Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională -
CAPITOLUL II
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională și contractul de adaptare profesională. Comentarii expert (1)

Art. 202. - Comentarii expert (1)

(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pot încheia contracte de calificare profesională salariații cu vârsta minimă de 16 ani împliniți, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menținerea locului de muncă la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni și 2 ani.

Art. 203. - Comentarii expert (1)

(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizați în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Procedura de autorizare, precum și modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială.

Art. 204. - Jurisprudență, Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcția nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condițiile legii.

Art. 205. - Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesională salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face față funcției noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.

Art. 206. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze formarea profesională.

(3) Un formator poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 salariați.

(4) Exercitarea activității de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului.

Art. 207. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Formatorul are obligația de a primi, de a ajuta, de a informa și de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională și de a supraveghea îndeplinirea atribuțiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare și participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condițiile încheierii contractelor de calificare profesională - Costel Gilca
Din analiza textului de lege rezultă că nu orice angajator poate să încheie contracte de calificare profesională, ci că aceștia trebuie să fie autorizați de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Până la acest moment legiuitorul nu a adoptat un act normativ privind procedura de autorizare, precum și modul de atestare a calificării profesionale.
[ Mai mult... ]

Contracte speciale de formare profesională - Costel Gilca
Trebuie făcută diferențierea între actul adițional la contractului individual de muncă privind formarea profesională și contractul de formare profesională.
Astfel, în prima situație salariații pot participa la orice fel de cursuri indiferent de durată și de locul desfășurării, în vreme ce contractele de formare profesională se pot încheia numai în condițiile prevăzute de lege și pentru finalitatea prevăzută de lege.
[ Mai mult... ]

Contractul de adaptare profesională - Costel Gilca
Spre deosebire de contractul de calificare profesională care are ca scop dobândirea unei calificări profesionale de către un salariat necalificat, contractul de adaptare profesională are ca scop adaptarea salariaților debutanți la o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou.
Contractul de adaptare profesională este o specie a contractului de formare profesională, accesoriul al contractului individual de muncă, prin care părțile convin ca salariatul, la debutul într-o funcție nouă, la un loc de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou, să fie îndrumat de către un formator din cadrul angajatorului.
[ Mai mult... ]

Definiția contractului de adaptare profesională - Costel Gilca
Durata contractului de adaptare profesională este fixată de legiuitor la maxim un an, iar la expirarea acestei perioade salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face față funcției noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.
Contractul de adaptare profesională poate înceta oricând pe parcursul derulării lui în condițiile stabilite de părți, fără să fie ținut de motivele prevăzute pentru încetarea CIM.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Reclamantul a formulat o cerere prin care a solicitat instanței adresarea unei întrebări preliminare Curții de Justiție cu privire la interpretarea art. 1 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 2 din Regulamentul nr. 918/83 al Consiliului [din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale388], în ceea ce privește accizele la importul în România a bunurilor personale ale cetățenilor ce se repatriau. Întrebarea preliminară propusă avea următoarea formulare: „Art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 918/83 trebuie interpretat în sensul că scutirea de la plata drepturilor de import instituită prin acest articol se referă și la scutirea de la plata accizelor reglementate de art. 207 pct. h) din Legea nr. 571/2003”. 
    388 JO L 104, 23.04.1983, p. 1, ed. specială, 02/vol. 2, p. 126. Regulamentul preciza cazurile de acordare a scutirii de la plata drepturilor de import și de export atunci când mărfurile erau puse în liberă circulație sau exportate din Comunitate.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Reviste:
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 42/2019
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Regulamentul general privind protecția datelor. Aplicații practice în materia litigiilor de muncă*
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Modele:
Adaptare profesională
;
se încarcă...