Contractul individual de muncă cu timp parțial | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL VIII
Contractul individual de muncă cu timp parțial

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (13)

Salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. Comentarii expert (2)

Art. 104. - Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul poate încadra salariați cu fracțiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial.

(2) Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă scrisă. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeași unitate, care are același tip de contract individual de muncă, prestează aceeași activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial, avându-se în vedere și alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă și calificarea/aptitudinile profesionale.

(4) Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu. Doctrină (1)

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. Jurisprudență

Art. 106. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile. Comentarii expert (2)

(2) Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Jurisprudență

Art. 107. - Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate. Reviste (1)

(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului.

(3) O copie a anunțului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanților salariaților.

(4) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracțiune de normă la toate nivelurile.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Accesibilitatea muncii cu fracțiune de normă - Costel Gilca
a) Dreptul de transfer de la CTP la CDN și invers
Dreptul salariaților de a se transfera de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a și mări programul de lucru este unul condiționat pe de o parte de apariția oportunității, pe de altă parte de posibilitatea realizării acestui transfer.
[ Mai mult... ]

Acordarea corectă a concediului de odihnă - Horatiu Sasu
Cu privire la concediul de odihnă aferent unui contract de muncă cu timp parțial, la practica neunitară și la soluția corectă a se vedea comentariul respectiv aferent art 145 alin. (2) din Codul muncii. [ Mai mult... ]

Aplicarea dispoziției legale în ce privește acordarea tichetelor de masă - Horatiu Sasu
Alineatul (1) este interpretat de către Inspectoratele de muncă în sensul că salariatul cu fracțiune de normă primește același număr de tichete de masă pe zi ca și salariatul cu normă întreagă (spre exemplu, dacă salariatul cu normă întreagă primește 20 de tichete de masă într-o lună, atunci și cel cu jumătate de normă primește tot 20 de tichete, iar nu doar 10, dacă a lucrat 20 de zile! Legea nr. 142/1998 privind tichetele de masă prevede în art. 5 alin. (2) că angajatorul distribuie un tichet pe zi, fără a face distincții între salariații cu normă întreagă și cei cu fracțiune de normă). [ Mai mult... ]

Clauze speciale - Costel Gilca
Specie a contractului individual de muncă, CTP cuprinde elemente speciale care îl individualizează în raport cu celelalte tipuri de contracte individuale de muncă.
În lipsa acestor elemente de individualizare, contractul semnat va fi considerat ca fiind un CDN.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 104. 
    Modificarea adusă textului de lege constă în eliminarea din cuprinsul alin. (4) a referirii la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național ca sursă juridică de definire a conceptului de salariat comparabil. 
    Soluția promovată a avut în vedere prevederile ulterioare ale Legii nr. 62/2011 care a eliminat posibilitatea legală de a încheia contracte colective de muncă la nivel național. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Reviste:
Reflecții privind contractul cu fracțiune de normă
Caracterul sinalagmatic și personal al contractului individual de muncă/Synallagmatic and personal nature of the individual employment agreement
Proces echitabil. Respingerea probei cu expertiza tehnică contabilă. Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea. Admitere apel
Codul muncii - Art. 164. Stabilire și calculare (comentariu)
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 34/2019
Din nou despre cauza reală și serioasă în cazul concedierii individuale pentru motive care nu țin de persoana salariatului (art. 65 din Codul muncii)
Inadmisibilitatea considerării unei "misiuni" efectuate de către salariat în temeiul unui contract individual "de muncă temporară" (art. 88 și urm. din Codul muncii, republicat) ca reprezentând o detașare (art. 45 și urm. din același cod)
Contractele atipice de muncă
întrebări și răspunsuri
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...