Art 55 Încetarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
Art. 55.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Contractul individual de muncă poate înceta astfel: Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

a) de drept; Jurisprudență, Reviste (6)

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (13)

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (8)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul părților în cazul minorului salariat în vârstă de 15-16 ani - Horatiu Sasu
O discuție ar putea apare cu privire la capacitatea salariatului cu vârsta între 15 și 16 ani de a-și manifesta acordul în vederea încetării contractului individual de muncă și procedura aferentă.
Dacă contractul de muncă este valabil numai cu încuviințarea părinților, încetarea acestuia prin acordul părților trebuie să beneficieze din nou de acest acord?
[ Mai mult... ]

Aplic. sanct. nulit. abs. a dec. de conced. în cazul neindicarii în continutul acesteia a temeiului legal al masurii dispuse de angajator - Mădălina Moceanu
Într-adevar, concedierea este încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, care poate fi dispusa numai în situatiile expres si limitativ prevazute de lege, în speta, de art. 61 si 65 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Caracterul imperativ al dispozițiilor legale care reglementează încetarea contractului de muncă - Horatiu Sasu
Încetarea contractului de muncă trebuie să se facă cu respectarea dispozițiilor legale. Ca urmare a incidenței principiului legalității, instituirea altor cauze de încetare a contractului de muncă decât cele arătate de Codul muncii sau a altor condiții în care aceasta poate avea loc, sunt lovite de nulitate.
Legalitatea măsurării desfacerii contractului de muncă și a condițiilor de operare a cazurilor de desfacere a contractului de muncă se analizează de organul jurisdicțional în raport de dispozițiile Codului muncii și ale legilor speciale (Monna-Lisa Belu Magdo, Conflictele colective și individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001, pag. 130).
[ Mai mult... ]

Clasificarea motivelor de încetare a contractului de muncă - Horatiu Sasu
Potrivit art. 55 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta:
a) de drept (spre exemplu la expirarea termenului pentru care a fost încheiat: deși regula este încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată (art. 12 alin. (1) Codul muncii), Codul prevede, în mod restrictiv, situațiile care permit încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată: în cazul înlocuirii titularului unui post care lipsește temporar de la serviciu și căruia angajatorul este obligată să îi păstreze postul, prestare unor munci cu caracter sezonier precum și a altor activități cu caracter temporar);
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Libertatea muncii și limitele ei. Art. 41 alin. (1) din Constituția României, republicată, prevede că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Potrivit art. 3 alin. (2) și (3) Codul muncii, orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze și nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. [ Mai mult... ] 

.....
    Noțiune. Încetarea contractului prin acordul părților constituie o aplicare a principiului „mutuus dissensus” potrivit căruia convențiile legal făcute se pot revoca prin consimțământul mutual al părților. De asemenea, această modalitate de încetare reprezintă și o aplicare a principiului libertății muncii. 
    Condiții. Actul juridic prin care părțile își manifestă acordul în privința încetării contractului individual de muncă trebuie să îndeplinească condițiile esențiale prevăzute de lege pentru valabilitatea oricărui act juridic (art. 1179 C. civ..). De exemplu, voința angajatorului pentru încetarea contractului poate fi exprimată numai de organele de conducere care sunt abilitate prin lege sau prin actul constitutiv să exprime un astfel de acord. [ Mai mult... ] 
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    1.Părțile convin asupra încetării Contractului de muncă la data de __________ [2], în temeiul art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate prezuma nici existența, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial din însăși existența măsurii încetării unilaterale a contractului individual de muncă, chiar dacă această măsură s-a dovedit a fi nelegală. 
    Nu este suficientă simpla argumentare, nesusținută de suport probator, în sensul existenței unor consecințe negative pe planul fizic și psihic, chiar plauzibile în astfel de situații. Este adevărat că instanța are putere de apreciere sub aspectul daunelor morale, dar aprecierea se face în funcție de un minim de probe pe care partea are obligația de a le administra. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Încetarea contractului prin acordul părților constituie o aplicare a principiului „mutuus dissensus” potrivit căruia convențiile legal făcute se pot revoca prin consimțământul mutual al părților. De asemenea, această modalitate de încetare reprezintă și o aplicare a principiului libertății muncii. 
    Condiții. Actul juridic prin care părțile își manifestă acordul în privința încetării contractului individual de muncă trebuie să îndeplinească condițiile esențiale prevăzute de lege pentru valabilitatea oricărui act juridic (art. 1179 C. civ..). De exemplu, voința angajatorului pentru încetarea contractului poate fi exprimată numai de organele de conducere care sunt abilitate prin lege sau prin actul constitutiv să exprime un astfel de acord. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Reviste:
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Perioada de probă. Propuneri de lege ferenda
Asociație de proprietari. Decizie de concediere a administratorului-casier. Nerespectarea condițiilor prevăzute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune aplicabilă
Excepție de la art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare în baza contractului individual de muncă deja existent. Continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an/Exception from art. 289 para. (1) of the Law no. 1/2011, the maintenance of the capacity as tenure teacher and/or coordinating researcher, pursuant to the existing individual employment agreement. The continuation of the activity of an educator or researcher after retirement, on the basis of a contract concluded for a predetermined one-year term
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Contractul individual de muncă. Perioada de probă. Prelungirea duratei prin voința unilaterală a angajatorului
Codul muncii - Despre perioada de probă. Art. 31-33 (comentariu)
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Nota de lichidare a angajaților ar putea fi eliberată obligatoriu în termen de 3 zile
SENAT: Angajatorii, obligați să emită în 3 zile nota de lichidare a salariatului
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Cerere de încetare a contractului individual de muncă cu acordul părților
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014
;
se încarcă...