Art 5 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 5.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce a decis CJUE referitor la discriminare și accesul la încadrarea în muncă sau la muncă? - Mădălina Moceanu
Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă și articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05.07.2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă trebuie interpretate în sensul că o situație în care o persoană, prin prezentarea candidaturii sale pentru un loc de muncă, nu vizează să obțină acel loc de muncă, ci doar statutul formal de candidat, cu unicul scop de a solicita o despăgubire, nu intră sub incidența noțiunii „acces la încadrare în muncă sau la muncă”, în sensul acestor dispoziții, și poate fi calificată abuz de drept în cazul în care sunt întrunite condițiile impuse în temeiul dreptului Uniunii.
Astfel s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-423/15 prin Hotărârea din data de 28.07.2016.
[ Mai mult... ]

Discriminarea - Denisa Pătrașcu
Prin acest articol se reiterează principiul egalității în drepturi a cetățenilor prevăzut de art.16 alin.(1)-(2) și art.17 alin.(1) din Constituție potrivit căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi. Aceste articole se coroborează cu dispozițiile art.41 alin.(4) din Constituție, potrivit căruia la muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbații.
Această prevedere reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului, prevăzut de art.23 pct.2 din Declarația universală a drepturilor omului și art.26 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.
[ Mai mult... ]

Principiul egalității de tratament - Costel Gilca
Un alt principiu fundamental în relațiile de muncă, care reprezintă o altă contaminare, în relațiile de muncă, a principiilor fundamentale ale relațiilor umane, îl reprezintă egalitatea de tratament între oameni la toate nivelurile vieții sociale.
Principiul egalității de tratament a cunoscut o dinamică accentuală după cel de al doilea război mondial, studii întregi, dispoziții legale și instituții internaționale consacrându le implementării acestui principiu.
[ Mai mult... ]

Principiul nediscriminării – corelații legislative - Horatiu Sasu
Art. 5 alin. (2) consacră generic principiul nediscriminării, în sensul interzicerii oricărei discriminări în raporturile de muncă.
La rândul său, Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare garantează principiul egalității între cetățeni și al excluderii privilegiilor și discriminării în exercitarea dreptului la muncă (art. 1 alin. (2) lit. e) pct. i). Potrivit aceluiași act normativ, constituie contravenție discriminarea unei persoane la încetarea raportului de muncă pentru motivul că aparține unei anumite rase, naționalități, etnii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului, sau orientării sexuale a acesteia, cu excepția cazurilor prevăzute de lege - art. 6 lit. a) (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 4/2003, pag. 215).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Pe de altă parte, acest criteriu este unul vag, fără afi clar ce elemente au fost avute în vedere în evaluare potrivit acestui criteriu, ceea ce pune în discuție obiectivitatea evaluării și, din această perspectivă, respectarea de către angajator aprincipiului nediscriminării enunțat de art. 5 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Deși invocă existența unei fapte de discriminare și prevederile O.G. nr. 137/2000, respectiv art. 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, reclamantul nu identifică criteriul în baza căruia a fost discriminat, în condițiile în care, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Pe de altă parte, acest criteriu este unul vag, fără afi clar ce elemente au fost avute în vedere în evaluare potrivit acestui criteriu, ceea ce pune în discuție obiectivitatea evaluării și, din această perspectivă, respectarea de către angajator aprincipiului nediscriminării enunțat de art. 5 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
încadrarea și salarizarea conform grilei de salarizare negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru personalul încadrat în funcții de execuție cu studii superioare. Discriminare față de un alt salariat cu aceeași funcție și atribuții de serviciu
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
16. Redistribuire personal în unitate bugetară. Modificarea contractului individual de muncă: condiții de formă
Stabilirea criteriilor de evaluare și selecție în cazul concedierii
Discriminare pe criteriul genului în raporturile de muncă. Concedierea determinată de desființarea locului de muncă a unei salariate care a efectuat concediul pentru creșterea copilului
Transfer de întreprindere. Bonus anual prevăzut în contractul colectiv de muncă. Natura juridică. Discriminare
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Abaterea disciplinară
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...