Art 81 Demisia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Demisia -
Art. 81.
- Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4), Comentarii expert (5)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Modele (3), Comentarii expert (3)

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (6)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Care sunt efectele in cazul demisiei fără indicarea termenului de preaviz? - Mădălina Moceanu
Chiar dacă cererea de demisie nu menționează termenul de preaviz, acesta este cel prevăzut de contractul individual de muncă, astfel încât, în temeiul art. 81 alin. (7) din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat între părți încetează la data expirării termenului de preaviz, în condițiile în care angajatorul nu a înțeles să renunțe total ori parțial la termenul de preaviz.
Împrejurarea că salariatul nu prestează, în interiorul termenului de preaviz, activitate pentru angajator nu împiedică încetarea contractului individual de muncă, prin demisie, la împlinirea termenului de preaviz, atâta timp cât acesta nu a dispus, până la expirarea termenului de preaviz, concedierea disciplinară a angajatului pentru absențele nemotivate din această perioadă.
[ Mai mult... ]

Ce poate face angajatorul în cazul unui salariat demisionar care nu a menționat -în cererea de demisie- termenul de preaviz? - Mădălina Moceanu
Chiar dacă în cererea sa de demisie salariatul nu a menționat termenul de preaviz, acesta este cel prevăzut de contractul individual de muncă, astfel încât, în temeiul art. 81 alin. (7) din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat între părți încetează la data expirării termenului de preaviz, în condițiile în care angajatorul nu a înțeles să renunțe total ori parțial la termenul de preaviz.
Împrejurarea că salariatul demisionar nu a prestat, în interiorul termenului de preaviz, activitate pentru angajatorul său, acest fapt nu împiedică încetarea contractului individual de muncă, prin demisie, la împlinirea termenului de preaviz, atâta timp cât angajatorul nu a dispus, până la expirarea termenului de preaviz, concedierea disciplinară a salariatului pentru absențele nemotivate din această perioadă.
[ Mai mult... ]

Decizie de concediere emisă ulterior încetării CIM prin demisie - Mădălina Moceanu
Angajatorul este îndreptățit să sancționeze abaterile disciplinare săvârșite de salariați anterior cererii de demisie sau în cursul termenului de preaviz, prevăzut de Codul muncii, însă decizia de sancționare disciplinară trebuie emisă înainte de încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a împlinirii termenului de preaviz.
Angajatorul avea posibilitatea suspendării contractului individual de muncă, pe durata cercetării disciplinare prealabile și, pe cale de consecință, termenul de preaviz se suspenda corespunzător. În speță, nu s-a dispus însă suspendarea contractului individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Definiția demisiei - Costel Gilca
Demisia este expresia libertății muncii a lucrătorului și reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului.
Altfel spus salariatul are oricând posibilitatea să înceteze contractul individual de muncă, fără să motiveze gestul său. Dreptul de a muncii sau de a nu muncii nu solicită explicații, este un drept individual intrinsec.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În concret, textele supuse modificării se referă la explicitarea obligației angajatorului de a înregistra demisia și la durata maximă a termenului de preaviz. 
    În opinia noastră, formularea expressis verbis ca o obligație a angajatorului în înregistrarea demisiei nu este, în realitate, decât o modalitate de întărire – cvasipleonastică – a unei îndatoriri legale care oricum incumba acestuia. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 81 Codul muncii, prin demisie se înțelege actul unilateral de voință asalariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz (termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere). [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractului său individual de muncă dă expresie principiului libertății muncii. În conformitate cu acest principiu, care consacră libertatea alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activității, nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie149. Orice persoană fizică este liberă, pe de o parte, să încheie sau să nu încheie un contract de muncă în calitate de salariat, iar pe de altă parte, să continue desfășurarea activității sau să pună capăt contractului de muncă în baza căruia își desfășoară activitatea. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 81 Codul muncii, prin demisie se înțelege actul unilateral de voință asalariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz (termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. (…)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. (…)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Momentul încetării contractului de muncă în cazul demisiei. Decizia de concediere disciplinară emisă după expirarea termenului de preaviz
Retragerea demisiei de către angajat. Continuarea activității după expirarea termenului de preaviz // Withdrawal of resignation by the employee. Continuation of activity after expiration of the notice period
Termenul de preaviz și consecințele juridice ale nerespectării termenului de preaviz // The notice period and the legal consequences of failure to fulfill it
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Ce acte trebuie să primești de la angajator, în cazul unei demisii?
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Preavizul în cazul demisiei și semnificațiile acestuia
Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului. Demisie. Manifestarea de voință neîndoielnică a salariatului în sensul încetării raporturilor de muncă/Termination of the individual employment agreement upon the employee‘s request. Resignation. The clear manifestation of the employee‘s will with regards to the termination of the employment relations
Ce trebuie să știm despre demisia fără preaviz?
Ce trebuie să știm despre demisia fără preaviz?
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Modele:
Decizie de încetare a contractului individual de muncă - demisie cu preaviz
Demisie (cu preaviz)
Decizie de încetare a contractului individual de muncă - demisie
Demisie (cu renunțarea totală sau parțială a preavizului)
;
se încarcă...