițiile impuse în temeiul dreptului Uniunii.
Astfel s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-423/15 prin Hotărârea din data de 28.07.2016.
[ Mai mult... ]

Codul muncii nu este unica reglementare a raporturilor de muncă - Horatiu Sasu
În pofida celor ce ar da de înțeles art. 1 alin. (1) din Codul muncii, raporturile juridice în temeiul cărora se prestează munca nu se limitează la cele întemeiate pe contractul individual de muncă. Mai exact, munca nu presupune un contract individual de muncă. Munca poate fi prestată în multe alte variante, excluse de sub reglementările Codului muncii, respectiv:
* pe bază de convenție civilă (art. 1176 Codul civil);
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În actuala redactare din conținutul textului din Codul muncii sunt excluse, sub aspectul formulării explicite, raporturile colective de muncă. 
    Putem considera că legiuitorul din anul 2011 „operează” această modificare cel puțin pentru 2 motive: 
    – reglementarea raporturilor colective de muncă prin Legea nr. 62/2011 adialogului social; 
    – intenția relativ ascunsă de a elimina relațiile colective de muncă din câmpul de aplicare a normelor Codului muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    63 A. Țiclea, op. cit., curs universitar, 2004, p. 225. 
    64 A se vedea I. Albu, Libertatea contractuală, în Dreptul nr. 3/1993, p. 29-30; V. Pătulea, Principiul libertății contractuale și limitele sale, în Dreptul nr. 10/1997, p. 24-26. 
    65 A. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în RRDM nr. 2/2003, p. 9-10. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. În dreptul muncii se întâlnesc două categorii de principii: principii fundamentale generale ale sistemului dreptului (principiul legalității, principiul democrației, principiul egalității în fața legii etc.) și principii fundamentale specifice dreptului muncii25. 
    25 Pentru mai multe detalii, a se vedea, F. Roșioru, Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 168-234.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    63 A. Țiclea, op. cit., curs universitar, 2004, p. 225. 
    64 A se vedea I. Albu, Libertatea contractuală, în Dreptul nr. 3/1993, p. 29-30; V. Pătulea, Principiul libertății contractuale și limitele sale, în Dreptul nr. 10/1997, p. 24-26. 
    65 A. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în RRDM nr. 2/2003, p. 9-10. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Reviste:
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
încadrarea și salarizarea conform grilei de salarizare negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru personalul încadrat în funcții de execuție cu studii superioare. Discriminare față de un alt salariat cu aceeași funcție și atribuții de serviciu
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Convenție civilă de prestări servicii. Proces-verbal încheiat de I.T.M.
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Hărțuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1, art. 278 alin. (2) și art. 231 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 393/2004) și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legătură cu unele aspecte
Legislație conexă :
Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
;
se încarcă...