Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 82.
- Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aspecte de practică - Horatiu Sasu
Față de cele ce arătăm în comentariile aferente art. 82-84 CM de față, interpretarea rațională a dispoziției finale a textului art. 82 alin. (2) din Codul muncii, corelată cu normele și principiile dreptului comun, duce la următoarele concluzii (I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, pag. 47):
- de regulă, durata respectivă se stabilește (se precizează) în contractul individual de muncă prin indicarea unei date exacte a încetării contractului. Este posibil – și legal - să se încheie un contract de muncă pe perioadă determinată și pentru exe­cutarea unei lucrări determinate (de pildă, edificarea unei construcții sau prin indicarea faptului că contractul încetează la revenirea pe post a titularului), caz în care e posibil ca durata acestui contract să fie mai mică sau mai mare de 36 de luni. În această situație contractul nu poate fi reînnoit, deoarece expiră în momentul în care încetează suspendarea și titularul își reia activitatea (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, 2005, pag. 59);
[ Mai mult... ]

Consecințele reglementării stricte a contractului individual de muncă pe durată determinată - Horatiu Sasu
Cu privire la forma contractului, remarcăm că, potrivit art. 82 alin. (2), contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată "se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie".
Deducem din text că forma scrisă a acestui contract este o condiție de validitate a lui (ad validitatem) și nu doar una de probă (ad probationem). Într-adevăr, putându-se încheia numai în forma scrisă cu precizarea expresă a duratei sale, înseamnă că, în lipsa acestei forme nu este posibilă cunoașterea duratei pentru care a fost încheiat și, prin urmare, nu se poate vorbi de existența unui contract pe durată determinată (atipic) (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 215).
[ Mai mult... ]

Despre anularea procesului verbal de control încheiat de I.T.M. referitor la contracte de muncă pe durată determinată - Mădălina Moceanu
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
„Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
[ Mai mult... ]

Forma și condițiile contractului individual de muncă pe durată determinată CDD - Costel Gilca
a) Aspecte teoretice
Principiul al stabilității în muncă, necesar unei vieți relativ previzibile a salariatului, care nu trebuie să se gândească în fiecare moment la modalitatea de procurare a banilor necesar supraviețuirii zilnice, necesar, în mod general unei păci sociale, legiuitorul a statuat ca principiu că toate contractele individual de muncă se încheie pe perioadă neterminată (a se vedea art. 12 din Codul muncii).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificările aduse acestui articol din Codul muncii se înscriu pe linia extinderii câmpului de aplicație al contractelor de muncă pe durată determinată și al utilizării pe o scară cât mai largă a acestui tip de contract de muncă în raport cu cele încheiate pe durată nedeterminată. 
    Practic, prin reglementarea actuală s-a acreditat formula prelungirii aplicării contractelor de muncă pe perioade de timp care pot depăși cu mult durata maximă pentru care se încheie aceste contracte, respectiv 36 de luni. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile

prevăzute la art. 81136, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit și după expirarea

termenului inițial, cu acordul scris al părților, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82 și de cel mult două ori consecutiv.

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată, dar numai înăuntrul termenului prevăzut la art. 82.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, sunt considerate contracte succesive.

[ Mai mult... ]


Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Conform art. 82 alin. (4), între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată; contractele succesive reprezintă contractele încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, acăror durată nu poate depăși 12 luni fiecare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Excepția în contractele de muncă: contractul pe perioadă determinată
Modalitățile actului juridic civil (ale contractului civil) versus modalitățile contractului individual de muncă. Termenul și condiția
Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Caracterul neîntemeiat al cererii privind transformarea acestuia în contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Încetarea de drept a contractului la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
STUDIU DE CAZ: Despre posibilitatea anulării unui proces-verbal de control încheiat de ITM privind încheierea CIM pe perioadă determinată
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Ce se întâmplă în cazul încheierii succesive a mai mult de trei CIM pe perioadă determinată?
STUDIU DE CAZ: Contractul de muncă pe perioadă determinată
Directiva 1999/70/CE - Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP - Clauza 4 - Principiul nediscriminării - Noțiunea «condiții de încadrare în muncă» - Punerea în poziție administrativă de concediu special - Reglementare națională care prevede acordarea unui concediu special în caz de alegere în funcții de demnitate publică doar în favoarea funcționarilor, cu excluderea agenților netitulari
CIM pe durată determinată
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 35/2019
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...