Art 8 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 8.
- Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractelor colective de muncă. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă în perioada de preaviz. Încălcarea flagrantă a principiului bunei credințe - Mădălina Moceanu
Unul dintre principiile de bază în derularea raporturilor de muncă îl constituie principiul consensualității și al bunei credințe, principiu care își găsește reglementarea în cuprinsul dispozițiilor art. 8 din codul muncii.
Ori, aplicarea celei mai drastice sancțiuni, în perioada de preaviz a contestatorului, pentru îndeplinirea corespunzătoare a unei atribuții de serviciu, faptă care nu a atras consecințe negative suficient de mari, astfel încât să fie lezată valorile enumerate mai sus, încalcă flagrant principiul bunei credințe.
[ Mai mult... ]

Hărțuire psihologică. Comportam. necorespunzător trebuie să fie voluntar, cu excluderea unor acte/fapte accidentale și neintenționate - Mădălina Moceanu
Există hărțuire psihologică chiar dacă autorul hărțuirii nu a intenționat ca prin acțiunile sale să discrediteze o altă persoană sau să îi afecteze în mod deliberat condițiile de muncă.
Este suficient ca acțiunile sale, săvârșite voluntar , nu accidental, să fi determinat obiectiv astfel de consecințe.
[ Mai mult... ]

Principiile relațiilor de muncă - Costel Gilca
a) Principiul bunei credințe
Un alt principiu fundamental al relațiilor de muncă, introdus la adoptarea Codului muncii în anul 2003 îl reprezintă principiul bunei credințe.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Fapta ilicită afirmată decurge din executarea unor atribuții în planul raporturilor de muncă, răspunderea civilă are natura juridică a răspunderii contractuale prevăzute de art. 253 C.mun. și, în consecință, justificarea pretențiilor se analizează după regulile speciale în materie. 
   2. Fapta angajatorului care produce un prejudiciu material sau moral angajatului trebuie apreciată ca ilicită prin prisma obligațiilor asumate în relațiile de muncă, astfel cum rezultă din lege, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern, contractul individual de muncă. Se consideră faptă în legătură cu serviciul, potrivit cerințelor art. 253 C.mun., nu numai fapta săvârșită de angajator în exercitarea propriu-zisă a obligațiilor de serviciu, ci și orice altă faptă care, într-o formă sau alta, are legătură cu aceste obligații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
încadrarea și salarizarea conform grilei de salarizare negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru personalul încadrat în funcții de execuție cu studii superioare. Discriminare față de un alt salariat cu aceeași funcție și atribuții de serviciu
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Propunere "de lege ferenda" privind obligația angajatorului de informare cu privire la clauzele esențiale din contractul individual de muncă
Decizie de concediere. Lipsa evidențierii motivelor concrete și efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere și reintegrarea în post
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Decizie de sancționare disciplinară. Inaplicabilitatea regulamentului de ordine interioară neadus la cunoștința salariatului sancționat
Drepturi salariale restante neacordate din cauza delapidării lor de către un alt angajat. Inexistența opțiunii între acțiunea întemeiată pe răspunderea delictuală și cea întemeiată pe răspunderea contractuală. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Decizie de concediere. Lipsa din conținutul acesteia a motivelor de fapt și de drept care au determinat concedierea. Anulare
Desfacere disciplinară a contractului de muncă. Principiul bunei-credințe
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...