Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 80.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (4)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (5)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (30), Modele (1), Comentarii expert (6)

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajatorul nu trebuie sa emita decizie de reintegrare a salariatului odată ce a fost anulată decizia de desfacere a CIM de catre instanta - Mădălina Moceanu
De vreme ce instanța a dispus anularea deciziei de concediere intra în funcțiune principiul retroactivității, adică nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor ci și pentru trecut, înlăturând efectele concedierii produse intre momentul emiterii actului și cel al anularii de către instanță.
Din acest principiu izvorăște și cel al repunerii în situația anterioară, ceea ce înseamnă că persoana în cauză trebuie sa-și recupereze toate drepturile de care a fost deposedată prin decizia nelegala a angajatorului, respectiv statutul de salariat, funcția, postul, locul de muncă, precum și despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe acea perioadă cât a fost împiedicat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu.
[ Mai mult... ]

Anularea concedierii - Denisa Pătrașcu
În cazul în care se constată ilegalitatea concedierii salariatul are dreptul de a fi repus în situația anterioară acesteia, dacă solicită acest lucru. Indiferent de această solicitare salariatul are dreptul la recuperarea drepturilor de natură salarială majorate, indexate și reactualizate la care ar fi beneficiat dacă nu ar fi avut loc concedierea.
În cazul în care salariatul nu solicită reintegrarea în funcția anterioară, relațiile dintre părți sunt considerate atât de avariate încât nu pot fi continuate, motiv pentru care, la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești, contractul individual de muncă încetează de drept.
[ Mai mult... ]

Constituționalitate. Dispute. Soluția - Horatiu Sasu
Aceste dispoziții legale au fost supuse excepției de neconstituționalitate, în urma căruia Curtea Constituțională a constatat că textul menționat este în conformitate cu cel constituțional (Decizia Curții Constituționale nr. 1.230 din 20 decembrie 2007). Astfel, prin Încheierea din 12 iulie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 38.040/3/2006, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 și art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (în prezent articolele în cauză sunt 79 și 80 C. muncii republicat – nota H. Sasu; cu această precizare se va citi decizia de mai jos). Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Rio Bucovina" - S.R.L. din București cu prilejul soluționării contestației formulate de Mihaela Gorodin împotriva deciziei de concediere emise de autorul excepției.
În motivarea excepției autorul acesteia susține, în esență, că art. 77 din Codul muncii este contrar prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, întrucât îngrădește dreptul angajatorului de a invoca în apărarea poziției sale și a intereselor sale legitime și alte motive decât cele enumerate în decizia de concediere. De asemenea, consideră că art. 78 alin. (2) din Codul muncii, referitor la obligarea, prin hotărârea instanței de judecată, ca angajatorul să pună la dispoziția angajatului concediat funcția deținută anterior, aduce atingere dreptului de proprietate privată și principiului libertății economice, precum și prevederilor art. 57 din Constituție referitoare la exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților constituționale.
[ Mai mult... ]

Despăgubiri și penalități datorate salariatului în cazul desfacerii nelegale a contractului de muncă - Mădălina Moceanu
Conform dispozițiilor art. 80 din Codul muncii, angajatorul este obligat să îl despăgubească pe salariat nu numai pentru salariile neprimite de acesta, dar și pentru celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
Ori, în mod indubitabil prin  concedierile nelegale la care a fost suspus reclamantul/salariatul, în două rânduri consecutiv, acesta a fost pus în imposibilitatea de a-și achita creditul pe care ce-i drept, singur l-a contractat, dar, de a cărei imposibilitate de a-l plăti s-a făcut vinovat angajatorul, care l-a concediat pe reclamant/salariat nelegal.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin formularea explicită a textului de lege nou introdus prin Legea nr. 40/2011 se pune capăt unei îndelungate dezbateri doctrinare cu privire la situația celui care nelegal concediat, deși obține anularea deciziei de concediere, nu solicită expres și reintegrarea în muncă. 
    Absența unei soluții legislative explicite care să indice temeiul legal al încetării contractului de muncă în această ipoteză a generat poziții diferite în doctrină și o jurisprudență eterogenă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Daunele-interese se acordă în condițiile dreptului comun. Oexcepție de la această regulă oreprezintă acordarea despăgubirilor în temeiul art. 80 Codul muncii. Potrivit textului legal menționat, în situația în care instanța constată netemeinicia sau nelegalitatea concedierii, are următoarele obligații: să dispună anularea deciziei de concediere contestate și să îl oblige pe angajator la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care salariatul afost lipsit, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate de contestator. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Este adevărat că, potrivit dispozițiilor art. 253 C.mun., angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 
    Însă, din economia dispoziției legale mai sus redate, rezultă că antrenarea răspunderii patrimoniale a angajatorului și obligarea sa la despăgubiri pentru prejudiciul moral produs salariatului sunt posibile în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, revenind reclamantului sarcina de a dovedi întrunirea cumulativă a elementelor răspunderii, și anume fapta ilicită, prejudiciul, culpa angajatorului și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Daunele-interese se acordă în condițiile dreptului comun. Oexcepție de la această regulă oreprezintă acordarea despăgubirilor în temeiul art. 80 Codul muncii. Potrivit textului legal menționat, în situația în care instanța constată netemeinicia sau nelegalitatea concedierii, are următoarele obligații: să dispună anularea deciziei de concediere contestate și să îl oblige pe angajator la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care salariatul afost lipsit, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate de contestator. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În ceea ce privește cea de atreia critică, tribunalul aconstatat că aceasta este fondată. Prin decizia Curții de apel Constanța nr. 182/CM/5.03.2012, s-a dispus obligarea SC […] către […] „la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii la data reintegrării”, prin urmare este greșit considerentul primei instanțe în sensul că titlul executor nu ar fi prevăzut că drepturile salariale nu ar trebui să fie plătite reactualizate. De altfel, prin dispoziția instanței de recurs se reia în dispozitiv odispoziție legală, respectiv art. 80 alin. (1) din Codul muncii care prevede că „în cazul în care concedierea afost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul”, prin urmare reactualizarea operează chiar de la data concedierii, în aplicarea principiului restitutio in integrum rezultând din desfacerea nelegală acontractului de muncă în contextul procesului inflaționist. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei și reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior concedierii
STUDIU DE CAZ: Efectele incapacității temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz. Consecințele neacordării termenului legal de preaviz
Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Limitele obiectului învestirii/Application for revision based on the provisions of art. 509 paragraph (1) point 1 of the Code of civil procedure. Limits of the object of investiture
Este constituțională obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri în cazul unei concedieri netemeinice și nelegale?
Salariat. Despăgubiri.Prejudiciul cauzat prin suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii, apreciat neconstituțional prin Decizia nr. 279/2015 a Curții Constituționale
Aviz, autorizație sau atestare pentru exercitarea profesiei. încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit g) din Codul muncii
Natura juridică a tichetelor de masă reglementate de Legea nr. 142/1998
17. Fotografierea elevului în scop didactic. Acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială. Reindividualizarea sancțiunii disciplinare
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești prin care se dispune repunerea angajatului în situația anterioară unei concedieri nelegale
13. Reintegrarea salariatului în alt post decât cel avut anterior concedierii. Concediere pentru absențe nemotivate. Nelegalitatea cercetării disciplinare
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
;
se încarcă...