Art 76 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 76.
- Jurisprudență, Reviste (44), Doctrină (3), Comentarii expert (5)

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (4)

b) durata preavizului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (7)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Jurisprudență, Reviste (15), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în anulare decizie de concediere. Nerespectarea condițiilor prevazute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune - Mădălina Moceanu
Decizia nr.1 din 28.02.2013 a fost emisă cu nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) – d) din Codul muncii, privind concedierea pentru motive care nu au legătură cu persoana salariatului, aceasta nefiind nemotivată în fapt și în drept, iar sancțiunea care intervine în lipsa acestei mențiuni este nulitatea absolută conform art. 78 din Codul muncii.
De asemenea, decizia în cauză nu conține nici mențiunile obligatorii conform art. 252 alin. (2) din Codul muncii, în cazul unei concedierii disciplinare, sancțiunea fiind tot nulitatea deciziei emise.
[ Mai mult... ]

Aplicarea criteriilor stabilite la concedierea colectiva. Imposibilitatea invocarii unui alt criteriu în timpul litigiului - Mădălina Moceanu
Angajatorul a luat masura efectuarii unei concedieri colective, în cadrul acestei proceduri având obligatia, în conformitate cu prevederile art. 74 lit. c) C.mun., în forma în vigoare la data emiterii deciziei de concediere (actualmente art. 76 lit. c din Codul muncii), de a respecta anumite criterii de stabilire a ordinii de prioritati.
Angajatorul a mentionat în cuprinsul deciziei contestate în prezentul litigiu ca a avut în vedere la desfiintarea postului contestatorului, criteriul referitor la "salariatii care cumuleaza pensia cu salariul sau beneficiaza de alte surse suplimentare de venit".
[ Mai mult... ]

Concediere colectiva. Directiva Cons. 98/59/CE/20.07.1998 privind aproprierea legislațiilor st. membre cu privire la conced. colective - Mădălina Moceanu
Recurenta nu a respectat procedurile de informare, respectiv cele care sa cuprinda criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, asa cum corect a apreciat instanta ca decizia nu contine în mod obligatoriu toate elementele prevazute de art.74 din Codul muncii (actualul art. 76 din Codul muncii), astfel încât devin incidente în cauza dispozitiile art.76 din Codul muncii (actualul art. 78 din Codul muncii) si care atrag nulitatea absoluta a masurii dispuse, nerezultând " criteriile propuse pentru selectarea lucratorilor ce urmeaza a fi concediati în masura în care legislatiile si /sau practicile nationale atribuie aceasta competenta angajatorului".
Potrivit art.76 din Codul muncii (art. 78 din Codul muncii) "Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta".
[ Mai mult... ]

Concediere colectivă. Aplicarea criteriilor de prioritate. Justificarea criteriului concret aplicat de angajator - Mădălina Moceanu
Aflându-ne în ipoteza unei desființări a locului de muncă din motive obiective, legiuitorul a impus existența unor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, în conformitate cu art. 69 lit. d) și art. 76 lit. c) din Codul muncii, exigența fiind nu doar de ordin formal, ci vizând fondul procedurii de concediere. Cu alte cuvinte, angajatorul are îndatorirea de a selecta salariații care ocupă posturile ce urmează a fi desființate în raport de anumite criterii și trebuie să justifice în concret, în cazul fiecărui salariat, ce criteriu a fost avut în vedere, în scopul excluderii unei decizii arbitrare a angajatorului și înlăturării unui eventual abuz al acestuia.
Aceste criterii nu reprezintă simple enunțuri ori motive formale pentru departajarea salariaților, ci trebuie să reflecte în mod real situația în care se găsește salariatul concediat, în raport cu alți salariați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Forma și durata preavizului în cazul desfacerii CIM
12. Contestație împotriva notificării de preaviz. Critici aduse deciziei de concediere pentru prima dată în apel. Limitele efectului devolutiv al apelului
Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator
Concediere colectivă. Decizie ce nu prevede individualizarea criteriului ce a constituit temeiul concedierii. Anulare
Decizie de concediere. Neaplicarea ordinii de prioritate (preferință) prevăzută de art. 80 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă pe anii 2012-2013. Anulare
Decizie de concediere. Lipsa evidențierii motivelor concrete și efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere și reintegrarea în post
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvență și reorganizarea activității societății. Contestație. Respingere
Decizie de eliberare din funcție a unui funcționar public, în situația desființării instituției în cadrul căreia activa
Decizie de concediere. Desființare formală, iar nu reală a postului. Anularea deciziei și reîncadrarea angajatului
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere și a deciziei de concediere și care sunt condițiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere și a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului
;
se încarcă...