Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 5-a

Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective

Art. 68. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(1) Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de: Jurisprudență, Reviste (9)

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Reviste (3)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați; Jurisprudență, Reviste (1)

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri. Reviste (4)

Art. 69. - Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la: Jurisprudență, Reviste (6)

a) metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați; Reviste (1)

b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligația să le furnizeze toate informațiile relevante și să le notifice, în scris, următoarele: Jurisprudență, Reviste (7)

a) numărul total și categoriile de salariați; Reviste (2)

b) motivele care determină concedierea preconizată;

c) numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere; Reviste (2)

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; Jurisprudență, Reviste (1)

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (2)

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se mențin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului. Jurisprudență

(5) În situația în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deține controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informațiile necesare.

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (3)

Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă la aceeași dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanților salariaților. Jurisprudență

Art. 71. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaților concediați, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Angajatorul are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Reviste (2)

Art. 72. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) În situația în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, potrivit prevederilor art. 69 și 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la intenția de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, prevăzute la art. 69 alin. (1) și art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul salariaților afectați de concediere și data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri. Reviste (1)

(3) Angajatorul are obligația să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanților salariaților, la aceeași dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă și agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă. Reviste (2)

(4) Sindicatul sau reprezentanții salariaților pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă. Reviste (1)

(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 73. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenția teritorială de ocupare a forței de muncă trebuie să caute soluții la problemele ridicate de concedierile colective preconizate și să le comunice în timp util angajatorului și sindicatului ori, după caz, reprezentanților salariaților. Reviste (3)

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. Reviste (2)

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în scris angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum și despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei inițiale prevăzute la art. 72 alin. (1). Reviste (1)

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Jurisprudență

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit. Jurisprudență

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Jurisprudență

(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amânarea momentului emiterii deciziilor - Costel Gilca
Obligația agenției teritorială de ocupare a forței de muncă de a căuta locuri de muncă este una de diligență și nu de rezultat.
Această obligație constă în verificarea documentelor scriptice pe care agenția le are la îndemână și comunicarea rezultatului angajatorului și sindicatului.
[ Mai mult... ]

Aplicarea criteriilor de prioritate la concediere. Obligativitatea respectării procedurii prevăzute de lege - Mădălina Moceanu
Menționarea în decizia de concediere a criteriilor de prioritate, prevăzută sub sancțiunea nulității, este justificată de necesitatea protejării drepturilor salariatului în cadrul unei concedieri colective.
Ratione legis, condiția respectivă a fost impusă pentru a proteja persoanele aflate în situații sociale sau personale mai puțin favorabile, urmând ca acestea să sufere doar în cele din urmă efectele unei concedieri colective.
[ Mai mult... ]

Aplicarea criteriilor stabilite la concedierea colectiva. Imposibilitatea invocarii unui alt criteriu în timpul litigiului - Mădălina Moceanu
Angajatorul a luat masura efectuarii unei concedieri colective, în cadrul acestei proceduri având obligatia, în conformitate cu prevederile art. 74 lit. c) C.mun., în forma în vigoare la data emiterii deciziei de concediere (actualul art. 69 alin. 2 lit. d) C.mun), de a respecta anumite criterii de stabilire a ordinii de prioritati.
Angajatorul a mentionat în cuprinsul deciziei contestate în prezentul litigiu ca a avut în vedere la desfiintarea postului contestatorului, criteriul referitor la "salariatii care cumuleaza pensia cu salariul sau beneficiaza de alte surse suplimentare de venit".
[ Mai mult... ]

Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a proc. de inform. și consult. prealabilă în cazul existenței unor organiz. sindicale nereprezent - Mădălina Moceanu
Informarea și consultarea care trebuie să aibă loc potrivit art.69 din Codul Muncii în cazul concedierilor colective constituie forme ale dialogului social alături de negocierea colectivă; organizațiile sindicale care nu sunt reprezentative nu au dreptul de a participa la dialogul social, rămânând la alegerea patronatului dacă implică o astfel de organizație sindicală în dialogul social; ca urmare, în condițiile în care o organizație sindicală nereprezentativă nu are dreptul să participe la dialogul social, patronatul nu este obligat să o implice în acest dialog indiferent de forma în care el se manifestă, deci nici în cazul informării și consultării impuse de lege în cazul concedierii colective; de altfel, dialogul social obligatoriu în cazul unei concedieri colective are ca scop identificarea unor soluții de evitare a concedierii sau de reducere a numărului angajaților concediați și de atenuare a consecințelor concedierii, care vizează întreaga societate și toți angajații, vizând soluții de principiu, nefiind vorba de o negociere individuală pentru fiecare salariat astfel încât să se pună problema reprezentării fiecăruia dintre aceștia în cadrul procedurii prin participarea organizațiilor sindicale din care face parte fiecare salariat, scopul legii fiind îndeplinit prin consultările realizate cu sindicatul reprezentativ și în cazul salariaților care fac parte din organizații sindicale nereprezentative, opțiunea legiuitorului fiind aceea de a nu implica fiecare salariat sau organizație sindicală în dialogul social ci numai organizațiile sindicale reprezentative și, în cazul în care acestea nu există, reprezentanții salariaților.
Extras din Decizia civila nr. 260/CM/24.06.2014 , Curtea de Apel Constanta, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Reviste:
Despre concedierea colectivă în procedura insolvenței
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
Conținutul obligației angajatorului de a furniza sindicatului sau reprezentanților salariaților informațiile relevante în perioada în care au loc consultări în procedura concedierii colective/The content of the employer's obligation to provide the trade union or the employees' representatives with the relevant information during the consultation period in collective dismissal proceedings
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
Conținutul dreptului la informare și consultare al reprezentanților salariaților în cadrul concedierii colective/Content of the right to information and consultation of the employees’ representatives as regards the collective dismissal
Concedierea colectivă
14. Concediere colectivă. Hotărâre întemeiată pe împrejurări de fapt și de drept care nu au fost supuse dezbaterii contradictorii. Limitele efectului devolutiv al apelului
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Considerente privind unele discrepanțe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislația internă și normele europene și jurisprudența CJUE în materie
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...