Contractul de ucenicie la locul de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională -
CAPITOLUL III
Contractul de ucenicie la locul de muncă Reviste (1)

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. Doctrină (1)

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: Reviste (1)

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

b) ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Art. 209. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Comentarii expert (1)

Art. 210. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul de ucenicie - Costel Gilca
Ucenicia la locul de muncă este un contract special de formare profesională reglementat prin Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
O primă observație vizează o problemă de tehnică legislativă. Apreciem ca inadmisibil reglementarea prin Codul muncii a unor dispoziții care sunt foarte clar reglementate printr-o lege specială. Deși Legea nr. 279/2005 este special dedicată uceniciei la locul de muncă, art. 4 alin. (2) din această lege prevede că „încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condițiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie și la contractul individual de muncă”. Este un o soluție extrem de greoaie de a căuta în mai multe acte normative elemente specifice. Suntem de acord că Legea nr. 53/2003 este o lege la care se poate face trimitere pentru anumite aspecte, însă aceasta nu trebuie să cuprindă și elemente care sunt reglementate prin lege specială.
[ Mai mult... ]

Drepturile ucenicului - Costel Gilca
Conform art. 5 din Legea nr. 279/2004, republicată, poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, și nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Lipsa acordului părinților sau al reprezentanților legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie.
[ Mai mult... ]

Răspunderea patrimonială a ucenicilor - Horatiu Sasu
Răspunderea patrimonială a ucenicilor la locul de muncă se conformează normelor Codului muncii.
Ținând seama de faptul că prin legea 279/2005 - distinctă de Codul muncii - se reglementează contractul de ucenicie la locul de muncă, normele din Codul muncii sunt importante numai cu privire la definirea contractului de ucenicie la locul de muncă drept un contract individual de muncă de tip particular, definire de natură să înlăture posibile dispute teoretice cu privire la natura juridică a acestui contract. Și aceasta cu atât mai mult cu cât Codul muncii precizează: "Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său". Așadar, ucenicului îi sunt aplicabile și normele privind răspunderea patrimonială (Ion Traian Ștefănescu, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (comentată), Ed. Lumina Lex, București, 2005, pag. 105).
[ Mai mult... ]

Reglementarea legală a uceniciei - Costel Gilca
Apreciem inadmisibil ca dispozițiile privind ucenicia la locul de muncă să fie reglementate prin lege specială (Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă), dar în același timp anumite elemente ale acestei instituții juridice să fie reglementate prin Codul muncii.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 527, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Cu condiția obținerii aceleiași încuviințări, minorul poate încheia și acte juridice referitoare la îndeletnicirile sale artistice (spre exemplu, participarea la activitățile unui ansamblu folcloric) sau sportive (practicarea unui sport în cadrul unui club sportiv) ori la profesia sa. În ceea ce privește actele referitoare la profesia minorului, acestea pot privi fie încheierea unui contract de școlarizare, fie încheierea unui contract de ucenicie la locul de muncă (art. 208-210 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

.....
    Cu condiția obținerii aceleiași încuviințări, minorul poate încheia și acte juridice referitoare la îndeletnicirile sale artistice (spre exemplu, participarea la activitățile unui ansamblu folcloric) sau sportive (practicarea unui sport în cadrul unui club sportiv) ori la profesia sa. În ceea ce privește actele referitoare la profesia minorului, acestea pot privi fie încheierea unui contract de școlarizare, fie încheierea unui contract de ucenicie la locul de muncă (art. 208-210 Codul muncii). [ Mai mult... ] 
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Cadrul legal. Contractul de ucenicie la locul de muncă este reglementat de art. 208 alin. (1) Codul muncii, precum și de Legea nr. 279/2005. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Reviste:
Evoluția reglementării contractului de ucenicie la locul de muncă
Ce trebuie să știm despre ucenicia la locul de muncă? (II)
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Ce trebuie să știm despre ucenicia la locul de muncă? (I)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...