Art 36 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 36.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza autorizației de muncă sau a permisului de ședere în scop de muncă, eliberată/eliberat potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor - Costel Gilca
Ca tehnică legislativă apreciem că acest articol ar fi trebuit introdus în capitol destinat principiilor fundamentale ale dreptului muncii, deoarece acest articol garantează un principiu al dreptului străinilor la muncă în condițiile și limitele stabilite prin lege.
Conform acestui articol cetățenii străini și apatrizii au dreptul de a lucra pe teritoriul României, în temeiul unui contract individual de muncă, dar numai în baza autorizației de muncă sau a permisului de ședere.
[ Mai mult... ]

Permis de munca - Denisa Pătrașcu
Potrivit prevederilor art.3-5 din OUG nr.56/2007 străinii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României la angajatori care funcționează în mod legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și de rezidenți permanenți pe teritoriul României; b) îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, solicitate de angajator potrivit legislației în vigoare; c) fac dovada faptului că sunt apți din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României; d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului; e) angajatorii au achitate la zi obligațiile către bugetul de stat; f) angajatorul să desfășoare efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației de muncă. Aceste prevederi nu se aplică străinilor care îndeplinesc funcția de administrator într-o societate comercială cu participare străină, în situația în care este o singură persoană numită în această funcție, dacă străinul desfășoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condițiile existenței unei dovezi că a desfășurat activitate similară în altă țară, solicitanților autorizației pentru muncă nominală, pentru lucrătorii transfrontalieri, precum și străinilor posesori ai unui permis de ședere în scop de studii. Autorizația de muncă poate fi eliberată, la cererea angajatorului, de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru străinii care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația română cu privire la regimul străinilor, încadrarea în muncă și detașarea acestora pe teritoriul României. Autorizația de muncă este necesară pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă sau, după caz, a permisului de ședere în scop de muncă. Autorizația de muncă se va elibera și străinilor care: a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenții sau înțelegeri de desființare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunțat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiază de drept de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor în România; c) beneficiază de drept de ședere temporară în scop de studii și solicită încadrarea în muncă în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt detașați pe teritoriul României.
Pot fi încadrați în muncă sau, după caz, pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără autorizație de muncă, următoarele categorii: a) străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă pe teritoriul României; b) străinii al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri, convenții sau înțelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenției sau înțelegerii; c) străinii care au dobândit o formă de protecție în România; d) străinii care desfășoară activități didactice, științifice sau alte categorii de activități specifice cu caracter temporar în instituții de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică și personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului, precum și străinii care desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii și cultelor; e) străinii care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome; f) străinii care sunt numiți șefi de filială, reprezentanță sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislația română în acest sens; g) străinii membri de familie ai cetățenilor români; h) străinii angajați ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, detașați în România, cu condiția prezentării permisului de ședere din acel stat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul modificat pune de acord, terminologic și pe fond, dispozițiile Codului muncii cu cele ale O.U.G. nr. 56/2007, întrucât potrivit acestui din urmă act legislativ documentul juridic principal pentru încadrarea în muncă acetățenilor străini pe teritoriul României îl reprezintă autorizația de muncă. 
    În legătură cu acest document, cât privește modul de acordare, posibilitatea de prelungire a valabilității sale rămân pe deplin valabile comentariile noastre din cuprinsul vol. I al lucrării Codul muncii. Comentariu pe articole, p. 107. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    6.Cumulul de funcții în cazul lucrătorilor străini. În fine, în privința lucrătorilor străini – aspect pe care îl analizăm mai pe larg la comentariile aferente modificării art. 36 Codul muncii – interpretarea O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României69 conduce la concluzia că nu este permis cumulul de funcții al acestora, deoarece autorizația de muncă dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detașat în România la un singur angajator. Numai după ce raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care afost eliberată autorizația de muncă, încadrarea în muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obține onouă autorizație de muncă, cu excepția cazurilor autorizațiilor de muncă pentru lucrătorii detașați, sezonieri sau autorizației de muncă nominală. 
    69 M.Of. nr. 424 din 26 iunie 2007.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza autorizației de muncă sau a permisului de ședere în scop de muncă, eliberată/ eliberat potrivit legii.

Cetățenii străini și apatrizii pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz: Momentul până la care se acordă despăgubiri pentru concedierea nelegală în situația în care salariatul nu solicită reintegrarea
Studiu de caz: Concediere nelegală pentru o abatere disciplinară inexistentă. Despăgubiri
Considerații generale privind angajarea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene în României/General considerations regarding the employment of the citizens of the European Union Member States in Romania
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...