Dialogul social | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Dialogul social Jurisprudență

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 211. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Pentru asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, prin lege sunt reglementate modalitățile de consultări și dialog permanent între partenerii sociali.

Art. 212. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se stabilesc prin lege specială.

Art. 213. - Comentarii expert (1)

În cadrul ministerelor și prefecturilor funcționează, în condițiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administrația publică, sindicate și patronat.

CAPITOLUL II Sindicatele

Art. 214. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Sindicatele, federațiile și confederațiile sindicale, denumite în continuare organizații sindicale, sunt constituite de către salariați pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale, precum și al apărării drepturilor individuale și colective ale acestora prevăzute în contractele colective și individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu, precum și în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Constituirea, organizarea și funcționarea sindicatelor se reglementează prin lege.

Art. 215. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Sindicatele participă prin reprezentanții proprii, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 216. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condițiile legii, în federații, confederații sau uniuni teritoriale.

Art. 217. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Exercițiul dreptului sindical al salariaților este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor și libertăților garantate prin Constituție și în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și ale legilor speciale.

Art. 218. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.

Art. 219. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiile legii.

Art. 220. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil.

CAPITOLUL III Reprezentanții salariaților

Art. 221. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Reviste (2)

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Reviste (4)

Art. 222. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au capacitate deplină de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia. Reviste (1)

(3) Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani. Reviste (1)

Art. 223. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern; Reviste (1)

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale legate de relațiile de muncă;

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 224. - Reviste (2), Comentarii expert (1)

Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaților, în condițiile legii. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 225. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanții salariaților destinat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unității.

Art. 226. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții salariaților nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați.

CAPITOLUL IV Patronatul

Art. 227. - Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Art. 228. - Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor acestora sunt reglementate prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atribuțiile reprezentanților salariaților - Costel Gilca
Acest articol stabilește doar atribuțiile principale ale reprezentanților salariaților, prin mandatul încredințat, salariații pot să prevadă orice alte atribuții, cu condiția să nu contravină legii și să nu fie acordate de legiuitor în mod exclusiv sindicatului.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 548, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Comisiile de dialog social - Costel Gilca
Legea dialogului social reglementează în art. 120 - 126 modalitatea de constituire și funcționare a comisiilor dialogului social a nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial.
Apreciem acest articol din Codul muncii ca fiind inutil din moment ce aceste comisii sunt oricum reglementate prin lege specială. Pledăm pentru inserarea LDS în corpul Codului muncii.
[ Mai mult... ]

Competențele sindicatelor - Costel Gilca
Din moment ce LDS reglementează detaliat în art. 2 – art. 53 aspectele care țin de rolul și drepturile sindicatelor, apreciem că menționarea unor aspecte nesemnificative în Codul muncii reprezintă o eroare de tehnică legislativă.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 539, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Condițiile de eligibilitate, numărul și durata mandatului - Costel Gilca
Formularea legiuitorului este destul de neclară cu privire la cine poate să fie reprezentant al salariatului, instituind o singură condiție, și anume să aibă capacitate deplină de exercițiu, altfel spus să fi împlinit vârsta de 18 ani și să nu fie supuși vreunei interdicții.
Legiuitorul nu precizează dacă reprezentantul salariaților trebuie să fie și el un salariat al angajatorului sau o altă persoană.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Dispozițiile inițiale ale Codului muncii au fost completate prin prevederile exprese ale alin. (2) adăugat în actuala redactare și care precizează că organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES) se fac prin lege specială. 
    Formula legislativă promovată de art. 212 Codul muncii este binevenită, întrucât fixează principiul dezvoltării reglementării generale a Codului muncii prin legislația specială în domeniu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se stabilesc prin lege specială.

Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel național.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Dispozițiile inițiale ale Codului muncii au fost completate prin prevederile exprese ale alin. (2) adăugat în actuala redactare și care precizează că organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES) se fac prin lege specială. 
    Formula legislativă promovată de art. 212 Codul muncii este binevenită, întrucât fixează principiul dezvoltării reglementării generale a Codului muncii prin legislația specială în domeniu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se stabilesc prin lege specială.

Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel național.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Dispozițiile inițiale ale Codului muncii au fost completate prin prevederile exprese ale alin. (2) adăugat în actuala redactare și care precizează că organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES) se fac prin lege specială. 
    Formula legislativă promovată de art. 212 Codul muncii este binevenită, întrucât fixează principiul dezvoltării reglementării generale a Codului muncii prin legislația specială în domeniu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Legea 62/2011 - o lege controversată
Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Studiu de caz: Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Sindicat, salariat, contract colectiv - CEDO, practică și norme interne. Inadmisibilitate acțiune individuală privind anularea, desființarea normelor convenționale
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...