Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 7-a

Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Reviste (1)

Art. 78. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (5)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (31), Modele (1), Comentarii expert (6)

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajatorul nu trebuie sa emita decizie de reintegrare a salariatului odată ce a fost anulată decizia de desfacere a CIM de catre instanta - Mădălina Moceanu
De vreme ce instanța a dispus anularea deciziei de concediere intra în funcțiune principiul retroactivității, adică nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor ci și pentru trecut, înlăturând efectele concedierii produse intre momentul emiterii actului și cel al anularii de către instanță.
Din acest principiu izvorăște și cel al repunerii în situația anterioară, ceea ce înseamnă că persoana în cauză trebuie sa-și recupereze toate drepturile de care a fost deposedată prin decizia nelegala a angajatorului, respectiv statutul de salariat, funcția, postul, locul de muncă, precum și despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe acea perioadă cât a fost împiedicat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu.
[ Mai mult... ]

Anularea concedierii - Denisa Pătrașcu
În cazul în care se constată ilegalitatea concedierii salariatul are dreptul de a fi repus în situația anterioară acesteia, dacă solicită acest lucru. Indiferent de această solicitare salariatul are dreptul la recuperarea drepturilor de natură salarială majorate, indexate și reactualizate la care ar fi beneficiat dacă nu ar fi avut loc concedierea.
În cazul în care salariatul nu solicită reintegrarea în funcția anterioară, relațiile dintre părți sunt considerate atât de avariate încât nu pot fi continuate, motiv pentru care, la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, contractul individual de muncă încetează de drept.
[ Mai mult... ]

Constituționalitate. Dispute. Soluția - Horatiu Sasu
Aceste dispoziții legale au fost supuse excepției de neconstituționalitate, în urma căruia Curtea Constituțională a constatat că textul menționat este în conformitate cu cel constituțional (Decizia Curții Constituționale nr. 1.230 din 20 decembrie 2007). Astfel, prin Încheierea din 12 iulie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 38.040/3/2006, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 și art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (în prezent articolele în cauză sunt 79 și 80 C. muncii republicat – nota H. Sasu; cu această precizare se va citi decizia de mai jos). Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Rio Bucovina" - S.R.L. din București cu prilejul soluționării contestației formulate de Mihaela Gorodin împotriva deciziei de concediere emise de autorul excepției.
În motivarea excepției autorul acesteia susține, în esență, că art. 77 din Codul muncii este contrar prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, întrucât îngrădește dreptul angajatorului de a invoca în apărarea poziției sale și a intereselor sale legitime și alte motive decât cele enumerate în decizia de concediere. De asemenea, consideră că art. 78 alin. (2) din Codul muncii, referitor la obligarea, prin hotărârea instanței de judecată, ca angajatorul să pună la dispoziția angajatului concediat funcția deținută anterior, aduce atingere dreptului de proprietate privată și principiului libertății economice, precum și prevederilor art. 57 din Constituție referitoare la exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților constituționale.
[ Mai mult... ]

Contestatie decizie de concediere. Nulitatea absolută a deciziei de concediere ca urmare a nemotivării în fapt a acesteia - Mădălina Moceanu
Potrivit art.76 alin.1 lit.a) din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea.
De asemenea, prin art.62 alin.3 din Codul muncii se prevede faptul că: „decizia se emite în scris și sub sancțiunea nulității absolute trebuie să fie motivată în fapt și în drept…”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În concluzie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 78 din același act normativ, se apreciază că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere amențiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei și amăsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului [I.C.C.J, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 (M.Of. nr. 138 din 24 februarie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În concluzie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 78 din același act normativ, se apreciază că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere amențiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei și amăsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului [I.C.C.J, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 (M.Of. nr. 138 din 24 februarie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În concluzie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 78 din același act normativ, se apreciază că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere amențiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei și amăsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului [I.C.C.J, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 (M.Of. nr. 138 din 24 februarie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Este constituțională obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri în cazul unei concedieri netemeinice și nelegale?
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Decizie de concediere. Cauză neserioasă. Anularea deciziei, reintegrarea în postul avut anterior și acordarea de despăgubiri
Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei și reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior concedierii
Asociație de proprietari. Decizie de concediere a administratorului-casier. Nerespectarea condițiilor prevăzute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune aplicabilă
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Decizie de concediere. Lipsa din conținutul acesteia a motivelor de fapt și de drept care au determinat concedierea. Anulare
Aviz, autorizație sau atestare pentru exercitarea profesiei. încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit g) din Codul muncii
Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței
13. Reintegrarea salariatului în alt post decât cel avut anterior concedierii. Concediere pentru absențe nemotivate. Nelegalitatea cercetării disciplinare
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere și a deciziei de concediere și care sunt condițiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere și a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului
;
se încarcă...