Art 41 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 41.
- Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (3), Comentarii expert (8)

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (1), Comentarii expert (6)

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (5)

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (20), Comentarii expert (2)

a) durata contractului; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

b) locul muncii; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (4)

c) felul muncii; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (10)

d) condițiile de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

e) salariul; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1), Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adaugarea unor atribuii noi care corespund in fapt unei functii cu un alt specific reprezinta modificarea CIM in privinta felului muncii - Mădălina Moceanu
Chiar daca funcția păstreaza aceeași denumire, in situatia in care se adauga unele atribuțiile noi celor inițial stabilite prin fișa postului - anexă la contractul individual de muncă, atribuții noi care au altă natură și corespund, în fapt, unei funcții cu un alt specific, acest aspect conduce la concluzia că, în realitate, are loc o modificare a unui element esențial al contractului individual de muncă și anume felul muncii.
In aceste conditii apreciem ca se impunea obținerea acordului salariatului și încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 41 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Anulare proces verbal de control încheiat de I.T.M. - Mădălina Moceanu
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
„Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
[ Mai mult... ]

Când nu este necesar consimțământul expres al salariatului referitor la locul muncii? - Mădălina Moceanu
Locul muncii a fost definit ca fiind localitatea și unitatea în care prestează munca, dar și cadrul în care se desfășoară o activitate în care se materializează raporturile de muncă, noțiune suprapusă în majoritatea cazurilor cu funcția sau postul ocupat.
Păstrarea salariatului pe funcția de consilier juridic, în structura aceluiași compartiment, parte componentă a unei unități a cărei denumire a fost modificată succesiv, în urma reorganizărilor, fără a interveni aspecte substanțiale asupra rolului și activității acesteia în cadrul societății nu reprezintă o modificare unilaterală a locului muncii, nefiind necesar consimțământul expres al salariatului în acest sens.
[ Mai mult... ]

Condițiile în care modificarea duratei CIM poate fi convenită prin actul adițional la contractul individual de muncă - Mădălina Moceanu
Intenția părților de a modifica durata contractului individual de muncă al reclamantului, în temeiul art. 41 alin. (3) lit. a) din Codul muncii, republicat, trebuie să rezulte, în mod expres, din cuprinsul actului adițional la contractul individual de muncă și, eventual, din menționarea, în acesta, a art. 41 alin. (3) lit. a) din Codul muncii, republicat, ca temei de drept a modificării convenite.
Ea nu poate fi dedusă din împrejurarea că prin actul adițional la contractul individual de muncă, în care părțile au convenit că se modifică funcția, locul de muncă și salariul angajatului pe perioada cât titularul locului de muncă menționat în actul adițional va ocupa o altă funcție, stabilind că celelalte clauze ale acestuia se păstrează, nu s-a stabilit postul pe care îl va ocupa salariatul după împlinirea termenului stipulat, respectiv dacă va reveni pe postul ocupat anterior încheierii actului adițional sau dacă i se va oferi un alt post corespunzător pregătirii sale profesionale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Totodată, conform art. 41 Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Regula și excepția. Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege101. 
    101 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 99-103; V. Voinescu, „modificare a contractului individual de muncă”, în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Totodată, conform art. 41 Codul muncii, republicat, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Regula și excepția. Codul muncii stabilește regula potrivit căreia modificarea contractului individual de muncă poate avea loc numai prin acordul părților. Modificarea unilaterală a contractului de muncă are caracter de excepție, fiind posibilă numai în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege101. 
    101 A se vedea și Al. Athanasiu, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul muncii, op. cit., 2017, p. 99-103; V. Voinescu, „modificare a contractului individual de muncă”, în I.T. Ștefănescu (coord.), Dicționar de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 249-250.
[ Mai mult... ]
 

.....
   
102 Pentru o analiză mai detaliată, a se vedea M. Gheorghe, Dreptul individual al muncii, op. cit., 2015, p. 180-185.
 

    Obiectul modificării. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre elementele sau clauzele contractului individual de muncă. Codul muncii face referire expresă la modificarea duratei contractului, locului muncii, a felului muncii, a condițiilor de muncă, a salariului, a timpului de muncă și a timpului de odihnă, însă această enumerare nu este limitativă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Modificarea contractului individual de muncă. Locul muncii
Conflict de muncă. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Instituție publică finanțată din venituri proprii. Grila de salarizare emisă în conformitate cu dispozițiile legale în materia salarizării unitare
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă determinată de incompatibilitatea deținerii funcției în condițiile începerii urmăririi penale
Contract individual de muncă. Modificare unilaterală de către angajator, prin revocarea angajatului din funcția de director și trecerea lui în funcția de specialist de marketing principal I, cu o salarizare inferioară. Interzicere
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Particularități // Unilateral modification of the individual labor contract. Particularities
Aspecte practice privind modificarea contractului individual de muncă în cazul personalul bugetar
Decizia de revocare din funcția de conducere este o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în lipsa acordului salariatului
15. Modificarea contractului individual de muncă în privința elementului salariu. Act adițional semnat de o altă persoană, iar nu de salariat. Aplicarea legii în timp
STUDIU DE CAZ: Modificarea contractului individual de muncă se poate face numai prin acordul părților (angajator-salariat)
Retragerea unei sarcini de serviciu nu reprezintă o modificare unilaterală a contractului de muncă
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...