Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Concediile -
SECȚIUNEA 1
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților Legislație conexă (1)

Art. 144. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Art. 145. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective aplicabile, și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 146. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil. Reviste (1)

(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (22)

Art. 147. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

(2) Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați prevăzute la alin. (1) se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 148. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. Jurisprudență

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. Reviste (1)

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) și (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. Jurisprudență

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 149. - Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (1)

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Art. 150. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Jurisprudență

Art. 151. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 152. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

(2) Evenimentele familiale deosebite și numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Reviste (2)

Art. 153. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(1) Pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată.

(2) Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concedii fără plată - Costel Gilca
Legiuitorul reglementează un drept al salariaților la concediu fără plată, pentru rezolvarea anumitor situați personale, altele decât evenimentele familiale.
Reglementarea legiuitorului este lacunară, deoarece stabilește că prin CCM aplicabil sau prin regulament intern se stabilesc durata concediului, or dincolo de durata concediului fără plată, ceea ce trebuie stabilit și reglementat este procedura acordării și condițiile în care angajatorul poate să refuze acordarea.
[ Mai mult... ]

Concediu de odihnă pentru un salariat cu mai multe contracte de muncă la același angajator - Horatiu Sasu
Mai exact, se pune întrebarea este vorba de un număr separat de zile pentru fiecare contract sau în zilele de concediu (să spunem 21 pe an) se vor include toate concediile, aferente contractelor de muncă cumulate? Întrebarea e legitimă, câtă vreme un salariat poate într-adevăr să cumuleze mai multe contracte de muncă la angajatori diferiți sau la același angajator, cu excepția situațiilor în care prin lege sunt expres prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții.
Codul muncii menționează că salariatul este OBLIGAT să efectueze ÎN NATURĂ concediul de odihnă (art. 149). „În natură” înseamnă efectiv, material, adică salariatul chiar trebuie să efectueze concediul, văzut ca repaus TOTAL de la orice sarcini de serviciu („deconectare” totală de angajator, ca să spunem așa). În consecință, nu se poate efectua concediu pentru o fracțiune de normă la un angajator, dar salariatul să fie prezent la lucru, pentru altă fracțiune de normă, la același angajator. Deci în cazul concediului de odihnă salariatul se „decuplează” concomitent de TOATE contractele de muncă. Articolul menționat, 149 din Codul muncii, este tranșant: „salariatul este OBLIGAT să efectueze concediul în natură”.
[ Mai mult... ]

Concediul de odihnă suplimentar - Costel Gilca
Având în vedere efortul suplimentar pe care îl realizează salariații care lucrează în condiții grele sau vătămătoare, precum și salariații cu dezabilități și cei care un au împlinit vârsta de 18 ani, legiuitorul acordă 3 zile în plus de repaus necesar.
Prin CCM se pot stabili și alte zile de concediu suplimentar, nu doar pentru persoanele care lucrează într-un anumit mediu, ci în funcție de alte criterii, cu singura precizare că stabilirea zilelor suplimentare de concediu nu trebuie să se fundamenteze pe criterii discriminatorii.
[ Mai mult... ]

După cât timp lucrat are dreptul un salariat la concediu de odihnă? - Horatiu Sasu
Nu se mai prevede, ca înainte de 2003, un timp minim dincolo de care se acordă concediul de odihnă. În consecință, concediul poate fi acordat, teoretic (fiind necesar și acordul angajatorului, programarea fiind făcută de angajator – art. 148 alin. (1) Codul muncii). Așadar nu este interzisă acordarea concediului de odihnă chiar și la scurt timp după angajare, dacă angajatorul consimte. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Centrul comercial Mall din Constanța este deschis de luni până duminică între orele 10:00 și 22:00. Toți operatorii economici din cadrul centrului comercial au obligația să respecte același program, astfel încât magazinele, cafenelele și supermarketurile sunt deschise, fără pauză în intervalul orar menționat. Mai mult, pe durata verii fluxul de clienți fiind foarte mare, magazinele, cafenelele și supermarketurile din Mall au interesul să fie deschise cât mai mult în acest interval orar. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 145-146 Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 12/2015, durata minimă aconcediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare și se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 145-146 Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 12/2015, durata minimă aconcediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare și se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În redactarea actuală durata efectivă a concediului de odihnă nu se mai stabilește prin contractul colectiv de muncă ci, direct, prin negocierea individuală a contractului de muncă. 
    În concret, spre deosebire de reglementarea anterioară când prin contractul colectiv de muncă la nivel național sau de ramură se stabilea o altă durată minimă a concediului de odihnă decât cea prevăzută de lege – desigur mai mare, în prezent durata concediului de odihnă se stabilește ținând seama de lege – minim 20 zile – direct prin contractul individual de muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 145-146 Codul muncii, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 12/2015, durata minimă aconcediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare și se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Pledoarie... pentru odihnă
Concediul de odihnă. Compensarea în bani a concediului de odihnă anual
Repausul anual. Dreptul la concediu de odihnă
Discuții cu privire la modificarea și completarea Codului muncii potrivit Legii nr. 12/2015 referitoare la concediul de odihnă al salariaților
Unele considerații privind concediul anual de odihnă la care are dreptul personalul din sistemul judiciar
Concediu de odihnă. Concediu pentru creșterea copilului. Posibilitatea ca un salariat să beneficieze de concediu de odihnă aferent perioadei în care s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului/Leave. Parental leave. The possibility for employees to benefit from leave related to the period when they were on parental leave
Litigiu privind funcționarii publici. Contracte de muncă
Concediu de odihnă. Funcționar public
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 20/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2011
Legislație conexă :
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
;
se încarcă...