Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 49.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. Jurisprudență

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Încetarea de drept a CIM pe perioada suspendării. Precizări - Horatiu Sasu
„Cheia” prevederii pe care o adnotăm o reprezintă imperativul prevalării cauzei de încetare de drept („va prevala”, nu „poate prevala”). Dispoziția legală este impusă de necesitatea practică de a oferi o soluție angajatorilor confruntați cu prelungirea forțată a contractului de muncă, prin concedii medicale (spre exemplu) a salariaților „vizați” de încetarea de drept a contractului. Așa fiind, salariatului încadrat pe o perioadă determinată, care înainte cu 2 zile de expirarea termenului prevăzut în contract, prezintă concediu medical, îi poate înceta contractul de muncă după cele 2 zile [încetare de drept – art. 56 lit. i) C. muncii].
Așadar, alin. (5) lămurește un aspect care în practică ridica multe probleme și era sursă de conflicte de muncă; în prezent soluția este aplicabilă la orice caz de încetare de drept intervenit pe perioada suspendării.
[ Mai mult... ]

Încetarea detașării la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă - Mădălina Moceanu
În ipoteza încetării de drept a detașării ca urmare a expirării termenului prevăzut în actul administrativ de detașare, legiuitorul nu a reglementat condiții de formă și de fond sau interdicții, ca în cazul concedierii din inițiativa angajatorului.
Ca urmare a încetării detașării nu intervine concedierea salariatului, ci revenirea acestuia la locul de muncă avut anterior în cadrul societății de la care a fost detașat. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a incapacității temporare de muncă a salariatului, dovedită cu certificat medical, nu poate avea ca efect prelungirea detașării, în lipsa unor dispoziții legale în acest sens.
[ Mai mult... ]

Între bună-credință și rea-credință - Horatiu Sasu
Alineatul (6) al art. 49 C. muncii este lămuritor pentru o serie de situații. Pe de o parte, extinde prevederile referitoare la prelungirea preavizului și la alte aspecte ale activității salariatului în afară de prelungirea preavizului; astfel, concediul medical în timpul retrogradării disciplinare face ca termenul retrogradării să se împlinească după ce salariatul a revenit la lucru.
Pe de altă parte, reglementarea poate să deschidă poarta unor abuzuri din partea angajatorului.
[ Mai mult... ]

Suspendarea CIM - Denisa Pătrașcu
Contractul individual de muncă este un contract consensual, bilateral și cu executare succesivă ceea ce presupune că executarea prestațiilor pe care părțile le datorează se realizează într-o perioada de timp. Suspendarea reprezintă un instrument legal de protecție a salariatului , în fața modificărilor ce pot apărea în viața sa sau în activitatea angajatorului.
Pentru ca neîndeplinirea prestațiilor să ducă la suspendarea contractului și nu la încetarea acestuia această încetare trebuie să îndeplinească trei condiții: 1) să fie temporară; 2) să nu aibă caracter culpabil ; 3) să fie reglementată de lege. Această a treia condiție este datorată faptului că nu orice situație de suspendare a executării unei prestații a uneia dintre părțile contractului de muncă temporară și non- culpabilă, reprezintă o suspendare a contractului individual de muncă, un exemplu în acest sens îl constituie repausul zilnic, săptămânal, concediul de odihnă și zilele de sărbătoare legală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin modificarea adusă Codului muncii, art. 49 a fost completat cu 2 alineate care, în esență, vizează următoarele aspecte: 
    – posibilitatea încetării de drept a contractelor de muncă suspendate; 
    – suspendarea contractelor de muncă determină și suspendarea termenelor privind încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de muncă. 
    În legătură cu primul aspect, apreciem ca necesară și binevenită intervenția legiuitorului, întrucât suspendarea contractului de muncă reprezintă, prin ipoteză, un incident produs pe parcursul executării contractului de muncă. Or, dacă acest contract încetează de drept și, prin definiție, nu se mai pune problema continuării sale, este de la sine înțeles că nu mai subzistă nicio rațiune ca suspendarea să mai aibă loc. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune și clasificare. Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă încetarea temporară a producerii efectelor acestui contract116. 
    116 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 75-97; I.T. Ștefănescu, „suspendare a contractului individual de muncă” în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

-

[ Mai mult... ]


.....

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

-

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Reviste:
Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Considerații privind perioada de probă inserată în contractul individual de muncă
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Suspendarea exercițiului funcției de executor judecătoresc
19. Procedura concedierii disciplinare. Condiții legale privind forma deciziei de concediere, prevăzute sub sancțiunea nulității
Poate fi asimilat contractul individual de muncă suspendat cu neîncheierea unui contract individual de muncă?
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
Studiu de caz - A procedat corect angajatorul când a dispus încetarea CIM, deși salariatul se afla în CM?
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...