Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 3-a

Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (43), Doctrină (5), Comentarii expert (8)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (3), Comentarii expert (9)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (3), Comentarii expert (30)

Art. 62. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b) -d), angajatorul are obligația de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 247-252. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Decizia se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

Art. 63. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (13)

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (9)

Art. 64. - Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) și d), precum și în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (16)

(2) În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care salariatul nu își manifestă consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analiza cazului de concediere - Horatiu Sasu
Pentru a dobândi și menține calitatea de salariat, orice persoană fizică trebuie să fie aptă pentru prestarea acelei munci, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. De aceea, este reglementat examenul medical, nu numai la încheierea contractului individual de muncă, ci și periodic pe parcursul executării sale (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 414).
Textul legal vizează inaptitudinea medicală a salariatului față de exercitarea atribuțiilor unui anumit loc de muncă, iar nu o inaptitudine medicală generală (care ar determina pensionarea acestuia pentru invaliditate de gradul I sau II). Inaptitudinea medicală specială (față de un anumit loc de muncă) trebuie să fie:
[ Mai mult... ]

Angajatorul – obligație privind cercetarea prealabilă. Sinteză de practică judiciară în domeniu - Horatiu Sasu
Cu privire la obligativitatea cercetării în cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă, în practica judiciară au fost reținute următoarele soluții, pe care le dezvoltăm pe larg în comentariile aferente acestui alineatși pe care le putem sintetiza astfel:
a) efectuarea cercetării este o condiție imperativă a legii, întrucât ea reprezintă singura concretizare a garanției de respectare a dreptului la apărare pe toată durata desfășurării acțiunii disciplinare de către cei investiți cu dreptul de a aplica sancțiunea (Judecătoria sectorului 2 București, sent. civ. nr. 1450/1996;
[ Mai mult... ]

Aplicare și pentru concedierea pe motiv de reorganizare? - Horatiu Sasu
Obligația de trecere în altă muncă îi revine angajatorului care urmează să dispună concedierea salariatului:
- pentru inaptitudine fizică și/sau psihică sau
[ Mai mult... ]

Aplicarea corectă a prevederilor legale - Horatiu Sasu
Devine limpede din prevederile legale că această ofertă a angajatorului poate fi acceptată sau refuzată de salariat; dacă salariatul nu o acceptă, contractul său de muncă va fi desfăcut pentru necorespundere în vechiul post, iar nu în postul oferit și neacceptat. Instanțele au decis că oferta trebuie întotdeauna să fie expresă. Angajatorul nu poate să PRESUPUNĂ că o atare ofertă ar fi fost refuzată de salariat. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost reprodus în forma rezultată după adoptarea Legii nr. 49/2010, eliminându-se prevederea care permitea concedierea angajaților care îndeplineau condițiile de pensionare, dar nu solicitau înscrierea la pensie. 
    Această soluție – avem în vedere concedierea pensionabililor – este coerentă cu teza promovată de legiuitor și prin Legea nr. 49/2010 și reluată, în bună parte, de Legea nr. 40/2011, respectiv, în privința încetării de drept a contractului de muncă în cazul îndeplinirii condițiilor standard de pensionare (vârstă standard, stagiu complet de pensionare). [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Concedierea este definită de art. 58 alin. (1) Codul muncii ca fiind „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului”. 
    Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care concedierea salariaților poate fi dispusă și stabilește cu caracter imperativ toate condițiile pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească în fiecare caz de concediere. De asemenea, legea prevede anumite situații în care concedierea salariaților este interzisă și consacră expres dreptul salariaților la protecție împotriva concedierilor nelegale. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost reprodus în forma rezultată după adoptarea Legii nr. 49/2010, eliminându-se prevederea care permitea concedierea angajaților care îndeplineau condițiile de pensionare, dar nu solicitau înscrierea la pensie. 
    Această soluție – avem în vedere concedierea pensionabililor – este coerentă cu teza promovată de legiuitor și prin Legea nr. 49/2010 și reluată, în bună parte, de Legea nr. 40/2011, respectiv, în privința încetării de drept a contractului de muncă în cazul îndeplinirii condițiilor standard de pensionare (vârstă standard, stagiu complet de pensionare). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Cadrul legal. Necesitatea emiterii de către angajator aunei decizii de încetare acontractului individual de muncă, ulterioară acordului de încetare intervenit între părți, nu este reglementată expres prin nicio dispoziție legală. Aceasta spre deosebire de decizia de concediere, acărei emitere obligatorie pentru angajator este prevăzută de art. 62 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea alin. (2) a textului de lege examinat vizează 2 aspecte: 
    a) reglementarea procedurii pe baza criteriilor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, cu excluderea din aria de cuprindere a acestora a contractului colectiv de muncă la nivel național, întrucât potrivit Legii nr. 62/2011 contractele colective nu se mai încheie la acest nivel. 
    b) caracterul prioritar al reglementării procedurii evaluării prin contractul colectiv față de cea realizată prin regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Reviste:
Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înțelege prin "data constatării cauzei concedierii" pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C. mun./Dismissal for professional unfitness. What is meant by "the date of establishing the cause of dismissal" for professional unfitness, for the purpose of Art. 62 para. (1) of the Labour Code
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Reorganizarea structurii organizatorice a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală. Reducerea funcțiilor de conducere
Concediere disciplinară. Termenul de formulare a contestației. Conținutul formal al deciziei/Disciplinary dismissal. Complaint lodging term. Formal content of the decision
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Codul muncii - Art. 61. Cazuri (comentariu)
Preot. Desfacere contract de muncă
Studiu de caz - Este legală modificarea contractului individual de muncă, în vederea respectării obligației stabilite de instanța penală ?
Modificare contract individual de muncă, în vederea respectării obligației stabilite de instanța penală de a nu desfășura profesia în exercitarea căreia angajatul a săvârșit fapte pentru care este urmărit penal. Legalitate
Acțiune în anulare decizie concediere și plata despăgubirilor corespunzătoare. Existența unei cauze reale și serioase a desființării locului de muncă în caz de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Admitere recurs
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului, respectiv ce se înțelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispozițiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 pct. VIII B lit. v) și pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010
;
se încarcă...