Parlamentul României

Codul Muncii din 2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 13

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă; Jurisprudență (1)

j) dreptul la protecție în caz de concediere; Jurisprudență (3)

k) dreptul la negociere colectivă și individuală; Jurisprudență (3), Reviste (1)

l) dreptul de a participa la acțiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență (1)

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6), Reviste (2)

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; Jurisprudență (7)

b) obligația de a respecta disciplina muncii; Jurisprudență (5), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; Jurisprudență (4), Reviste (1)

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență (4), Reviste (6)

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; Reviste (1)

f) obligația de a respecta secretul de serviciu; Jurisprudență (10), Reviste (1)

g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 40. - Jurisprudență (58), Reviste (3), Modele (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Jurisprudență (10), Reviste (3)

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Jurisprudență (21), Reviste (3)

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; Jurisprudență (7), Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Jurisprudență (6), Reviste (3)

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență (2), Reviste (1)

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; Jurisprudență (3), Reviste (3)

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Jurisprudență (3), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: Jurisprudență (31), Reviste (1)

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Reviste (2)

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență (8), Reviste (2)

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență (163), Reviste (5)

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; Jurisprudență (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Jurisprudență (2), Reviste (1)

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Jurisprudență (44), Reviste (4)

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Jurisprudență (2)

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Acțiuni admise (1), Jurisprudență (38), Reviste (7)

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență (3)

CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de muncă Jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

Art. 41. - Jurisprudență (113), Reviste (8), Modele (1), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Jurisprudență (59), Reviste (10), Comentarii expert (2)

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență (14), Reviste (3), Comentarii expert (3)

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Jurisprudență (22), Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) durata contractului; Jurisprudență (3), Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) locul muncii; Jurisprudență (3), Comentarii expert (2)

c) felul muncii; Jurisprudență (5), Comentarii expert (9)

d) condițiile de muncă; Jurisprudență (1)

e) salariul; Jurisprudență (5), Comentarii expert (1)

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1), Comentarii expert (3)

Art. 42. - Jurisprudență (35), Reviste (1), Comentarii expert (2)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Jurisprudență (7)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență (2), Comentarii expert (7)

Art. 43. - Jurisprudență (23), Reviste (2), Modele (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Comentarii expert (7)

Art. 44. - Jurisprudență (9), Reviste (2), Comentarii expert (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia. Jurisprudență (10), Comentarii expert (4)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență (13), Comentarii expert (4)

Art. 45. - Jurisprudență (24), Reviste (2), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului. Comentarii expert (5)

Art. 46. - Jurisprudență (9), Reviste (1), Comentarii expert (3)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Jurisprudență (1), Comentarii expert (2)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență (1), Comentarii expert (2)

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență (7), Comentarii expert (6)

Art. 47. - Jurisprudență (19), Reviste (1), Comentarii expert (2)

(1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Jurisprudență (6), Comentarii expert (2)

(2) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. Jurisprudență (7), Comentarii expert (2)

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. Jurisprudență (1)

(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. Jurisprudență (5)

(5) În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu își îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) și (2), salariatul detașat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite. Jurisprudență (3)

Art. 48. - Jurisprudență (24), Reviste (7), Comentarii expert (4)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Comentarii expert (29)

CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de muncă

Art. 49. - Jurisprudență (9), Modele (1), Comentarii expert (2)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență (11), Reviste (2)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Jurisprudență (3)

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 50. - Jurisprudență (34), Reviste (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență (1)

a) concediu de maternitate; Jurisprudență (1)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență (17), Reviste (3), Comentarii expert (2)

c) carantină;

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; Jurisprudență (3)

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Jurisprudență (6), Reviste (1)

f) forță majoră;

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Jurisprudență (1), Reviste (1)

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; Jurisprudență (2)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Jurisprudență (1)

Art. 51. - Jurisprudență (6), Reviste (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații: Jurisprudență (5)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Jurisprudență (5), Reviste (1), Comentarii expert (1)

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Jurisprudență (1)

c) concediu paternal; Comentarii expert (1)

d) concediu pentru formare profesională;

e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; Jurisprudență (1)

f) participarea la grevă.

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern. Jurisprudență (6), Reviste (3)

Art. 52. - Jurisprudență (27), Reviste (3), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: Jurisprudență (9), Reviste (2)

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii; Jurisprudență (9), Reviste (4), Comentarii expert (1)

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești; Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (38), Reviste (8), Comentarii expert (2)

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; Jurisprudență (13), Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) pe durata detașării; Jurisprudență (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...