Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului -
Art. 61.
- Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (5), Comentarii expert (8)

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10)

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (3), Comentarii expert (9)

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (3), Comentarii expert (30)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Analiza cazului de concediere - Horatiu Sasu
Pentru a dobândi și menține calitatea de salariat, orice persoană fizică trebuie să fie aptă pentru prestarea acelei munci, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. De aceea, este reglementat examenul medical, nu numai la încheierea contractului individual de muncă, ci și periodic pe parcursul executării sale (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 414).
Textul legal vizează inaptitudinea medicală a salariatului față de exercitarea atribuțiilor unui anumit loc de muncă, iar nu o inaptitudine medicală generală (care ar determina pensionarea acestuia pentru invaliditate de gradul I sau II). Inaptitudinea medicală specială (față de un anumit loc de muncă) trebuie să fie:
[ Mai mult... ]

Caracterul neimputabil al concedierii - Horatiu Sasu
Concedierea salariatului pentru acest motiv nu este imputabilă salariatului, constituind un caz de necorespundere profesională din rațiuni medicale (în acest sens: Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 4/2003, pag. 223; Ion Traian Ștefănescu, Tratat de Dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 513).
În consecință, salariatul concediat va avea dreptul la compensația prevăzută de Contractul colectiv de muncă (dacă există un astfel de document), precum și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare - de exemplu, dreptul la indemnizație de șomaj, dacă îndeplinește condițiile de stagiu prevăzute de lege (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, op. cit., nr. 4/2003, pag. 224).
[ Mai mult... ]

Caracterul neimputabil al concedierii. Consecințe - Horatiu Sasu
Concedierea pe motivul prevăzut la art. 61 lit. d) din Codul muncii nu este imputabilă salariatului. În consecință, salariatul concediat va avea dreptul la celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare - de exemplu, dreptul la indemnizație de șomaj, dacă îndeplinește condițiile de stagiu prevăzute de lege (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 4/2003, pag. 224). Este însă posibil, fiind întâlnite frecvente situații în practică, când necorespunderea profesională se datorează culpei salariatului (de exemplu, nu se preocupă de perfecționarea pregătirii profesionale, ori săvârșește fapte incompatibile cu postul ocupat). În atari situații, angajatorul este cel care, pe baza probelor care le are va decide ce măsură va dispune: sancționare disciplinară sau concedierea pentru necorespundere profesională (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 301). [ Mai mult... ]

Care este consecința nerespectării obigației salariatului de a se prezenta la examenele medicale ? - Mădălina Moceanu
Pentru anumite activități, meserii sau profesii, la încheierea contractului individual de muncă trebuie să existe, după caz, un aviz, o autorizație sau un atestat emis de către organele competente, însă toate aceste documente dovedesc aptitudinile profesionale ale salariatului pentru desfășurarea activității.
Conform dispozițiilor art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, „lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul de lege a fost reprodus în forma rezultată după adoptarea Legii nr. 49/2010, eliminându-se prevederea care permitea concedierea angajaților care îndeplineau condițiile de pensionare, dar nu solicitau înscrierea la pensie. 
    Această soluție – avem în vedere concedierea pensionabililor – este coerentă cu teza promovată de legiuitor și prin Legea nr. 49/2010 și reluată, în bună parte, de Legea nr. 40/2011, respectiv, în privința încetării de drept a contractului de muncă în cazul îndeplinirii condițiilor standard de pensionare (vârstă standard, stagiu complet de pensionare). [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Concedierea este definită de art. 58 alin. (1) Codul muncii ca fiind „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului”. 
    Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care concedierea salariaților poate fi dispusă și stabilește cu caracter imperativ toate condițiile pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească în fiecare caz de concediere. De asemenea, legea prevede anumite situații în care concedierea salariaților este interzisă și consacră expres dreptul salariaților la protecție împotriva concedierilor nelegale. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    (2) În cazul în care salariatul încalcă prevederea menționată mai sus, angajatorul are dreptul de aconcedia salariatul în temeiul art. 61 lit. a) Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    a) Reabilitarea disciplinară este relevantă pentru salariat în privința abaterilor repetate, care pot atrage concedierea disci-plinară aacestuia, potrivit art. 61 lit. a) Codul muncii: „Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații: a) în cazul în care salariatul asăvârșit oabatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină amuncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară”. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În cazul în care sancțiunea disciplinară aplicată aconstat în desfacerea disciplinară acontractului individual de muncă, devine aplicabilă limitarea prevăzută de art. 79 Codul muncii astfel încât angajatorul nu poate proba alte aspecte decât cele indicate în decizia contestată tocmai pentru că nu poate invoca alte motive decât cele reținute inițial. Astfel, potrivit art. 61 lit. a) Codul muncii, concedierea poate fi dispusă și ca sancțiune disciplinară astfel încât această limitare aprobațiunii se aplică și în acest caz întrucât angajatul trebuie să cunoască motivul pentru care afost sancționat astfel încât să își poată formula apărările considerate necesare, din această cauză art. 252 alin. (2) Codul muncii impunând, sub sancțiunea nulității, ca în conținutul deciziei de sancționare să fie cuprinsă și descrierea faptei imputate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Reviste:
Concediere disciplinară. Termenul de formulare a contestației. Conținutul formal al deciziei/Disciplinary dismissal. Complaint lodging term. Formal content of the decision
Considerații asupra posibilității de reglementare a concedierii fără cauză a salariaților
Codul muncii - Art. 61. Cazuri (comentariu)
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Inaptitudinea fizică și /sau psihică, condiție a concedierii
Cercetare disciplinară. Lipsa apărării salariatului. Lipsa menționării motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate
Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzut de art. 252 alin. (1) Codul muncii
Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea primelor de încadrare și de instalare
Studiu de caz: Obligativitatea emiterii notificării de către angajator privind încetarea raporturilor de muncă
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 7/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozițiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului, respectiv ce se înțelege prin decizie a organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, în corelare cu dispozițiile art. 30-33 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 pct. VIII B lit. v) și pct. 4 al ultimului alineat din capitolul III din Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010
;
se încarcă...