Parlamentul României

Codul Muncii din 2003

Modificări (15), Puneri în aplicare (9), Acțiuni admise (18), Acțiuni respinse (71), Referințe (38), Derogări (11), Legislație conexă (4), Cărți (7), Reviste (409), Modele (16), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2003
Formă aplicabilă de la 18 mai 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 13

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (79), Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Jurisprudență (13), Reviste (5), Comentarii expert (1)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (35), Reviste (6)

Art. 2. - Jurisprudență (18), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Jurisprudență (3)

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Jurisprudență (7)

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Jurisprudență (5), Reviste (1)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Jurisprudență (8)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Jurisprudență (1)

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice;

g) organizațiilor sindicale și patronale.

CAPITOLUL II Principii fundamentale Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (25), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență (6)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență (3)

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență (8), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de drept. Jurisprudență (7), Reviste (1)

Art. 4. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (7), Reviste (1), Comentarii expert (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență (1)

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Jurisprudență (1)

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: Jurisprudență (1)

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

___________

**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. Comentarii expert (2)

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență (124), Reviste (11), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență (32), Reviste (3)

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență (7), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Jurisprudență (11)

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Jurisprudență (5), Reviste (1)

Art. 6. - Jurisprudență (72), Reviste (8), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. Jurisprudență (7), Reviste (3)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Jurisprudență (40), Reviste (4)

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. Jurisprudență (3), Reviste (2)

Art. 7. - Jurisprudență (6), Comentarii expert (1)

Salariații și angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art. 8. - Jurisprudență (79), Reviste (16), Comentarii expert (1)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență (22), Reviste (6)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență (4)

Art. 9. - Jurisprudență (1), Comentarii expert (2)

Cetățenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.

TITLUL II Contractul individual de muncă Jurisprudență (1), Reviste (2)

CAPITOLUL I Încheierea contractului individual de muncă

Art. 10. - Jurisprudență (116), Reviste (8), Modele (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Comentarii expert (14)

Art. 11. - Jurisprudență (11), Reviste (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

Art. 12. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5), Reviste (2), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Derogări (1), Jurisprudență (8), Reviste (4), Comentarii expert (2)

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. Jurisprudență (3), Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 13. - Jurisprudență (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Jurisprudență (2)

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Jurisprudență (1), Comentarii expert (2)

(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă. Jurisprudență (1)

(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Reviste (1), Comentarii expert (2)

Art. 14. - Jurisprudență (46), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(1) În sensul prezentului cod, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice. Jurisprudență (3), Reviste (1), Comentarii expert (6)

(3) Persoana fizică dobândește capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu. Comentarii expert (1)

Art. 15. - Jurisprudență (7), Comentarii expert (3)

Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale. Jurisprudență (1), Comentarii expert (3)

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență (101), Reviste (7), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (149), Reviste (7), Comentarii expert (4)

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Jurisprudență (23), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. Jurisprudență (10)

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 17. - Jurisprudență (29), Reviste (12), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Jurisprudență (9), Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. Jurisprudență (9), Reviste (2)

(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente: Jurisprudență (10), Reviste (6)

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; Reviste (2)

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului; Jurisprudență (2), Reviste (1), Comentarii expert (6)

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; Jurisprudență (2), Reviste (4), Comentarii expert (4)

f) riscurile specifice postului; Reviste (1)

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele; Reviste (1)

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; Reviste (2)

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; Reviste (1)

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia; Reviste (1)

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul; Jurisprudență (1), Reviste (3), Comentarii expert (2)

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână; Reviste (1)

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; Reviste (1)

n) durata perioadei de probă. Jurisprudență (2), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Jurisprudență (14), Reviste (10), Comentarii expert (1)

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (22), Reviste (10), Comentarii expert (2)

(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. Jurisprudență (3), Comentarii expert (1)

Art. 18. - Jurisprudență (23), Comentarii expert (2)

(1) În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații referitoare la: Jurisprudență (2), Reviste (2)

a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;

b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;

c) prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...